Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona litosfery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1FOL-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona litosfery
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i SR
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Globalne problemy zagrożenia litosfery, lokalne problemy zagrożenia i ochrony litosfery na wybranych przykładach. Zagrożenia litosfery spowodowane działalnością człowieka: przemysłową, rolniczą, rozwojem komunikacji, miast i turystyką. Omówienie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom litosfery - przykłady z Polski i ze świata.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

Zaliczone podstawy geomorfologii.

Treść:

Na wykładach są omawiane (na wybranych przykładach) globalne i lokalne zagrożenia litosfery spowodowane działalnością człowieka. Prezentowany jest wpływ przemysłu, rolnictwa, komunikacji, urbanizacji i turystyki na zmiany w rzeźbie. Charakterystyka form antropogenicznych i przekształconego krajobrazu. Sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom.

Metody oceny:

Obecność obowiązkowa 10 spotkań na 15;

Zaliczenie na ocenę, na którą składa się: prezentacja na wybrany/uzgodniony temat (może być grupowa 3-5 osób), dyskusja, krótkie kartkówki sprawdzające wiedzę po wybranych wykładach.

Nakład pracy studenta - udział w wykładach (30 godz.) oraz praca własna obejmujaca zapoznanie się z literaturą, przygotowanie pracy/prezentacji z wybranego zagadnienia.

Literatura:

1. Dwucet K., Krajewski W., Wach J., 1992, Rekultywacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego. UŚ. Katowice.

2. Szulczewska B., Kaftan J., 1996, Kształtowanie systemu przyrodniczego miasta, IGPiK, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) student poznaje procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, szczególnie rolę zdarzeń ekstremalnych,

2) poznaje wpływ działalności człowieka na litosferę, 3) zapoznaje się z potrzebą i sposobami ochrony litosfery.

Umiejętności:

1) Umie wyjaśnić przyczyny występowania niektórych zjawisk obserwowanych w przyrodzie,

2) umie przedstawić warunki działania procesów geologicznych i geomorfologicznych,

3) umie przedstawić pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka na litosferę oraz działań człowieka na litosferę.

Postawy:

1) rozumie przebieg zmian geologicznych i klimatycznych na powierzchni Ziemi,

2) rozumie potrzebę ochrony litosfery oraz racjonalnego korzystania z surowców naturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności (można opuścić 5 zajęć), dodatkowo zachęcam do dyskusji oraz wykonania i wygłoszenia zespołowo przygotowanych prezentacji na wybrany temat.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.