Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D1SOCJ Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa orientacja w życiu społecznym wynikająca z codziennego w nim uczestnictwa.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: podstawowe założenia, pojęcia i twierdzenia współczesnej socjologii; charakterystykę uwarunkowań życia społecznego i proces tworzenia kultury.

Celem kursu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy socjologicznej, umożliwiającej rozumienie procesów społecznych, zachodzących we współczesnym świecie i w Polsce.

Pełny opis:

1. Co to jest socjologia? Wprowadzenie: działania społeczne, niezamierzone skutki działań społecznych, interakcje w życiu codziennym, figuracje.

2. Działania (wartości, normy, sens), komunikacja, praktyka społeczna . Rozszerzone spojrzenie na socjologiczny ogląd świata.

3. Dewiacja, konformizm, „normalność”, kontrola społeczna – jak społeczeństwa zachowują stabilność?

4. Światy życia, sens społeczny i subiektywny, role społeczne, habitus.

5. Interakcje, sieci powiązań, słabe i silne więzi społeczne, figuracje (rozwinięcie), dylematy społeczne.

6. Organizacje i instytucje

7. Społeczeństwo i jego struktury, ale też podejście poststrukturalne: przestrzeń społeczna, style życia, grupy społeczne.

8. Jednostka, indywidualność, indywidualizacja

9. Kultura i społeczeństwo

10. Nierówności społeczne – co je tworzy, jak funkcjonują, czy są niezbędne? Władza i panowanie.

11. Wiedza, nauka, status myślenia naukowego i innych systemów objaśniających świat.

12. Globalizacja, glokalizacja, transnarodowość, translokalność, mobilność i migracje.

13. Rodzina i jej przemiany, pokolenie i przekaz międzygeneracyjny.

Literatura:

Książki do wyboru (można wybrać także inną książkę, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia):

U. Beck (2013). Miłość na odległość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

U. Beck (2002). Społeczeństwo ryzyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Beck, Społeczeństwo ryzyka

A. Giddens (2001). Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

P. Bourdieu P. 2004. Męska dominacja, Warszawa: Oficyna Naukowa

M. Okólski, E. Jaźwińska, Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

E. Berne, (2000). W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Kraków 2008

P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Naukowa

A. Leder (2014). Prześniona rewolucja, Warszawa: Wydawnictwo Krytyka Polityczna.

P.Sloterdijk (2014). Musisz życie swe odmienić, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

P. Sloterdijk (2011). Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

P. Sloterdijk (2011). Gniew i czas, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty uczenia się:

Szczegółowe cele kształcenia obejmują następujący zakres wiedzy i umiejętności:

K_W01: fundamentalne pojęcia dla socjologii jako podobszaru nauk społecznych w powiązaniu z instrumentarium ich analizowania, rodzaje struktur i instytucji społecznych, relacje między jednostką, rodziną, społecznością lokalną, narodem, uwarunkowania kulturowe życia społecznego;

K_W02: rodzaje więzi społecznych (rodzinne, kulturowe, lokalne, regionalne, narodowe);

K_W03: rolę człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego strukturę społeczną

K_W04: normy i reguły rządzące strukturami społecznymi na poziomie mikro, mezzo i makro;

K_W05: konflikty i kryzysy występujące we współczesnych społeczeństwach i ich socjologiczna analiza.

K_W08: relacje między strukturami społecznymi a kulturowymi.

K_U01: dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii oraz dyskutować o nich odnośnie społeczeństwa i jego funkcjonowania;

K_K02: budowania projektów aktywności obywatelskiej z pełnym zrozumieniem wieloaspektowości tej

działalności z uwzględnieniem wiedzy o funkcjowaniu życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na wykładach. Kurs socjologii ogólnej kończy się pisemnym egzaminem w formie testowej. Warunkiem zaliczenia jest przekroczenie 50% prawidłowych odpowiedzi w teście egzaminacyjnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kozłowski
Prowadzący grup: Sebastian Kozłowski
Strona przedmiotu: http://kozlowski.warszawa.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: podstawowe założenia, pojęcia i twierdzenia współczesnej socjologii; charakterystykę uwarunkowań życia społecznego i proces tworzenia kultury.

