Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PODD-PED
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 2. rok
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 2. rok (sem. zimowy)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Studia stacjonarne. Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku geografii, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w bloku pedagogicznym przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i przyrody.


Wiedza ogólna dotycząca współczesnej szkoły jako instytucji, roli i pracy nauczyciela w procesie kształcenia oraz etapów rozwoju ucznia warunkujących ten proces.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady skierowane są do studentów Bloku pedagogicznego.

Celem głównym wykładów jest przekazanie podstaw dydaktycznych, w tym zaznajomienie z polskim systemem oświaty, szkołą jako instytucją, klasą jako środowiskiem społecznym, zaprezentowanie procesu nauczania – uczenia się, jego form, metod i środków.

Zajęcia mają umożliwić studentowi dostrzeżenie własnej roli w tym procesie, m.in. poprzez właściwe planowanie pracy, diagnozę, kontrolę wyników kształcenia. Mają ułatwić mu pierwsze kroki w pracy poprzez refleksje nad istotą, celami i sposobami komunikowania się z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami. Treści wykładów ilustrowane są licznymi przykładami – studiami przypadków, opisami zdarzeń i towarzyszącymi im refleksjami dydaktycznymi.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są zagadnieniom dydaktyki ogólnej jako subdyscypliny pedagogicznej. Mają one na celu:

• umożliwienie studentom poznania szkoły jako instytucji wspomagającej rozwój ucznia oraz miejsca pracy (rozwoju zawodowego) nauczyciela,

• poznanie polskiego systemu oświaty, podstaw programowych, programów i treści nauczania,

• poznanie współczesnych koncepcji nauczania – uczenia się,

• uzmysłowienie studentom zadań dydaktycznych stojących przez

nauczycielem (w tym - wychowawcą)

• zaprezentowanie podstawowych zasad etyki zawodowej nauczyciela oraz modelowej sylwetki odpowiedzialnego nauczyciela,

• poznanie procesu nauczania – uczenia się, podstawowych zasad i metod dydaktycznych,

• poznanie przez studentów różnych stylów nauczania-uczenia się,

• poznanie różnorodnych form i metod pracy nauczyciela oraz ucznia,

• zainspirowanie studentów do planowania lekcji w klasie i poza klasą – poznanie narzędzi planistycznych,

• przygotowanie studentów do planowania krótko i długookresowej pracy dydaktycznej oraz procesu jej ewaluacji,

• uzmysłowienie konieczności tworzenia własnego warsztatu pracy, w tym – środków dydaktycznych,

• poznanie narzędzi diagnostycznych umożliwiających ocenianie skuteczności procesu nauczania-uczenia się,

• uświadomienie roli języka (w tym jego kultury) jako niezbędnego narzędzia pracy nauczyciela,

• poznanie kierunków i zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Nakład pracy studenta. W celu osiągnięcia planowanych efektów uczenia się konieczne jest:

• uczestnictwo (w części - aktywne) na wykładach ,

• wkład własny: przygotowanie się do zaliczenia (testu) lub samodzielna praca

dotycząca opracowania projektu edukacyjnego związanego z tematyką wykładów.

Literatura:

Literatura wymagana:

- Franciszek Bereźnicki, 2011, Podstawy dydaktyki, Impuls, Kraków.

- Kruszewski K. (red.), 2007, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

- Półturzycki J., 2000, Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. A. Marszałek, Toruń.

- Żegnałek K., Gutkowska_Wyrzykowska E., 2016, Nauczyciel – misja czy zawód? (w) Pedagogika, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, nr 13, Sosnowiec.

Literatura zalecana:

- Angiel J., 2018, Osobowość i autorytet nauczycieli geografii - wpływ na życie uczniów, obecnych studentów geografii, Prace KEG PTG, t. 8, Sosnowiec.

- Arends R. I., 1998, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa.

- Denek K., 2015, Edukacja jutra. Drogowskazy - aksjologia - osobowość, Oficyna Wyd. "Humanitas", Sosnowiec.

