Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo granic i polityka migracyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D5BGPM Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo granic i polityka migracyjna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw prawa międzynarodowego w zakresie polityki migracyjnej oraz terminologii z zakresu nauk o bezpieczeństwie.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z systemami bezpieczeństwa oraz specyfiką ochrony granic zewnętrznych.

Przedstawienie polityki migracyjnej – rozwiązań międzynarodowych oraz krajowych.

Ugruntowanie umiejętności powiązywania zdarzeń i oceny ich konsekwencji politycznych.

Pełny opis:

Systemy bezpieczeństwa, specyfika ochrony granic zewnętrznych oraz funkcjonowaniem instytucji międzynarodowych zajmujących się

problematyką: FRONTEX, Europol, Eurojust, EASO.

2. Polityka migracyjna, w tym rozwiązania międzynarodowe oraz krajowe.

3. Polityka azylowa oraz skuteczność jej instrumentów.

4. Zagrożenia wynikające z działań terrorystycznych oraz przestępczości transgranicznej, a także metody zapobiegania i zwalczania ww.

5. Ochrona praw człowieka oraz rola różnic kulturowych w aspekcie migracji.

Literatura:

1. Red. B. Wiśniewski, R. Jakubczak, System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, Szczytno 2015.

2. A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Warszawa 2012.

3. R. Matyja, A.Siewierska-Chmaj, K. Pędziwiatr, Polska polityka migracyjna: w poszukiwaniu nowego modelu, Warszawa 2015.

4. red. nauk.: A. Konopka, G. Sobolewski. Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2011.

5. Ustawa z dnia 12 października 1990 r o Straży Granicznej,

6. Ustawa z dnia 12 października 1990 r o ochronie granicy państwowej,

7. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

9. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji;

10. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu

zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

11. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej

Straży Granicznej i Przybrzeżnej

12. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984r.;

13. KONWENCJA dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.

Efekty uczenia się:

K_W01: Posiada ogólną wiedzę o fundamentalnych pojęciach dla bezpieczeństwa wewnętrznego jako podobszaru nauk społecznych w zakresie migracji/imigracji oraz różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, ich elementach i wzajemnych relacjach składający się na obszar zarządzania migracjami oraz procesach zmian w nich zachodzących. Potrafi zjawisko migracji (regularnej jak i nieregularnej) umiejscowić w ładzie i porządku politycznym i prawnym w wymiarze regionu i w skali globalnej.

K_W04: Nabywa wiedzę o normach i regułach rządzących strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi (oraz o poglądach dotyczących istoty tych struktur i instytucji), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa granic.

K_W07: Nabywa wiedzę o zagrożeniach dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich przeobrażeniach (np. zorganizowana przestępczość, terroryzm, nieregularna migracja) i sposobach oraz mechanizmach przeciwdziałania im.

Ponadto w ramach ww. zakresu tematycznego studentka/student:

1. Zna systemy bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE.

2. Zna podstawy polityki migracyjnej oraz azylowej.

3. Zna zasady funkcjonowania organizacji i instytucji krajowych

i zagranicznych, odpowiedzialnych za politykę migracyjną.

4. Charakteryzuje uwarunkowania polityki migracyjnej.

5. Zna specyfikę polityki migracyjnej i bezpieczeństwa granic w wybranych krajach UE (zasady funkcjonowania organizacji

międzynarodowych: FRONTEX, Europol, Eurojust, EASO).

6. Potrafi dokonać analizy porównawczej polityki krajowej

a międzynarodowej w aspekcie polityki migracyjnej,

w zależności od eskalacji kryzysu migracyjnego.

7. Rozróżnia cechy kwalifikujące migrantów do ubiegania się

o międzynarodową ochronę.

8. Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą krajowej polityki migracyjnej do polityki wybranych krajowych (UE i innych).

9. Potrafi wykazać zróżnicowaną skuteczność instrumentów polityki krajowej i zagranicznej w polityce migracyjnej.

10. Potrafi znaleźć powiązania i współzależności pomiędzy przestępczością przemytu i handlu ludźmi z innymi kategoriami przestępczości.

