Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D5OSZK-ZK Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne:

Zaliczenie II roku studiów i wybranie specjalizacji Zarządzanie kryzysowe.

Założenia wstępne:

Od studentów oczekuje się wiedzy na temat systemu zarządzania kryzysowego oraz zainteresowania szczegółowym funkcjonowaniem zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą problematyki organizacji systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu gminnego.

Pełny opis:

Po ukończeniu przedmiotu studenci powinni posiadać wiedzę o sytuacjach kryzysowych zagrażających funkcjonowaniu społeczności lokalnych oraz o sposobach i mechanizmach przeciwdziałania im, związanych z zapobieganiem, przygotowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych. Studenci powinni także rozumieć przyczyny i przebieg sytuacji kryzysowych dotyczących społeczności lokalnych, prognozować i przewidywać ich przebieg i skutki, a także umieć wykorzystać zdobytą wiedzę na temat zarządzania kryzysowego w analizowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacjami kryzysowymi dotykającymi społeczności lokalne.

Ponadto studenci powinni: określać i definiować podstawowe priorytety, jakimi należy kierować się w trakcie realizowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym; cechować się zdolnością do formułowania opinii na temat zadań związanych z realizacją zarządzania kryzysowego, będących wyrazem lokalnej aktywności obywatelskiej; komunikować się ze społecznościami lokalnymi przekazując im informacje na temat sytuacji kryzysowych i zalecanego postępowania w związku z ich wystąpieniem; mieć świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny dla odbioru przez społeczności lokalne sytuacji kryzysowych oraz podejmowanych w związku z nimi działań; jak również powinni umieć pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę, wykorzystując w tym celu literaturę fachową oraz dokumenty opracowywane w związku z realizacją zadań zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym.

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje następujące grupy zagadnień wraz z proponowaną dla nich literaturą:

1. Teoretyczne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego,

2. Rodzaje i źródła zagrożeń, klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności,

mienia, infrastruktury i środowiska,

3. Organizacja i zadania centrum i zespołów zarządzania kryzysowego,

4. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w czasie wystąpienia zagrożenia

bezpieczeństwa ludności,

5. Zadania organów administracji zespolonej i niezespolonej w zarządzaniu

kryzysowym,

6. Organizacje i instytucje pozarządowe w działaniach zarządzania

kryzysowego,

7. Ochrona infrastruktury krytycznej,

8. Planowanie - zasady opracowania planów zarządzania kryzysowego,

9. Działania edukacyjne i informacyjne wspierające ograniczanie skutków

klęsk żywiołowych,

10. Media społecznościowe w podnoszeniu świadomości bezpieczeństwa i

komunikacji w zarządzaniu kryzysowym,

11. Potencjał ludzki w zarządzaniu kryzysowym – kompetencje i zadania,

12. Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych,

Literatura:

Literatura przedmiotu:

J. Konieczny,— Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, ., Poznań, 2009, Garmond

S. Sirko. — Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, 2009, AON

S. Słowik, A. Jaworski:— Zarządzanie ryzykiem, skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych Wydawca .; Wydział Zarządzania Kryzysowego., Katowice, 2008, SUW

S. Koziej, — Miedzy piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku,, Toruń, 2006, Adam Marszałek

W. Biernacki, A. Bokwa, J. Działek, T. Padło, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków 2009

A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Wrocław 2009

W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010

W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Warszawa 2009

A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, Warszawa 2008

J.J. Skoczylas, Prawo ratownicze, Warszawa 2011

A. Szymaniak (red.), Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, Poznań 2007

A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009

R. Kuźniar, — Polityka i siła. Studia strategiczne zarys problematyki,, Warszawa, 2005, AON

Z. Grzywna — Zarys bezpieczeństwa z uwzględnieniem infrastruktury krytycznej, Katowice, 2011, WSZMiJO

S.J. Rysz, Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Difin, Warszawa 2016 (2019);

P. Majer, A. Urbanek – Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Editions Spotkania, Warszawa 2016

A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013

Samoorganizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa powszechnego. Samoobrona powszechna III RP, — J.Marczak, (red. nauk), (red.) , Warszawa AON, 2001

Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym, Difin, Warszawa 2015

Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja, i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.

