Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metod przestrzennych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-1-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metod przestrzennych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarte - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest poznanie teoretycznych i praktycznych założeń wykorzystania narzędzi geoinformatycznych w pozyskiwaniu, analizie i wizualizacji cyfrowych danych przestrzennych w skali miasta.

Pełny opis:

Pełny opis 1. Zajęcia wprowadzające, omówienie przedmiotu PRZYGODY „URBINA”. Miasto jako skomplikowany organizm funkcjonujący w różnych wymiarach. Generalizacja treści i formy prezentacji.

2. PIERWSZE LATA - URBIN POZNAJE ŚWIAT JAKO DZIECKO. Skala ludzka, granice kontaktu personalnego. Ulica jako wnętrze urbanistyczne. Plan a mapa. Tworzenie modeli 3D, pozyskiwanie danych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, Google Maps, Geoportale, EGIB, GESUT.

3. URBIN WIDZI ŚWIAT JAKO UCZEŃ. Skala zespołów sąsiedzkich i następnie jednostki sąsiedzkiej. Skala dzielnicy w mieście średniej wielkości. Skala rejonu i charakterystyka rejonów. Pasma graniczne. Orientacja przestrzenna. Cyfrowe źródła informacji przestrzennej.

4. URBIN ROZUMIE ŚWIAT JAKO LICEALISTA. Miasto średniej wielkości linie i ściany prowadzące wzrok, podstawowe elementy struktury miasta, elementy krajobrazu, pasma graniczne. Lotniczy skanning laserowy, zdjęcia ukośne.

5. URBIN UCZESTNICZY W ŚWIECIE JAKO STUDENT. Problematyka podziału na centrum i peryferie. Bariery rozwoju. Problemy przedmieść. Badania stanu roślinności w skali miasta (dane hiperspektralne i lidar), kataster solarny, wysokorozdzielcze dane satelitarne. Analiza wielokryterialna wyboru lokalizacji z wykorzystaniem danych przestrzennych i narzędzi GIS.

6. URBIN DZIAŁA W ŚWIECIE JAKO AKTYWNY DZIAŁACZ,PRACOWNIK. Bariery rozwojowe , odporność miasta na kryzys. Problematyka aglomeracji, konurbacji i metropolii. Dokumenty planistyczne. Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych, Corine Land Cover - możliwości wykorzystania w analizach przestrzennych. Studia uwarunkowań rozwoju przestrzennego.

7. URBIN TWORZY ŚWIAT JAKO AKTYWNY SAMORZĄDOWIEC. Specyfika skali i zagadnień gminy. Plany zagospodarowania przestrzennego - przykłady, zasady opracowania. Przykładowa analiza wielokryterialna lokalizacji za pomocą narzędzi GIS.

8. URBIN KREUJE ŚWIAT JAKO POLITYK. Wizja, analizy, znaczenie decyzji i zapisów w dokumentach planistycznych na szczeblu regionalnym, krajowym makroregionalnym. Teledetekcyjne projekty w skali krajowej. Wizualizacja danych statystycznych. Bank Danych Lokalnych. Geoportal INSPIRE, Eurostat.

9. URBIN NAUCZA ŚWIAT JAKO MENTOR. Wizja i analizy w skali kontynentu, międzykontynentalnej i globalnej. Badania teledetekcyjne w skali świata. Mapy anamorficzne..

Literatura:

Bibliography • Alexander Ch. A Pattern Language. Cities. Buildings. Constructions. GWP Gdańsk 2008

• ArcGIS (http://resources.arcgis.com/content/web-based-help)

• Carmona M. Teiesdel S. Public Places – Urban Spaces. The Dimensions of Urban Design Architectural Press. ELSEVIER; Amsterdam, New York, London, Tokio 2010

• Chmielewski J.M. Theory of Urban Planning in city design and planning Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej OWPW, Warszawa 2001

• Ciepły M., Głowacz A., Piechota A., Pokojski W., Szkurłat E., Wołoszyńska -Wiśniewska E., Wyka E., Zarychta R., 2019. Geoinformation in school geographical education Boguski Wydawnictwo Naukowe

• Gehl J. Life between buildings. Use of public space. RAM Kraków 2013

• Gehl. J. Cities for people. RAM Kraków 2014

• Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Areas of application. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

• Gzell S. About architecture. Written and drawn sketches. Wydawnictwo Blue Bird Warszawa 2014

• Gzell. S. Lectures on contemporary urban planning. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej OWPW, Warszawa 2015

• Haritage G.L., Large A.R.G., 2009, Laser scanning for the environmental sciences, Chichester, Wiley-Blackwell.

• Spatial information for local governments,Białousz St. (red.), Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

• Kraak M., Ormeling F., 2010, Cartography: Visualization of Spatial Data (3 ed.), Pearson Education (dostępne tłumaczenie na język polski wydania pierwszego z 1996 roku)

• Lillesand M.T., Kiefer R.W., Chipman J.W., 2004, Remote sensing and image interpretation, 5th edition, Wiley.

• Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind, D.W. 2006, GIS. Theory and practice.PWN, Warszawa

• Lynch K. The Image of the City Wydawnictwo Archiwolta Kraków 2011

• Ostrowski W. Introduction to the history of city construction. People and the environment. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej OWPW, Warszawa 2001

• Pasławski J. (red) Introduction to cartography and topography, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław 2006 (wyd. 1), 2010 (wyd. 2).

• Peters P., Rosner R. Small housing complexes. Single-familyhouses,small estates. Arkady Warszawa 1983

• Pluta K. Public spaces of European cities. Urban design. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej OWPW, Warszawa 2014

• The role of topographic object databases in creating spatial information infrastructure in Poland. GUGiK, Warszawa 2013.

• Sawczuk-Nowara H. History of city construction. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej WPB 1984

• Tomlinson, R., 2008, Reflections on GIS. Planning of Geographic Information Systems for Managers. ESRI Polska, Warszawa

• Wejchert. K. Elements of urban composition Arkady 1984

Wężyk P., 2014, Handbook for training participants in the use of

products

• LiDAR.

• Xian G. Z., 2015, Remote sensing applications for the urban environment, CRC Press.

• Zych M., Pieniążek M., Statistical maps. Preparation and presentation of data, CSO, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia WIEDZA: S2A_W02

Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur przestrzennych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych elementów, w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym lub w skali globalnej

UMIEJĘTNOŚCI S2A_U04 ; S2A_U02; S2A_U06

Student po ukończeniu kursu potrafi identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym zadania nietypowe, interdyscyplinarne, integrujące wiedzę pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin, z zastosowaniem zaawansowanych metod i narzędzi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE S3_K03; S2A_K03

Student po ukończeniu kursu potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, co pozwala mu na odpowiednie dla niego reagowanie na zachodzące zmiany w jego otoczeniu oraz pojawiające się niespodziewane sytuacje kryzysowe

Student po ukończeniu kursu umie odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zaliczane są na ocenę na podstawie dwóch etapów, do których należą : test + konwersatorium na ostatnich zajęciach oraz aktywności na zajęciach. Ocena końcowa z przedmiotu obejmuje ocenę z testu (50%) oraz ocenę z dyskusji podczas konwersatorium (50%).

Obecności, zaliczenie kolokwium.

W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu, przewiduje się jeden dodatkowy termin na poprawę zaliczenia, termin ustalany po konsultacji z prowadzącymi zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Grochowski, Barbara Jaczewska, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)