11. Kwalifikuje i opisuje zagrożenia przestępczością transgraniczną

i charakteryzuje służby odpowiedzialne za zapobieganie i zwalczanie przestępczości transgranicznej.

12. Rozumie znaczenie różnic kulturowych w kontekście ruchów migracyjnych.

13. Rozumie istotę wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, z uwzględnieniem zagrożenia terroryzmem.

14. Uzasadnia znaczenie solidarności wewnątrzunijnej w zakresie polityki migracyjnej.

15. Potrafi dyskutować na tematy dotyczące nielegalnej oraz legalnej migracji przez pryzmat obowiązującej ochrony praw człowieka i

acquis UE.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (forma pisemna bądź ustna). Dodatkowo oceniana jest aktywność studenta na zajęciach oraz obecność.

Praktyki zawodowe:

Nieobowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornela Oblińska
Prowadzący grup: Kornela Oblińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z systemami bezpieczeństwa oraz specyfiką ochrony granic zewnętrznych.

Przedstawienie polityki migracyjnej – rozwiązań międzynarodowych oraz krajowych.

Ugruntowanie umiejętności powiązywania zdarzeń i oceny ich konsekwencji politycznych.

Pełny opis:

Systemy bezpieczeństwa, specyfika ochrony granic zewnętrznych oraz funkcjonowaniem instytucji międzynarodowych zajmujących się

problematyką: FRONTEX, Europol, Eurojust, EASO.

2. Polityka migracyjna, w tym rozwiązania międzynarodowe oraz krajowe.

3. Polityka azylowa oraz skuteczność jej instrumentów.

4. Zagrożenia wynikające z działań terrorystycznych oraz przestępczości transgranicznej, a także metody zapobiegania i zwalczania ww.

5. Ochrona praw człowieka oraz rola różnic kulturowych w aspekcie migracji.

Literatura:

1. Migracje i polityka migracyjna Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu4(40) ISSN 2082-0658 4(40) 2014: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/E205EAF0D3AAF37BC1257DDA0044B8D9/$file/Studia_BAS_40.pdf

2. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI Zespół do Spraw Migracji Redakcja: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA, Projekt z dnia 10 czerwca2019 r.: https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf

3. http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/

4. https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/polityka-unii-europejskiej-w-obszarze-migracji-azylu-i-granic

5. https://www.consilium.europa.eu/pl/

6. https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/

7. https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/migratory-pressures/

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem USOSmaila

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornela Oblińska
Prowadzący grup: Kornela Oblińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z systemami bezpieczeństwa oraz specyfiką ochrony granic zewnętrznych.

Przedstawienie polityki migracyjnej – rozwiązań międzynarodowych oraz krajowych.

Ugruntowanie umiejętności powiązywania zdarzeń i oceny ich konsekwencji politycznych.

Pełny opis:

Systemy bezpieczeństwa, specyfika ochrony granic zewnętrznych oraz funkcjonowaniem instytucji międzynarodowych zajmujących się

problematyką: FRONTEX, Europol, Eurojust, EASO.

2. Polityka migracyjna, w tym rozwiązania międzynarodowe oraz krajowe.

3. Polityka azylowa oraz skuteczność jej instrumentów.

4. Zagrożenia wynikające z działań terrorystycznych oraz przestępczości transgranicznej, a także metody zapobiegania i zwalczania ww.

5. Ochrona praw człowieka oraz rola różnic kulturowych w aspekcie migracji.

Literatura:

1. Migracje i polityka migracyjna Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu4(40) ISSN 2082-0658 4(40) 2014: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/E205EAF0D3AAF37BC1257DDA0044B8D9/$file/Studia_BAS_40.pdf

2. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI Zespół do Spraw Migracji Redakcja: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA, Projekt z dnia 10 czerwca2019 r.: https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf

3. http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/

4. https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/polityka-unii-europejskiej-w-obszarze-migracji-azylu-i-granic

5. https://www.consilium.europa.eu/pl/

6. https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/

7. https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/migratory-pressures/

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem USOSmaila

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.