A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie, Municipium S.A.,

Warszawa 2008.

W. Otwinowski, Kryzys i sytuacja kryzysowa, „Przegląd Naukowo-metodyczny.

Edukacja dla Bezpieczeństwa” Nr 2, 2010.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Księga Komunikacji Kryzysowej 2017,

https://rcb.gov.pl/ksiega-komunikacji-kryzysowej-2017.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Współpraca z jednostkami publicznymi, [w:]

Kaszubski R. W., Romańczuk D. (red.), Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania, Związek Banków Polskich 2012.

Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008,

http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf.

K. R. Zieliński, Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa 2017.

Informatyczny System Osłony Kraju, http://mapy.isok.gov.pl/imap/.

Źródła internetowe:

https://rcb.gov.pl/ksiega-komunikacji-kryzysowej-2017 .

http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf.

https://www.bip.krakow.pl/?id=32&sub=struktura&query=id%3D10787%26pz%3D1.

http://wzk.poznan.uw.gov.pl/.

http://bip.pszczyna.pl/lista/referat-zarzadzania-kryzysowego.

http://bip.zuromin-powiat.pl/Article/get/id,15044.html.

https://bip.malopolska.pl/ugtomice,m,255876,samodzielne-stanowisko-dszarzadzania-kryzysowego-i-ochrony-ludnosci.html.

http://bip.grodzisk.pl/Article/id,1215.html http://bip.bisztynek.pl/121/Samodzielne_Stanowisko_ds__Obronnych_2C_Obrony_Cywilne_2C_Informacji_Niejawnych__2C_Zarzadzania_Kryzysowego_2C_Ochrony_p_poz__i_BHP.

http://www.bip.miedzyrzecz.pl/procedury/19/wydzial/2/.

http://umkonskie.pl/struktura/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich/.

http://www.poddebicki.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=32&strona=1.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: K_W04, K_W06, K_W07, K_W08

EK nr 1: posiada wiedzę o sytuacjach kryzysowych zagrażających funkcjonowaniu społeczności lokalnych oraz o sposobach i mechanizmach przeciwdziałania im, związanych z zapobieganiem, przygotowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych – K_W07

UMIEJĘTNOŚCI : U_01

EK nr 2: rozumie przyczyny i przebieg sytuacji kryzysowych dotyczących społeczności lokalnych oraz umie prognozować i przewidywać ich przebieg i skutki – K_U02

EK nr 3: umie wykorzystać zdobytą wiedzę na temat zarządzania kryzysowego w analizowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacjami kryzysowymi dotykającymi społeczności lokalne – K_U05

KOMPETENCJE: K_K01, K_K05

EK nr 4: określa i definiuje podstawowe priorytety, jakimi należy kierować się w trakcie realizowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym – K_K01

EK nr 5: cechuje się zdolnością do formułowania opinii na temat zadań związanych z realizacją zarządzania kryzysowego, będących wyrazem lokalnej aktywności obywatelskiej – K_K03

EK nr 6: potrafi komunikować się ze społecznościami lokalnymi przekazując im informacje na temat sytuacji kryzysowych i zalecanego postępowania w związku z ich wystąpieniem – K_K04

EK nr 7: ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny dla odbioru przez społeczności lokalne sytuacji kryzysowych oraz podejmowanych w związku z nimi działań – K_K05

EK nr 8: potrafi pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę, wykorzystując w tym celu literaturę fachową oraz dokumenty opracowywane w związku z realizacją zadań zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym – K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę w formie pisemnego testu wiedzy. Próg uzyskania zaliczenia to 60% - poniżej tego progu student nie uzyskuje zaliczenia.

Dodatkowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje dodatkową pracą, np. koniecznością zaliczenia zajęć na „dyżurze” lub pisemnym wypracowaniem. Nieobecność na ponad połowie spotkań skutkuje niezaliczeniem przedmiotu (student nie jest klasyfikowany),

- aktywność własna (nie wymuszona przez prowadzącego) na zajęciach w formie udziału w dyskusji, indywidualnych wypowiedzi,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Stanejko
Prowadzący grup: Bolesław Stanejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą problematyki organizacji systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu gminnego.

