Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie (Ścieżka fizycznogeograficzna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PSEM-SF
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie (Ścieżka fizycznogeograficzna)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 5
Seminaria licencjackie do wyboru na studiach I stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Zakres tematyczny prac licencjackich i prezentacja prac przykładowych. Posługiwanie się właściwą terminologią.

2. Merytoryczne i formalne wymogi stawiane pracom licencjackim.

3. Jak pisać pracę licencjacką - źródła materiałów, odpowiedni dobór metod (statystycznych i graficznych), dobór literatury, sporządzanie notek bibliograficznych, krótki kurs poprawnej polszczyzny w pracach licencjackich (właściwe definiowanie zjawisk, procesów, myśli...).

Pełny opis:

1. Zakres tematyczny prac licencjackich i prezentacja prac przykładowych. Posługiwanie się właściwą terminologią.

2. Merytoryczne i formalne wymogi stawiane pracom licencjackim.

3. Jak pisać pracę licencjacką - źródła materiałów, odpowiedni dobór metod (statystycznych i graficznych), dobór literatury, sporządzanie notek bibliograficznych, krótki kurs poprawnej polszczyzny w pracach licencjackich (właściwe definiowanie zjawisk, procesów, myśli...).

Literatura:

Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wyd. UW.

Literatura dobrana odpowiednio do zagadnienia badawczego podjętego w ramach pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W03, K_W07, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U12,K_K01, K_K02, K_K06.

Student po kursie proseminarium:

- wie jakie wymogi są stawiane przed pracą licencjacką,

- zna zasady edytorskie pracy dyplomowej,

- formułuje zagadnienie badawcze, które chce podjąć w ramach pracy licencjackiej,

- definiuje źródła, z których może korzystać,

- korzysta z literatury przedmiotu, dotyczącej podjętego problemu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania związane z uczestnictwem w zajęciach:

- dwukrotna prezentacja, w tym jedna dotycząca zamysłu pracy licencjackiej (sformułowanie zagadnienia badawczego, określenie materiałów źródłowych, metod badawczych, osadzenie w literaturze przedmiotu), druga polegająca na recenzji wybranej pracy naukowej,

- napisanie protokołu z zajęć,

- dopuszczalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu - 2

W sytuacji nieobecności na zajęciach, na których było zaplanowane wystąpienie należy ustalić z prowadzącym w ciągu najbliższego tygodnia nowy termin wystąpienia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega poziom merytoryczny wystąpień, wskazujących na postępy w pisaniu pracy dyplomowej oraz aktywność na zajęciach (udział w dyskusji). Referowanie poszczególnych części pracy licencjackiej powinno być poprzedzone omówieniem ich z opiekunem pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Maksym Łaszewski, Iwona Szumacher, Irena Tsermegas, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Maksym Łaszewski, Iwona Szumacher, Irena Tsermegas, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)