Pełny opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy socjologicznej, umożliwiającej rozumienie procesów społecznych, zachodzących we współczesnym świecie i w Polsce. Szczegółowe cele kształcenia obejmują następujący zakres wiedzy i umiejętności:

- przyswojenie przez uczestników kursu podstawowych pojęć socjologicznych oraz

umiejętność stosowania ich w opisie i analizie społecznej rzeczywistości,

- zdobycie elementarnej wiedzy o współczesnych koncepcjach socjologicznych,

- wyrabianie umiejętności krytycznej interpretacji socjologicznych tekstów naukowych,

- przyswojenie wiedzy o wybranych problemach społecznych

- budzenie i kształtowania wyobraźni socjologicznej, rozumianej jako rozpoznawanie własnego miejsca w społeczeństwie i związanych z tym dylematów:

1. Co to jest socjologia? Wprowadzenie: działania społeczne, niezamierzone skutki działań społecznych, interakcje w życiu codziennym, figuracje.

2. Działania (wartości, normy, sens), komunikacja, praktyka społeczna . Rozszerzone spojrzenie na socjologiczny ogląd świata.

3. Dewiacja, konformizm, „normalność”, kontrola społeczna – jak społeczeństwa zachowują stabilność?

4. Światy życia, sens społeczny i subiektywny, role społeczne, habitus.

5. Interakcje, sieci powiązań, słabe i silne więzi społeczne, figuracje (rozwinięcie), dylematy społeczne.

6. Organizacje i instytucje

7. Społeczeństwo i jego struktury, ale też podejście poststrukturalne: przestrzeń społeczna, style życia, grupy społeczne.

8. Jednostka, indywidualność, indywidualizacja

9. Kultura i społeczeństwo

10. Nierówności społeczne – co je tworzy, jak funkcjonują, czy są niezbędne? Władza i panowanie.

11. Wiedza, nauka, status myślenia naukowego i innych systemów objaśniających świat.

12. Globalizacja, glokalizacja, transnarodowość, translokalność, mobilność i migracje.

13. Rodzina i jej przemiany, pokolenie i przekaz międzygeneracyjny.

14. Społeczeństwo i jego rezyliencja w czasach pandemii

Literatura:

Zalecana literatura:

E. Babbie, Istota socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2019.

P. Berger, Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Rozdział I. Socjologia jako rozrywka indywidualna, s. 32-56.

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, Rozdział III. Kultura, s. 75-91.

H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Rozdział 12. Ruchliwość społeczna, podrozdział: Podstawowe pojęcia, Rozdział 14. Wyniki badań nad ruchliwością, s. 194-198, 233-253.

H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Rozdział 3. Stratyfikacja, Rozdział 4. Klasy społeczne, Rozdział 6. Teza o śmierci klas, s. 38-52, 53-68, 81-103.

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, Rozdział 19. Zmiana społeczna, rozwój, postęp, s. 437-453.

R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002, rozdz. Struktura społeczna i anomia, s. 197 – 224.

Coser, Społeczne funkcje konfliktu, w: Elementy teorii socjologicznych, cyt. wyd. s. 199 – 203.

R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: Elementy teorii socjologicznych, cyt. wyd., s. 429 – 463.

L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999, fragment: O tożsamości zbiorowej, s. 156 – 169.

Źródła uzupełniające

P. Berger, Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, pozostałe rozdziały.

Ch.W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Rozdział: Obietnica, s. 49-77.

Źródła multimedialne: Cicha furia: Stanfordzki eksperyment więzienny, reż. K. Musen, scen. K. Musen, Ph. Zimbardo, Wydział Psychologii Uniwersytetu Stanfordzkiego, USA, 1988, 52 min., (film dokumentalny)

Stanfordzki Eksperyment Więzienny, w: http://www.prisonexp.org/polski/

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.

H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Rozdział 3. Stratyfikacja, Rozdział 4. Klasy społeczne, s. 38-52, 53-68.

E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, Rozdział 1. Definicje, Rozdział 4. Przejście do epoki nacjonalizmu, Rozdział 7. Typologia nacjonalizmów, s. 9-16, 53-68, 109-133.

Virginia Satir, Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Teoria zachowania zasobów Stevana Hobfolla. Polskie doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

P. Giordano, W czasach epidemii,Wydawnictwo Sonia Draga, 2020.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kozłowski
Prowadzący grup: Sebastian Kozłowski
Strona przedmiotu: http://kozlowski.warszawa.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: podstawowe założenia, pojęcia i twierdzenia współczesnej socjologii; charakterystykę uwarunkowań życia społecznego i proces tworzenia kultury.