Pełny opis:

Po ukończeniu przedmiotu studenci powinni posiadać wiedzę o sytuacjach kryzysowych zagrażających funkcjonowaniu społeczności lokalnych oraz o sposobach i mechanizmach przeciwdziałania im, związanych z zapobieganiem, przygotowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych. Studenci powinni także rozumieć przyczyny i przebieg sytuacji kryzysowych dotyczących społeczności lokalnych, prognozować i przewidywać ich przebieg i skutki, a także umieć wykorzystać zdobytą wiedzę na temat zarządzania kryzysowego w analizowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacjami kryzysowymi dotykającymi społeczności lokalne.

Ponadto studenci powinni: określać i definiować podstawowe priorytety, jakimi należy kierować się w trakcie realizowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym; cechować się zdolnością do formułowania opinii na temat zadań związanych z realizacją zarządzania kryzysowego, będących wyrazem lokalnej aktywności obywatelskiej; komunikować się ze społecznościami lokalnymi przekazując im informacje na temat sytuacji kryzysowych i zalecanego postępowania w związku z ich wystąpieniem; mieć świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny dla odbioru przez społeczności lokalne sytuacji kryzysowych oraz podejmowanych w związku z nimi działań; jak również powinni umieć pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę, wykorzystując w tym celu literaturę fachową oraz dokumenty opracowywane w związku z realizacją zadań zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym.

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje następujące grupy zagadnień wraz z proponowaną dla nich literaturą:

1. Teoretyczne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego,

2. Rodzaje i źródła zagrożeń, klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności,

mienia, infrastruktury i środowiska,

3. Organizacja i zadania centrum i zespołów zarządzania kryzysowego,

4. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w czasie wystąpienia zagrożenia

bezpieczeństwa ludności,

5. Zadania organów administracji zespolonej i niezespolonej w zarządzaniu

kryzysowym,

6. Organizacje i instytucje pozarządowe w działaniach zarządzania

kryzysowego,

7. Ochrona infrastruktury krytycznej,

8. Planowanie - zasady opracowania planów zarządzania kryzysowego,

9. Działania edukacyjne i informacyjne wspierające ograniczanie skutków

klęsk żywiołowych,

10. Media społecznościowe w podnoszeniu świadomości bezpieczeństwa i

komunikacji w zarządzaniu kryzysowym,

11. Potencjał ludzki w zarządzaniu kryzysowym – kompetencje i zadania,

12. Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych,

Literatura:

Literatura przedmiotu:

J. Konieczny,— Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, ., Poznań, 2009, Garmond

S. Sirko. — Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, 2009, AON

S. Słowik, A. Jaworski:— Zarządzanie ryzykiem, skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych Wydawca .; Wydział Zarządzania Kryzysowego., Katowice, 2008, SUW

S. Koziej, — Miedzy piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku,, Toruń, 2006, Adam Marszałek

W. Biernacki, A. Bokwa, J. Działek, T. Padło, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków 2009

A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Wrocław 2009

W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010

W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Warszawa 2009

A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, Warszawa 2008

J.J. Skoczylas, Prawo ratownicze, Warszawa 2011

A. Szymaniak (red.), Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, Poznań 2007

A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009

R. Kuźniar, — Polityka i siła. Studia strategiczne zarys problematyki,, Warszawa, 2005, AON

Z. Grzywna — Zarys bezpieczeństwa z uwzględnieniem infrastruktury krytycznej, Katowice, 2011, WSZMiJO

S.J. Rysz, Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Difin, Warszawa 2016 (2019);

P. Majer, A. Urbanek – Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Editions Spotkania, Warszawa 2016

A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013

Samoorganizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa powszechnego. Samoobrona powszechna III RP, — J.Marczak, (red. nauk), (red.) , Warszawa AON, 2001

Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym, Difin, Warszawa 2015

Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja, i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.

A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie, Municipium S.A.,

Warszawa 2008.

