Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań i opracowań klimatologicznych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MK1-HK
Kod Erasmus / ISCED: 07.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań i opracowań klimatologicznych I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Meteorologia i klimatologia 1900-1-MK

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i klimatologii oraz matematyki i statystyki. Wymagana jest również podstawowa znajomość obsługi programu Excel.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat metod pozyskiwania i opracowywania danych meteorologicznych. Omawiane są zasady opracowywania danych odnoszących się do podstawowych elementów pogody i zjawisk meteorologicznych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zaprezentowanie tradycyjnych i nowoczesnych źródeł danych meteorologicznych, metod oceny ich jednorodności, zasad przetwarzania danych i opracowywania podstawowych elementów pogody i zjawisk meteorologicznych.

Ćwiczenia są poświęcone metodom opracowywania danych meteorologicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. W trakcie zajęć studenci samodzielnie pozyskują dane meteorologiczne, które następnie weryfikują pod kątem jednorodności i przetwarzają wykorzystując poznane metody i narzędzia. W ramach ćwiczeń studenci sporządzają charakterystyki poszczególnych elementów pogody i zjawisk meteorologicznych, stosując poznane na wykładach metody matematyczne i graficzne prezentacji danych.

Nakład pracy studenta: 3 ECTS = 3x25h = 75h (w bezpośrednim kontakcie 2 ECTS)

(N) praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 15h (N)

Zajęcia (ćwiczenia) = 30h (N)

* konsultacje = 5h (N)

* samodzielne pozyskanie danych do ćwiczeń = 5h (S)

* samodzielne przygotowanie do ćwiczeń = 5h (S)

* samodzielne dokończenie ćwiczeń cząstkowych = 5h (S)

* samodzielne przygotowanie do zaliczenia = 10h (S)

RAZEM=ok.75h

Literatura:

Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.

Bokwa A., Ustrnul Z. (red), 2004, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii, IGiGP UJ, Kraków.

Kaczmarek Z., 1970, Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii, WKŁ, Warszawa.

Kossowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E., 2009, Podstawy hydrometeorologii, PWN, Warszawa.

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., 2000, Meteorologia i Klimatologia – pomiary – obserwacje – opracowania, PWN, Warszawa.

Pruchnicki J., 1987, Metody opracowań klimatologicznych, PWN, Warszawa.

Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M., 2003, Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Scholar, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U01

Efekty specjalnościowe: S4_W10, S4_W11, S4_U06, S4_U02, S4_U10, S4_K02, S4_K03, S4_K07

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- terminologię z zakresu metod badań klimatologicznych

- podstawowe i uzupełniające źródła danych klimatologicznych

- sposoby oceny jakości danych

- sposoby przetwarzania danych i prezentacji wyników

Umiejętności: absolwent potrafi

- samodzielnie pozyskać dane meteorologiczne z repozytoriów lub baz danych

- określić kryteria selekcji i weryfikacji danych źródłowych w kontekście różnych problemów badawczych

- dokonywać selekcji danych źródłowych w oparciu o kryteria przestrzenne lub czasowe oraz metadane

- ocenić jakość danych meteorologicznych i zweryfikować ich jednorodność

- przetworzyć i opracować dane meteorologiczne wybierając odpowiednią metodę badawczą i korzystając z narzędzi oraz technik komputerowych

- zaprezentować wyniki badań w postaci graficznej oraz przygotować opis tekstowy

- wskazać metody prezentacji wyników badań adekwatne do wykorzystanych danych

Kompetencje personalne i społeczne: absolwent jest gotów do

- zrozumienia wagi rzetelności i staranności naukowej w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych meteorologicznych

- zaplanowania pracy własnej i jej realizacji, zgodnie z wytycznymi prowadzącego i wymogami zajęć

- uświadomienia sobie trudności i ograniczeń wynikających ze stosowania określonych metod badawczych lub pracy na określonych danych meteorologicznych

- posługiwania się różnorodnymi źródłami danych i narzędziami ich przetwarzania w celu przedstawienia zagadnień i problemów badawczych związanych z klimatologią i meteorologią

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia oceniane są na podstawie wyników kolokwium zaliczeniowego z wykładu oraz oceny końcowej z ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia studenta do zaliczenia wykładu. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej arytmetycznej oceny z wykładu i oceny z ćwiczeń.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Łączna liczba nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) nie może przekroczyć 7. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia studenta z obowiązku wykonania wszystkich ćwiczeń i odrobienia zaległości w terminie wskazanym przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Popławska
Prowadzący grup: Joanna Popławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Popławska
Prowadzący grup: Joanna Popławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)