Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tatry - przyroda i człowiek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-TPC-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Tatry - przyroda i człowiek
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i SR
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Poziom szczegółowości wykładu dostosowany do poziomu ogólnej wiedzy i terminologii geograficznej uczestników.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kompleksowe spojrzenie na Tatry.

Pełny opis:

1. Fenomen Tatr – przyroda; wiadomości ogólne: położenie, obszar, granice podział, rekordy tatrzańskie kalendarz tatrzański

2. Fenomen Tatr w kulturze polskiej; - krótka historia poznawania Tatr; wpływ Tatr na literaturę, malarstwo i muzykę

3. Powstanie Tatr i zarys ich budowy geologicznej

4. Rzeźba, i współczesne procesy rzeźbotwórcze, pokrywa glebowa

5. Cechy klimatu, i stosunki wodne,

6. Szata roślinna i świat zwierząt (przystosowania flory i fauny do warunków wysokogórskich)

7. Piętrowość krajobrazowa i jej konsekwencje

8. Przemiany, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Tatr

Możliwość opcjonalnego udział w praktykach terenowych w Tatrach organizowanych przez Zakład Geoekologii WGiSR UW.

Dla studentów kierunku GEOGRAFIA (studia II stopnia stacjonarne), specjalność Geoekologia i kształtowanie krajobrazu, jest to przedmiot specjalności (do wyboru).

Literatura:

• Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego (praca zbiorowa), 1996, Wyd. TPN, Karków-Zakopane.

• Z i W. Paryscy, 1995, Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Wydawnictwo Górskie, Poronin.

• M. Klimaszewski, Rzeźba Tatr Polskich.

• T. Skrzydłowski, 2013,Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich, TPN, Zakopane.

• M. Bac-Moszawili, E. Jukierwicz, 2010, Wycieczki geologiczne w Tatry, TPN, Zakopane.

• Artykuły publikowane w piśmie Tatry (TPN) podawane w zależności od problematyki.

Efekty uczenia się:

Kompetencje ogólne:

- świadomość roli Tatr w kulturze polskiej i ich miejsca w środowisku przyrodniczym kraju.

- Umiejętność rozpoznawania i ogólnej charakterystyki podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego Tatr i ich wzajemnych relacji.

- Świadomość potrzeby ochrony Tatr.

Kompetencje przedmiotowe:

- ogólna znajomość historii eksploracji i poznawania Tatr i ich miejsca w świadomości Polaków.

- umiejętność rozpoznania podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego Tatr i interpretowania ich wzajemnych relacji.

- znajomość problemów ochrony przyrody Tatr.

Wiedza

1. zna podstawowe parametry fizycznogeograficzne Tatr.

2. zna najważniejszych twórców związanych z Tatrami i Zakopanem.

3 zna przestrzenne zróżnicowanie komponentów środowiska przyrodniczego Tatr.

3. zna najważniejsze problemy związane z racjonalną ochroną Tatr.

Umiejętności

1. umie przedstawić i uzasadnić rolę Tatr w kulturze polskiej.

2. umie scharakteryzować podstawowe komponenty środowiska przyrodniczego Tatr.

3. umie przedstawić relacje pomiędzy komponentami środowiska Tatr w aspekcie ich piętrowego zróżnicowania.

4. umie rozpoznać najważniejsze problemy związane z ochroną i wykorzystaniem Tatr.

Postawy

1. Rozumie rolę i miejsce Tatr w systemie przyrodniczym i konieczność ich racjonalnej ochrony.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test wyboru, pytania otwarte), prosta interpretacja map.Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na wykładach. Dopuszcza się nieobecność na dwóch (2) wykładach,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.