W. Otwinowski, Kryzys i sytuacja kryzysowa, „Przegląd Naukowo-metodyczny.

Edukacja dla Bezpieczeństwa” Nr 2, 2010.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Księga Komunikacji Kryzysowej 2017,

https://rcb.gov.pl/ksiega-komunikacji-kryzysowej-2017.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Współpraca z jednostkami publicznymi, [w:]

Kaszubski R. W., Romańczuk D. (red.), Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania, Związek Banków Polskich 2012.

Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008,

http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf.

K. R. Zieliński, Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa 2017.

Informatyczny System Osłony Kraju, http://mapy.isok.gov.pl/imap/.

Źródła internetowe:

https://rcb.gov.pl/ksiega-komunikacji-kryzysowej-2017 .

http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf.

https://www.bip.krakow.pl/?id=32&sub=struktura&query=id%3D10787%26pz%3D1.

http://wzk.poznan.uw.gov.pl/.

http://bip.pszczyna.pl/lista/referat-zarzadzania-kryzysowego.

http://bip.zuromin-powiat.pl/Article/get/id,15044.html.

https://bip.malopolska.pl/ugtomice,m,255876,samodzielne-stanowisko-dszarzadzania-kryzysowego-i-ochrony-ludnosci.html.

http://bip.grodzisk.pl/Article/id,1215.html http://bip.bisztynek.pl/121/Samodzielne_Stanowisko_ds__Obronnych_2C_Obrony_Cywilne_2C_Informacji_Niejawnych__2C_Zarzadzania_Kryzysowego_2C_Ochrony_p_poz__i_BHP.

http://www.bip.miedzyrzecz.pl/procedury/19/wydzial/2/.

http://umkonskie.pl/struktura/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich/.

http://www.poddebicki.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=32&strona=1.

Uwagi:

Zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z siatką zajęć (na sali), chyba, że zostaną wprowadzone zajęcia w formie on-line za pośrednictwem platformy „Google Meet”. Podstawową formą prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym jest video konferencja odbywana w czasie rzeczywistym, zgodnie z siatką zajęć (zajęcia synchroniczne). Studenci zostaną poinformowani przez prowadzącego o stałym linku do zajęć za pośrednictwem USOS mail.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Stanejko
Prowadzący grup: Bolesław Stanejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą problematyki organizacji systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu gminnego.

Pełny opis:

Po ukończeniu przedmiotu studenci powinni posiadać wiedzę o sytuacjach kryzysowych zagrażających funkcjonowaniu społeczności lokalnych oraz o sposobach i mechanizmach przeciwdziałania im, związanych z zapobieganiem, przygotowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych. Studenci powinni także rozumieć przyczyny i przebieg sytuacji kryzysowych dotyczących społeczności lokalnych, prognozować i przewidywać ich przebieg i skutki, a także umieć wykorzystać zdobytą wiedzę na temat zarządzania kryzysowego w analizowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacjami kryzysowymi dotykającymi społeczności lokalne.

Ponadto studenci powinni: określać i definiować podstawowe priorytety, jakimi należy kierować się w trakcie realizowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym; cechować się zdolnością do formułowania opinii na temat zadań związanych z realizacją zarządzania kryzysowego, będących wyrazem lokalnej aktywności obywatelskiej; komunikować się ze społecznościami lokalnymi przekazując im informacje na temat sytuacji kryzysowych i zalecanego postępowania w związku z ich wystąpieniem; mieć świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny dla odbioru przez społeczności lokalne sytuacji kryzysowych oraz podejmowanych w związku z nimi działań; jak również powinni umieć pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę, wykorzystując w tym celu literaturę fachową oraz dokumenty opracowywane w związku z realizacją zadań zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym.

