Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oceny oddziaływania zmian klimatu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-OZK-HK
Kod Erasmus / ISCED: 07.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania zmian klimatu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana jest podstawowa wiedza o zmianach klimatu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony zagadnieniom ukierunkowanym na diagnozę współczesnych zmian klimatu i projekcji tych zmian w przyszłości oraz ocenę skutków oddziaływań zmian klimatu na środowisko i społeczeństwo.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom związanym ze zmianami klimatu w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Poprzez analizę przyczyn i konsekwencji zmian klimatu, jak również porównanie projekcji zmian klimatu student uzyskuje informacje pozwalające na określenie oddziaływania zmian klimatu.

Wykład obejmuje zagadnienia związane z oceną oczekiwanych zmian klimatu w skali globalnej, a także na poziomie kontynentów i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem Europy, w tym Europy Środkowej.

Ćwiczenia mają na celu pokazanie studentom możliwych sposobów oceny zmian klimatu w różnych kontekstach i ujęciach.

Nakład pracy studenta uwzględnia uczestnictwo w wykładzie (15 godzin), ćwiczeniach (15 godzin), a także pracę własną - wykonanie zadań realizowanych na ćwiczeniach oraz przygotowanie do zaliczenia wykładu.

Literatura:

- Bański J., Błażejczyk K., 2006, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo [w:] A. Kostrzewski, J. Czerniawska (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej, UAM, Wydział Nauk Geogr. I Geol. , Bogucki wyd. Naukowe, Poznań 2006 (wyd. 2007), s. 219-229.

- Boryczka J., Zmiany klimatu Ziemi, Wyd. Akad. DIALOG, Warszawa, 1998

- Budyko M. I., Klimat i życie, PWN, Warszawa, 1975 (przekład).

- Climate change 2007, 2011, 2014, Synthesis Report, IPCC, Cambridge Univ. Press, Cambridge.

- Gutry-Korycka M., Markowski T., red., 2009, Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, Studia CXXIV, Wyd. KPZK PAN, Warszawa.

- http://klimada.mos.gov.pl

- http://klimat.imgw.pl

- IPCC Fifth Assessment Report - Synthesis Report , 2014

- Kundzewicz Z. W., Kowalczak P., Zmiany klimatu i ich skutki, wyd. Kurpisz S.A., Poznań, 2008.

- Lenart W., Tyszecki A., red. 1998, Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, Gdańsk.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W12, K_W15, K_W17, K_W19, K_U01, K_U05,K_U06, K_U07, K_K01, K_K03, K_K05, K_K07, K_K08

Efekty specjalnościowe: S4_W01, S4_W04, S4_W13, S4_W14, S4_W15, S4_W17, S4_W18, S4_W19, S4_U10, S4_U13, S4_K01, S4_K09, S4_K10

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu oraz prognozowaną dynamikę tych zmian w przyszłości

- główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii w kontekście wpływu na klimat

- powiązania między systemem klimatycznym a antroposferą i biosferą

Umiejętności: absolwent potrafi

- określić związki między zmianami klimatu a ekosystemami przyrodniczymi i sektorami gospodarki

- opracować diagnozę stanu klimatu współczesnego

- ocenić skutki oddziaływań zmian klimatu na społeczeństwo i środowisko

- wskazać obszary i aspekty problemowe lub wymagające uwagi w kontekście oddziaływania zmian klimatu na środowisko naturalne lub człowieka

Kompetencje personalne i społeczne: absolwent jest gotów do

- działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych

- uświadomienia sobie wpływu człowieka na klimat i długofalowych konsekwencji zmian klimatu

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia oceniane są na podstawie wyników kolokwium zaliczeniowego z wykładu oraz oceny końcowej z ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia studenta do zaliczenia wykładu. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej ważonej oceny z wykładu (waga 70%) i oceny z ćwiczeń (waga 30%).

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Łączna liczba nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) nie może przekroczyć 3. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia studenta z obowiązku wykonania wszystkich ćwiczeń i odrobienia zaległości w terminie wskazanym przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Popławska
Prowadzący grup: Joanna Popławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Popławska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)