Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania nad cyberbezpieczeństwem I (projekt)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-CB-M-D2BACB
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania nad cyberbezpieczeństwem I (projekt)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Cyberbezpieczeństwo - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony przez specjalistów z różnych obszarów związanych z cyberbezpieczeństwem (do wyboru w zależności od tematyki projektu). Celem przedmiotu jest przygotowanie i realizacja projektu z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym: identyfikacja i analiza problemu badawczego, określenie celu projektu, przygotowanie założeń, wybór metod i technik niezbędnych do realizacji projektu. W ramach projektu studenci mogą opracować własne narzędzia lub skorzystać z dostępnych narzędzi.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane będą:

1. Wybór obszaru badawczego z dziedziny cyberbezpieczeństwa, w ramach którego będzie realizowany projekt.

2. Identyfikacja problemu badawczego w wybranym obszarze.

3. Opracowanie założeń projektu, w tym: określenie celu projektu i zdefiniowanie problemów badawczych.

4. Określenie metod i technik niezbędnych do realizacji założeń projektu.

5. Przygotowanie zakresu prac do wykonania. Identyfikacja zadań.

6. Realizacja zadań projektowych.

7. Prezentacja wyników realizacji projektu.

Link do proponowanej tematyki projektów przez Prowadzących:

https://drive.google.com/file/d/1nhSMSylWhMF7fNfxa-eaPH_9pgSisXyg/view?usp=sharing

Literatura:

Literatura przedmiotu uzależniona jest od wyboru Prowadzącego i tematyki realizowanego projektu. Propozycje pozycji literatury przygotowują Prowadzący poszczególnych grup.

Efekty uczenia się:

Wiedza, student zna i rozumie:

- istotę, miejsce i znaczenie cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do innych obszarów wiedzy (K_W01),

- metody, techniki badawcze i narzędzia opisu stosowane w cyberbezpieczeństwie, potrafi je stosować w realizacji projektów z obszaru

bezpieczeństwa IT (K_W02),

- znaczenie cyberbezpieczeństwa dla bezpieczeństwa społecznego (K_W03),

- metody diagnozowania, analizy, oceny i ryzyka występowania cyberzagrożeń (K_W05).

Umiejętności, student potrafi:

- wykorzystywać zdobytą wiedzę do realizacji zadań projektowych (K_U01),

- analizować sytuacje stwarzające ryzyko występowania cyberzagrożeń i wykorzystywać zdobytą wiedzę do eliminacji ryzyka (K_U02).

Kompetencje społeczne, student jest gotów do:

- szerzenia wiedzy na temat ograniczania ryzyka występowania cyberzagrożeń (K_K01),

- wykorzystania zdobytej wiedzy w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw w społeczeństwie dotyczących korzystania z cyberprzestrzeni (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

projekt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Celiński, Dariusz Jaruga, Wioletta Matosek, Daniel Mider, Bartłomiej Moszoro, Piotr Potejko
Prowadzący grup: Piotr Celiński, Dariusz Jaruga, Daniel Mider, Bartłomiej Moszoro, Piotr Potejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)