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje następujące grupy zagadnień wraz z proponowaną dla nich literaturą:

1. Teoretyczne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego,

2. Rodzaje i źródła zagrożeń, klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności,

mienia, infrastruktury i środowiska,

3. Organizacja i zadania centrum i zespołów zarządzania kryzysowego,

4. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w czasie wystąpienia zagrożenia

bezpieczeństwa ludności,

5. Zadania organów administracji zespolonej i niezespolonej w zarządzaniu

kryzysowym,

6. Organizacje i instytucje pozarządowe w działaniach zarządzania

kryzysowego,

7. Ochrona infrastruktury krytycznej,

8. Planowanie - zasady opracowania planów zarządzania kryzysowego,

9. Działania edukacyjne i informacyjne wspierające ograniczanie skutków

klęsk żywiołowych,

10. Media społecznościowe w podnoszeniu świadomości bezpieczeństwa i

komunikacji w zarządzaniu kryzysowym,

11. Potencjał ludzki w zarządzaniu kryzysowym – kompetencje i zadania,

12. Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych,

Literatura:

Literatura przedmiotu:

J. Konieczny,— Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, ., Poznań, 2009, Garmond

S. Sirko. — Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, 2009, AON

S. Słowik, A. Jaworski:— Zarządzanie ryzykiem, skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych Wydawca .; Wydział Zarządzania Kryzysowego., Katowice, 2008, SUW

S. Koziej, — Miedzy piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku,, Toruń, 2006, Adam Marszałek

W. Biernacki, A. Bokwa, J. Działek, T. Padło, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków 2009

A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Wrocław 2009

W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010

W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Warszawa 2009

A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, Warszawa 2008

J.J. Skoczylas, Prawo ratownicze, Warszawa 2011

A. Szymaniak (red.), Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, Poznań 2007

A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009

R. Kuźniar, — Polityka i siła. Studia strategiczne zarys problematyki,, Warszawa, 2005, AON

Z. Grzywna — Zarys bezpieczeństwa z uwzględnieniem infrastruktury krytycznej, Katowice, 2011, WSZMiJO

S.J. Rysz, Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Difin, Warszawa 2016 (2019);

P. Majer, A. Urbanek – Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Editions Spotkania, Warszawa 2016

A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013

Samoorganizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa powszechnego. Samoobrona powszechna III RP, — J.Marczak, (red. nauk), (red.) , Warszawa AON, 2001

Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym, Difin, Warszawa 2015

Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja, i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.

A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie, Municipium S.A.,

Warszawa 2008.

W. Otwinowski, Kryzys i sytuacja kryzysowa, „Przegląd Naukowo-metodyczny.

Edukacja dla Bezpieczeństwa” Nr 2, 2010.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Księga Komunikacji Kryzysowej 2017,

https://rcb.gov.pl/ksiega-komunikacji-kryzysowej-2017.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Współpraca z jednostkami publicznymi, [w:]

Kaszubski R. W., Romańczuk D. (red.), Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania, Związek Banków Polskich 2012.

Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008,

http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf.

K. R. Zieliński, Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa 2017.

Informatyczny System Osłony Kraju, http://mapy.isok.gov.pl/imap/.

Źródła internetowe:

https://rcb.gov.pl/ksiega-komunikacji-kryzysowej-2017 .

http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf.

https://www.bip.krakow.pl/?id=32&sub=struktura&query=id%3D10787%26pz%3D1.

http://wzk.poznan.uw.gov.pl/.

http://bip.pszczyna.pl/lista/referat-zarzadzania-kryzysowego.

http://bip.zuromin-powiat.pl/Article/get/id,15044.html.

https://bip.malopolska.pl/ugtomice,m,255876,samodzielne-stanowisko-dszarzadzania-kryzysowego-i-ochrony-ludnosci.html.

http://bip.grodzisk.pl/Article/id,1215.html http://bip.bisztynek.pl/121/Samodzielne_Stanowisko_ds__Obronnych_2C_Obrony_Cywilne_2C_Informacji_Niejawnych__2C_Zarzadzania_Kryzysowego_2C_Ochrony_p_poz__i_BHP.

http://www.bip.miedzyrzecz.pl/procedury/19/wydzial/2/.

http://umkonskie.pl/struktura/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich/.

http://www.poddebicki.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=32&strona=1.

Uwagi:

Zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z siatką zajęć (na sali), chyba, że zostaną wprowadzone zajęcia w formie on-line za pośrednictwem platformy „Google Meet”. Podstawową formą prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym jest video konferencja odbywana w czasie rzeczywistym, zgodnie z siatką zajęć (zajęcia synchroniczne). Studenci zostaną poinformowani przez prowadzącego o stałym linku do zajęć za pośrednictwem USOS mail.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.