Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Sociology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ANG-L-D1INSO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Sociology
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nie dotyczy - kurs wstępny dla 1 roku studiów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci poznają kluczowe teorie i pojęcia socjologiczne istotne z punktu widzenia nauk o polityce. W szczególności, nacisk zostanie położony na umiejętności zrozumienia i interpretowania danych empirycznych poprzez odniesienie teorii socjologicznych do kontekstu empirycznego. Tematy będą omawiane w sposób wieloaspektowy, z uwzględnieniem podejścia strukturalistycznego, instytucjonalizmu i teorii konfliktu.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą 13 tematów pogrupowanych w 3 główne bloki tematyczne: jednostka i społeczeństwo, stratyfikacja i instytucje społeczne. Pierwsze zajęcia zostaną poświęcone socjologii jako dyscyplinie naukowej i przeobrażeniom, które przechodziła na przestrzeni lat. Zajęcia zakończą się powtórzeniem materiału.

Literatura:

Anthony Giddens, Sociology, Cambridge: Polity Press 2009.

John J. Macionis, Sociology, Upper Saddle River, NJ : Pearson-Prentice Hall 2005.

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji i teorii socjologicznych, które są istotne z punktu widzenia nauk o polityce, z uwzględnieniem podejścia naukowego. Nauczą się stosować je do analizowanych danych i przypadków. Zyskają głębsze i bardziej systematyczne zrozumienie procesów społecznych zachodzących w Europie i na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

test

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)