Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyfrowe przetwarzanie obrazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-CPO-KT
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie obrazów
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową znajomość obsługi komputera klasy PC oraz systemu operacyjnego Windows.

W celu pełnego zrozumienia omawianych zagadnień student musi być zaznajomiony z podstawami teledetekcji lotniczej i satelitarnej oraz powinien posiadać podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie interpretacji wizualnej zdjęć.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka podstawowych zasad cyfrowego przetwarzania zdjęć satelitarnych, praktyka i teoria.

Pełny opis:

Zajęcie prowadzone są w formie wykładu i równocześnie wykonywanych ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem oprogramowania firmy Exelis – ENVI (w języku angielskim). W ramach samodzielnej nauki student będzie wykonywał ćwiczenia oraz studiował literaturę w języku polskim i angielskim.

Zakres tematów:

- podstawy oprogramowania ENVI

- formaty danych satelitarnych

- obrazy panchromatyczne, wielospektralne, kompozycje barwne

- geometryzacja danych rastrowych

- korekcja atmosferyczna danych rastrowych,

- korekcja topograficzna,

- operacje algebraiczne na obrazach

- filtracja zdjęć

- mozaikowanie zdjęć

- łączenie zdjęć wielospektralnych z panchromatycznym (data fusion)

- klasyfikacja nadzorowana

- klasyfikacja nienadzorowana

- ocena klasyfikacji

- analiza roślinności,

- analiza zmian na obrazach

- badanie środowiska przy użyciu danych termalnych

Nakład pracy studenta:

wykład + ćwiczenia 45 godz.

samodzielna nauka 35 godz.

przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Razem 100 godz.

Literatura:

Podręczniki:

1. Jensen J.R., 1996. Introductory digital image precessing – a remote sensing perspective. 2ed ed. Prentice Hall.

2. Lillesand M.T., Kiefer R.W., Chipman J.W., 2004. Remote sensing and image interpretation, 5th edition. Wiley.

3. Adamczyk J., Będkowski K., 2005. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wyd. SGGW, Warszawa.

4. ERDAS Field Guide, przewodnik geoinformatyczny, 1998. GEOSYSTEMS Polska, Warszawa.

Czasopisma:

1. Teledetekcja Środowiska

http://www.telegeo.wgsr.uw.edu.pl/Teledetekcja_Srodowiska/czasopismo_pl.html

2. Roczniki Geomatyki http://www.ptip.org.pl/

3. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

4. Problemy Geoinformacji

5. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji

http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/

6. International Journal of Remote Sensing

7. EARSeL eProceedings http://www.eproceedings.org/

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- zdefiniować etapy przetwarzania danych lotniczych i satelitarnych

- wyjaśnić procedury używane w cyfrowym przetwarzaniu danych lotniczych i satelitarnych

- wybrać dane obrazowe przydatne do wyznaczonego zadania

- wyznaczyć schemat przetwarzania obrazów w zależności od posiadanych danych i celu analizy

- zaimportować obraz wielospektralny, radarowy i termalny.

- przeprowadzić korekcję atmosferyczną, geometryczną i topograficzną

- wybrać metodę i przeprowadzić klasyfikację obrazu i ocenić jej dokładność

- obliczyć i zinterpretować wartości teledetekcyjnych wskaźników (np. roślinności, geologiczne)

- zinterpretować uzyskane wyniki

- ocenić jakość danych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu jest złożona z kilku ćwiczeń, które wykonuje student w czasie trwania zajęć i w ramach pracy domowej z użyciem komputerów oraz zaliczenia na ocenę w formie egzaminu ustnego oraz praktycznego przy komputerze. Oceny z wykładów i ćwiczeń są wspólne. Wymagana jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)