Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Miasta globalne i metropolie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-3-4MEP-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miasta globalne i metropolie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejsie, stacjonarne - sem. 3
Studia Miejskie, III i IV semestr, Moduł Ekonomiczno-Polityczny
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

ĆWICZENIA: Procesy odnowy miast

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi procesów degradacji i odnowy miast. Problematyka zajęć koncentruje się w szczególności na społecznych, przestrzennych, gospodarczych i politycznych mechanizmach determinujących rozwój, upadek i odnowę różnych obszarów miejskich w Polsce oraz na świecie.

PROJEKT: Problemy współczesnych miast – projekt własny oparty o systematyczny przegląd literatury i pracę ze źródłami (Mendeley, MaxQDA)

Celem zajęć jest nauczenie studentów i studentki wykonywania systematycznych, pogłębionych przeglądów źródeł, to jest literatury naukowej i dostępnych wyników badań przy wykorzystaniu różnorodnych baz bibliometryczno-bibliograficznych (Web of Science, SCOPUS, inne) oraz z zastosowaniem oprogramowania QDA (Qualitative Data Analysis) oraz programów zarządzania zbiorami tekstów (MEndeley, EndNote, inne).

Pełny opis:

ĆWICZENIA:Procesy odnowy miast

W trakcie zajęć poprzez symulację procesu rewitalizacji studenci będą zapoznawać się z następującymi zagadnieniami:

• analiza zjawisk powodujących degradację miast;

• typologia i delimitacja obszarów zdegradowanych;

• ewolucja, definicja pojęć i ich identyfikacja na wybranych przykładach (m.in. konserwacja, restauracja, rekonstrukcja, regeneracja, modernizacja, rewitalizacja, odnowa);

• zależności między społecznymi, przestrzennymi, gospodarczymi i politycznymi procesami odnowy miast;

• praktyki i zasady prowadzenia procesów rewitalizacji ;

• pułapki i problemy odnowy miast.

PROJEKT: Problemy współczesnych miast – projekt własny oparty o systematyczny przegląd literatury i pracę ze źródłami (Mendeley, MaxQDA)

Zajęcia będą miały formę wykładu połączonego z ćwiczeniami. Podczas wykładu studenci i studentki poznają procedurę prowadzenia systematycznych przeglądów źródeł, sposoby wykorzystania baz bibliometryczno-bibliograficznych, a także zapoznają się z przykładami wzorcowych przeglądów. W ramach części ćwiczeniowej każdy student i studentka zrealizuje indywidualny projekt – systematyczny przegląd literatury w zakresie wybranych wyzwań z jakimi mierzą się współczesne miasta. Efektem projektu będzie syntetyczne opracowanie porządkujące wyniki dostępnych badań. Do zaliczenia wymagana jest znajomość oprogramowania oraz wykonanie projektu – przeglądu literatury w sposób wymagany przez prowadzącego i przy wykorzystaniu polecanych narzędzi, w tym oprogramowania MaxQDA i programów zarzadzania literaturą.

Literatura:

ĆWICZENIA PROCESY ODNOWY MIAST:

1. Couch Ch. (1990). Urban Renewal. Theory and Practice. London: Macmillan

2. Clark J., Wise N. (2018). Urban Renewal, Community and Participation. Theory, Policy and Practice. Springer.

3. Ehrenfeucht R., Grodach C.(2015). Urban Revitalization: Remaking Cities in a Changing World, Routledge.

4. Roberts P., Sykes H., eds. (2000). Urban Regeneration. A handbook. SAGE Publications: London.

PROJEKT: Problemy współczesnych miast – projekt własny oparty o systematyczny przegląd literatury i pracę ze źródłami (Mendeley, MaxQDA)

1. Czakon, W. (2013). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 47-67.

2. Galvan, J. L., & Galvan, M. C. (2017). Writing literature reviews: A guide for students of the social and behavioral sciences. Routledge.

3. Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (Eds.). (2017). An introduction to systematic reviews. Sage.

4. Mazur, Z., & Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), s. 235-251

Metody i kryteria oceniania:

ĆWICZENIA: Obecność i aktywność na zajęciach (50% pkt) oraz opracowanie i prezentacja projektu (50%). Do uzyskania zaliczenia konieczne jest minimum 60% punktów.

PROJEKT: Przygotowanie i prezentacja projektu (systematyczny przegląd literatury). Zaliczenie odbywa się na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych za poszczególne zadania w ramach przedmiotu (opracowanie pytania badawczego 33%; dobór literatury – 33%, analiza literatury – 33%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)