Pełny opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy socjologicznej, umożliwiającej rozumienie procesów społecznych, zachodzących we współczesnym świecie i w Polsce. Szczegółowe cele kształcenia obejmują następujący zakres wiedzy i umiejętności:

- przyswojenie przez uczestników kursu podstawowych pojęć socjologicznych oraz

umiejętność stosowania ich w opisie i analizie społecznej rzeczywistości,

- zdobycie elementarnej wiedzy o współczesnych koncepcjach socjologicznych,

- wyrabianie umiejętności krytycznej interpretacji socjologicznych tekstów naukowych,

- przyswojenie wiedzy o wybranych problemach społecznych

- budzenie i kształtowania wyobraźni socjologicznej, rozumianej jako rozpoznawanie własnego miejsca w społeczeństwie i związanych z tym dylematów:

1. Co to jest socjologia? Wprowadzenie: działania społeczne, niezamierzone skutki działań społecznych, interakcje w życiu codziennym, figuracje.

2. Działania (wartości, normy, sens), komunikacja, praktyka społeczna . Rozszerzone spojrzenie na socjologiczny ogląd świata.

3. Dewiacja, konformizm, „normalność”, kontrola społeczna – jak społeczeństwa zachowują stabilność?

4. Światy życia, sens społeczny i subiektywny, role społeczne, habitus.

5. Interakcje, sieci powiązań, słabe i silne więzi społeczne, figuracje (rozwinięcie), dylematy społeczne.

6. Organizacje i instytucje

7. Społeczeństwo i jego struktury, ale też podejście poststrukturalne: przestrzeń społeczna, style życia, grupy społeczne.

8. Jednostka, indywidualność, indywidualizacja

9. Kultura i społeczeństwo

10. Nierówności społeczne – co je tworzy, jak funkcjonują, czy są niezbędne? Władza i panowanie.

11. Wiedza, nauka, status myślenia naukowego i innych systemów objaśniających świat.

12. Globalizacja, glokalizacja, transnarodowość, translokalność, mobilność i migracje.

13. Rodzina i jej przemiany, pokolenie i przekaz międzygeneracyjny.

14. Społeczeństwo i jego rezyliencja w czasach pandemii

Literatura:

Zalecana literatura:

E. Babbie, Istota socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2019.

P. Berger, Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Rozdział I. Socjologia jako rozrywka indywidualna, s. 32-56.

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, Rozdział III. Kultura, s. 75-91.

H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Rozdział 12. Ruchliwość społeczna, podrozdział: Podstawowe pojęcia, Rozdział 14. Wyniki badań nad ruchliwością, s. 194-198, 233-253.

H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Rozdział 3. Stratyfikacja, Rozdział 4. Klasy społeczne, Rozdział 6. Teza o śmierci klas, s. 38-52, 53-68, 81-103.

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, Rozdział 19. Zmiana społeczna, rozwój, postęp, s. 437-453.

R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002, rozdz. Struktura społeczna i anomia, s. 197 – 224.

Coser, Społeczne funkcje konfliktu, w: Elementy teorii socjologicznych, cyt. wyd. s. 199 – 203.

R. Dahrendorf, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: Elementy teorii socjologicznych, cyt. wyd., s. 429 – 463.

L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999, fragment: O tożsamości zbiorowej, s. 156 – 169.

Źródła uzupełniające

P. Berger, Zaproszenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, pozostałe rozdziały.

Ch.W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Rozdział: Obietnica, s. 49-77.

Źródła multimedialne: Cicha furia: Stanfordzki eksperyment więzienny, reż. K. Musen, scen. K. Musen, Ph. Zimbardo, Wydział Psychologii Uniwersytetu Stanfordzkiego, USA, 1988, 52 min., (film dokumentalny)

Stanfordzki Eksperyment Więzienny, w: http://www.prisonexp.org/polski/

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.

H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Rozdział 3. Stratyfikacja, Rozdział 4. Klasy społeczne, s. 38-52, 53-68.

E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, Rozdział 1. Definicje, Rozdział 4. Przejście do epoki nacjonalizmu, Rozdział 7. Typologia nacjonalizmów, s. 9-16, 53-68, 109-133.

Virginia Satir, Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Teoria zachowania zasobów Stevana Hobfolla. Polskie doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

P. Giordano, W czasach epidemii,Wydawnictwo Sonia Draga, 2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.