Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-CB-M-D2PSEM
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Cyberbezpieczeństwo - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student potrafi posługiwać się terminologią specjalistyczną związaną z cyberbezpieczeństwem. Wie, jakie są główne obszary wiedzy związane z bezpieczeństwem IT. Rozumie potrzeby organizacji w zakresie kształtowania polityki cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązania systemowe i instytucjonalne funkcjonujące na szczeblu państwowym.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wdrożenie studenta w proces pisania pracy magisterskiej. Zadaniem prowadzących jest ukierunkowanie i pomoc z zakresie wyboru tematu pracy i opracowania głównych założeń badawczych.

Pełny opis:

1. Źródła informacji naukowej.

2. Internetowe bazy i wyszukiwarki naukowe.

3. Menedżery bibliografii jako narzędzia wspomagające zarządzanie danymi.

4. Wybór tematyki badawczej pracy, opracowanie złożeń i identyfikacja problemu badawczego.

5. Dobór metod i technik badawczych do realizacji założeń pracy.

6. Wytyczne dotyczące formułowania tematu pracy, definiowania hipotezy badawczej i celu pracy.

7. Konstrukcja struktury pracy dyplomowej – wstęp, zakończenie, struktura rozdziałów, spis treści.

8. Przygotowanie konspektu pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura przedmiotu uzależniona jest od wyboru obszaru badawczego do pracy dyplomowej. Propozycje pozycji literatury uzgadniane są indywidualnie pomiędzy Promotorem a studentem.

Efekty uczenia się:

Wiedza, student zna i rozumie:

- znaczenie cyberbezpieczeństwa jako istotnego obszaru wiedzy w odniesieniu do innych nauk (K_W01)

- metody prowadzenia badań w obszarze cyberbezpieczeństwa (K_W02),

- potrzebę kształtowania pozytywnych zachowań mających wpływ na bezpieczne korzystanie z narzędzi i rozwiązań IT (K_W03),

- metody diagnozowania, analizy, oceny i ryzyka występowania cyberzagrożeń (K_W05),

- regulacje z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W12).

Umiejętności, student potrafi:

- wykorzystywać zdobytą wiedzę do prowadzenia badań z zakresu tworzenia i wprowadzania w życie polityki cyberbezpieczeństwa w organizacjach (K_U01),

- prowadzić badania w zakresie analizy ryzyka występowania cyberzagrożeń (K_U02).

Kompetencje społeczne, student jest gotów do:

- rozpowszechniania wiedzy z obszaru cyberbezpieczeństwa (K_K01),

- zachowywania profesjonalnej, odpowiedzialnej i etycznej postawy w wykonywaniu obowiązków zawodowych (K_K02),

- wykorzystania zdobytej wiedzy w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw w społeczeństwie dotyczących korzystania z cyberprzestrzeni (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna - przygotowanie konspektu pracy magisterskiej na zasadach określonych przez Promotora

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Matosek
Prowadzący grup: Piotr Celiński, Dariusz Jaruga, Daniel Mider, Bartłomiej Moszoro, Piotr Potejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)