Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System przyrodniczy miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-SPM-SF
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System przyrodniczy miasta
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości z przedmiotów fizycznogeograficznych (klimatologia, gleboznawstwo, hydrologia, geomorfologia), ekologii, biologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie ogólnych założeń idei "Systemu Przyrodniczego Miasta". Analiza podstawowych, z punktu widzenia funkcjonowania SPM, cech wybranych terenów zieleni w Warszawie typu parki, lasy itp.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjami ekologicznymi, społecznymi i gospodarczymi pełnionymi przez tereny zieleni w mieście. Na zajęciach będzie stosowana metoda określania miejskich usług ekosystemowych. Studenci będą inwentaryzować tereny zieleni na wybranych przez siebie terenach, określać ich usługi, identyfikować podstawowe konflikty, planować optymalne sposoby zagospodarowania.

W przypadku sprzyjającej pogody, planowane są wycieczki terenowe do wybranych parków warszawskich.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach (ćwiczenia)

15h - praca własna (zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie do zajęć, przygotowanie projektu - referatu)

30h - ogółem

Literatura:

Baum T., Trojan P. (red.). Las Bielański w Warszawie. Rezerwat przyrody. (Biblioteka Wydziału Biologii). 1982.

Biernacki Z., Kazimierski J., Wróblewski A. (red.). Środowisko przyrodnicze Warszawy. PWN. Warszawa. 1990.

Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Zielony R. (red.). Środowisko Przyrodnicze Lasu Kabackiego. Warszawa. Wydawnictwo SGGW. 2003.

Kaliszuk E. Funkcje systemu przyrodniczego miasta w kształtowaniu warunków środowiska przyrodniczego na przykładzie Warszawy. Prace i Studia Geograficzne. Tom 36. 2005.

Luniak M. (red.). Przyroda Bielan Warszawski. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. 2010.

Millenium Ecosystem Assessment, Ecosystems and human well-being. Synthesis report. 2005.

Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Urząd miasta stołecznego Warszawy. Biuro Naczelnego Architekta Miasta. Miejska Pracowania Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. Warszawa. 2006.

Park Skaryszewski w Warszawie. Przyroda i użytkowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa. 2016.

Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej, wydanie polskie: Fundacja Sendzimira. Kraków. 2011.

Szulczewska B., Kaliszuk E. Koncepcja systemu przyrodniczego miasta: geneza, ewolucja i znaczenie praktyczne. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. PAN. 2005.

Wojtatowicz J. (red.). Warszawska Przyroda. Obszary i obiekty chronione. Biuro Ochrony Środowiska. Urząd m.st. Warszawy. Warszawa. 2005.

Zimny H. Ekologia miasta. Agencja Reklamowo-wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk. Stare Babice. 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W04, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, K_U05, K_U04, K_U08

WIEDZA

1. Zna rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz rozumie wzajemne związki przyroda-społeczeństwo

2. Ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach przyrodniczych i społecznych w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje

3. Wykazuje znajomość zasad zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

4. Rozpoznaje konflikty funkcjonalno-przestrzenne wyjaśnia przyczyny i proponuje optymalne sposoby ich rozwiązania

5. Ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju badań naukowych z zakresu geoekologii i geomorfologii w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geoekologii i geomorfologii do opisu i rozwiązania problemu badawczego

2. Potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

3. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach

4. Potrafi przedstawić ustnie wyniki badań z pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, ocena bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności.

Udział w pracach terenowych i kameralnych.

Projekt - referat dotyczący funkcjonowania wybranego terenu zieleni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)