Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza danych ilościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-ADI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza danych ilościowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

-

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych ilościowych w badaniach społecznych i ekonomicznych.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych ilościowych w badaniach społecznych i ekonomicznych. W trakcie wykładu uczestnicy poznają podstawy metodologii badań ilościowych, źródła danych i związane z nimi problemy metodyczne, a także najważniejsze pojęcia z zakresu statystyki opisowej służące do opisu rozkładów zmiennych na różnych skalach pomiarowych, a także do opisu współzmienności dwóch zmiennych. Studenci poznają również podstawy wnioskowania statystycznego (estymację średniej i błędu standardowego średniej), przygotowujące do stosowania bardziej zaawansowanych metod ilościowych.

Ćwiczenia odbywające się co tydzień w pracowni komputerowej uzupełniają treść wykładu i służą wykształceniu podstawowych umiejętności pracy z danymi ilościowymi. Studenci poznają użyteczne funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel, a także program statystyczny SPSS (PS Imago). Nauczą się konstruować proste bazy danych, przetwarzać dane w zależności od stawianych pytań badawczych, wyliczać podstawowe parametry statystyczne, a także poprawnie wizualizować i interpretować wyniki swoich analiz.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia ćwiczeń konieczne jest regularne uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalna jest 1 nieobecność w ciągu semestru, niezależnie od jej przyczyn. W przypadku kolejnych nieobecności uczestnik zajęć otrzyma dodatkowe zadanie do wykonania na zaliczenie nieobecności.

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w oparciu o kolokwium (test + sprawdzian umiejętności praktycznych) oraz oceniane prace domowe wykonywane w trakcie semestru.

Kolokwium stanowi 70% oceny z ćwiczeń, punktacja z prac domowych stanowi 30% oceny z ćwiczeń.

Egzamin końcowy z wykładu ma formę pisemną (testową). Końcowa ocena z kursu będzie ważoną średnią ocen z ćwiczeń (60%) i wykładu (40%).

Zarówno w przypadku kolokwium jak i egzaminu stosowana będzie następująca skala ocen:

100% - 90% bardzo dobry

90% - 80% dobry+

80% - 70% dobry

70% - 60% dostateczny+

60% - 50% dostateczny

< 50% niedostateczny

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Łukomska
Prowadzący grup: Wirginia Aksztejn, Julita Łukomska, Justyna Ślawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Gendźwiłł
Prowadzący grup: Wirginia Aksztejn, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)