Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM3-HIK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie III
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Seminarium magisterskie I 1900-3-SM1-HIK
Seminarium magisterskie II 1900-3-SM2-HIK

Założenia (lista przedmiotów):

Hydrologia i oceanografia 1900-1-HYDO
Meteorologia i klimatologia 1900-1-MK
Proseminarium licencjackie (Ścieżka fizycznogeograficzna) 1900-1-PSEM-SF
Seminarium licencjackie (Geografia fizyczna stosowana) 1900-1-SEM-F

Założenia (opisowo):

Student powinien umieć dokonywać kwerendy bibliotecznej, znać podstawy metodyki geografii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie do napisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

W ramach zajęć są dyskutowane kwestie dotyczące możliwości pozyskania materiałów źródłowych. Omawiane są zasady doboru metod badawczych w zależności od dostępnych materiałów źródłowych i celu opracowania. Rozwijana jest umiejętność krytycznego podejścia do pozyskanych materiałów oraz uzyskiwanych wstępnych wyników analiz. Dyskutowane są koncepcje poszczególnych prac magisterskich, a także stan wiedzy w zakresie podjętych zagadnień. Studenci opanowują zasady poszczególnych etapów pisania prac dyplomowych.

Literatura:

1. Kaczmarek S., Kaczmarek S., Kazimierczyk J., Majchrzyk J., Michalak S., Muszyńska A., Paluch M., Wawrzyniak M., Zek M., 2012, Jak polubić pracę dyplomową, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.96.

2. Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wyd. WGSR UW, Warszawa.

3. Such J., Szymański J., Szcześniak M. (red.), 1996, Rozważania o poznaniu naukowym, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań.

4. Weiner J., 1998, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.152

Dobór innej, specjalistycznej literatury zależny od wybranego zagadnienia badawczego (tematu pracy magisterskiej).

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W07, K_W14, K_W16, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_K04

Efekty specjalnościowe: S4_W07, S4_W09, S4_W17, S4_U10, S4_U12, S4_U13, S4_K12

Wiedza

– rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze zachodzące w środowisku,

– objaśnia funkcjonowanie systemu hydrologicznego i klimatycznego,

– zna podstawy statystyki opisowej i matematycznej w zakresie pozwalającym na analizę zjawisk geograficznych,

– objaśnia zróżnicowanie hydrologii i klimatu w różnych skalach przestrzennych,

– określa związki przyczynowo-skutkowe

Umiejętności :

– poprawnie posługuje się terminologią naukową, wykorzystaną w pracy dyplomowej,

– dobiera i stosuje poprawnie metody analizy danych geograficznych.

– samodzielnie zdobywa wiedzę dla celów pracy dyplomowej oraz rozwija swoje umiejętności, korzystając z literatury oraz baz danych ,

– przedstawia w formie referatu oraz prezentacji multimedialnej wyniki przeprowadzonych analiz

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania związane z uczestnictwem w zajęciach:

- dwukrotna prezentacja postępów pracy magisterskiej.

- dopuszczalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu - 2

- napisanie protokołu z zajęć.

W sytuacji nieobecności na zajęciach należy ustalić z prowadzącym w ciągu najbliższego tygodnia nowy termin wystąpienia.

.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)