- Fenstermacher G.D., Soltis J.F., 2000, Style nauczania, WSiP, Warszawa.

- Homplewicz J., 2000, Etyka pedagogiczna, Wyd. Salezjańskie, Warszawa.

- Klus-Stańska D., 2015, Szkolna klasa-miejsce (nie)przyjazne dziecku (w:) Miejsce, przestrzeń, krajobraz. Edukacyjne znaki (red. T. Sadoń-Osowiecka, Wyd. UG, Gdańsk.

- Klus-Stańska, 2010, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa.

- Paris S.G., Ayers L., 1997, Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, WSiP, Warszawa.

- Pawelski L., Urbanek B., 2014, Twórczość - Kreatywność - Nauczyciel, Polskie Stow. Nauczycieli Twórczych, Szczecinek.

- Perrot E., 1995, Efektywne nauczanie, WSiP, Warszawa.

- Robertson J., 1998, Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, WSiP, Warszawa.

- Żylińska M., 2013, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wyd. Nauk. UMK, Toruń.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: C.W1; C.W2; C.W3; C.W4; C.W5; C.W6; C.W7; C.U1; C.U2; C.U3; C.U4; C.U5; C.U6; C.U8; C.K1; C.K2.

Po ukończeniu przedmiotu student:

- określa rolę szkoły jako instytucji wspomagającej rozwój ucznia i rozwój

zawodowy nauczyciela,

- charakteryzuje strukturę i funkcje systemu edukacji w Polsce, określa rolę

podstaw programowych, programów nauczania, przedstawia ich koncepcje

w nawiązaniu do treści nauczania,

- wymienia i charakteryzuje podstawowe teorie dotyczące procesów edukacji,

przedstawia uwarunkowania tych procesów,

- charakteryzuje współczesne koncepcje nauczania-uczenia się,

- wymienia i charakteryzuje podstawowe zasady etyki zawodowej nauczyciela,

- przedstawia modelową sylwetkę odpowiedzialnego nauczyciela,

- opisuje podstawowe zasady i metody dydaktyczne,

- charakteryzuje różne style nauczania-uczenia się,

- charakteryzuje różne formy i metody nauczania-uczenia się,

- opisuje etapy planowania lekcji kameralnych i terenowych,

- określa zasady i etapy planowania i ewaluacji pracy nauczyciela,

- przedstawia główne zadania dydaktyczne nauczyciela-wychowawcy,

- uzasadnia konieczność permanentnego rozwoju zawodowego,

- opisuje, czym jest warsztat pracy nauczyciela, uzasadnia konieczność jego

ustawicznego tworzenia,

- charakteryzuje różne kategorie środków dydaktycznych,

- opisuje proces projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych

dotyczących skuteczności procesu nauczania-uczenia się,

- określa prawidłowości i sposoby komunikowania interpersonalnego oraz

opisuje rodzaje trudności i sposoby przeciwdziałania,

- przedstawia cechy uczenia się "przyjaznego mózgowi",

- określa, czym jest edukacja komplementarna.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie (obowiązkowa), aktywność w fazie podsumowującej (nawiązania, refleksje, doświadczenia własne, konkluzje itp.).

Zaliczenie pisemne: a) test lub b) studencki projekt edukacyjny

a) Test: pięć zagadnień ujętych jako wiązka pytań otwartych. Uzyskanie 60% - ocena dostateczna

lub

b) Projekt edukacyjny na podstawie treści wybranych wykładów.

Kryteria ogólne oceniania: poprawność merytoryczna, zgodność z planem i założeniami podanymi przez wykładowcę, logiczność, spójność, planowość, krytycyzm, oryginalność, poprawność językowa.

Praktyki zawodowe:

Uwaga: praktyki pedagogiczne stanowią oddzielny przedmiot w bloku pedagogicznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel
Prowadzący grup: Joanna Angiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel
Prowadzący grup: Joanna Angiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)