Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępczość w państwie współczesnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D5PWPW Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Przestępczość w państwie współczesnym
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie:

- rozumienia przejawów współczesnej przestępczości w Polsce i na świecie

- poznania ewolucji, przyczyn, rozmiarów oraz dynamiki przestępczości w skali krajowej i światowej

- znajomości regulacji prawnych mających znaczenie w zwalczaniu przestępczości

- opisu zjawisk towarzyszących zjawisku przestępczości

- rozumienia i prowadzenia analizy i oceny procesów zachodzących od zapobiegania przestępczości

do jej zwalczania

- poznania podstawowych metod i form zwalczania przestępczości oraz roli organów ścigania i

instytucji publicznych, w tym międzynarodowych

- przygotowania do udziału w zwalczaniu przestępczości w ramach obowiązków służbowych w

organach ścigania i instytucjach publicznych

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Pojęcie przestępstwa i ich rodzaje (w tym przestępstwa stwierdzone i wykryte). Pojęcie

przestępczości i jej rodzaje. Przestępczość pospolita i zorganizowana w Polsce – przegląd i próba

zdefiniowania przestępczości zorganizowanej. Współczesne obszary zagrożeń przestępczością.

Współczesne tendencje przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej. Sposoby

popełniania przestępstw, w tym gospodarczych i kryminalnych. Wybrane aspekty i rodzaje

przestępczości zorganizowanej. Podstawy prawne zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Przepisy kodeksu karnego wykorzystywane do zwalczania przestępczości zorganizowanej. stosowane

metody i techniki. Organy przeciwdziałające i zwalczające przestępczość w Polsce. Rola Policji i

organów ścigania w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości, w tym kryminalnej, gospodarczej i

zorganizowanej. Współpraca krajów pomiędzy służbami i organami ścigania w zakresie zwalczania

przestępczości.

Pełny opis:

Badanie wpływu przestępczości na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego. Przestępstwa kryminalne

i gospodarcze, ich rodzaje oraz zwalczanie (m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, z

nienawiści, seksualne). Przestępczość stadionowa, nieletnich, narkotykowa. Przestępstwa przeciwko

obrotowi gospodarczemu. Przestępczość bankowa, ubezpieczeniowa, podatkowa i celna. Czynniki

sprzyjające powstawaniu przestępczości. Analiza statystyki przestępczości na terenie Polski i

województwa podlaskiego. Określanie skali przestępczości zorganizowanej w Polsce. Praktyczne

aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Metody i techniki zwalczania przestępczości. Zadania i rola instytucji zajmujących się zwalczaniem

przestępczości w Polsce – na poziomie organów ścigania (m.in. Policji, CBA, ABW, SG, ŻW) oraz

na poziomie instytucji publicznych (administracji rządowej i samorządowej m.in. MSW, NIK,

kontrola skarbowa. Praktyczne aspekty współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania

przestępczości.

Literatura:

1. E. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Przestępczość XXI wieku. Zapobieganie i

zwalczanie/ problemy techniczno-informatyczne, Tom 1-2, Warszawa 20015

2. E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011

3. Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002

4. W. Mądrzejewski, Przestępczość zorganizowana, system zwalczania, Warszawa 2008

5. W. Filipkowski, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym,

Kraków 2004

6. B. Hołyst, Bezpieczeństwo ogólne problemy badawcze. Tom 1, Warszawa 2014

7. B. Hołyst, Bezpieczeństwo jednostki, Tom 2 oraz Bezpieczeństwo społeczne. Tom 3,

Warszawa 20114-2015

8. B. Hołyst, Zagrożenia ładu społecznego, Tom 1-2, Warszawa 2014

9. E. Guzik – Makaruk (red.)Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:K_W01, K_W07

Zna strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania i zadania Policji w

zakresie zwalczania przestępczości

Ma podstawową wiedzę o strukturze organizacyjnej i zadaniach innych

instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości

Zna relacje i zależności instytucjonalne i kulturowe zachodzące między

strukturami odpowiedzialnymi za zwalczanie przestępczości w skali

globalnej i regionalnej

Umiejętności:K_U02, K_U04

Potrafi prognozować tendencje w zakresie przestępczości i ich wpływ na

poziom bezpieczeństwa wewnętrznego

Wykorzystuje standardowe metody i narzędzia do prognozowania

tendencji w zakresie przestępczości

Potrafi analizować proponowane rozwiązania w zakresie zwalczania

przestępczości

Kompetencje społeczne:K_K01, K_K02

Przewiduje konsekwencje realizacji przygotowanych projektów z

zakresu zwalczania przestępczości i ich wpływ na poziom

bezpieczeństwa wewnętrznego

Potrafi aktywnie działać w grupach, organizacjach, organach i

instytucjach realizujących zadania z zakresu zwalczania przestępczości

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie prezentacji problemowej, ocena

aktywności i obecności studentów podczas zajęć

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Misiuk
Prowadzący grup: Andrzej Misiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

pojęcie przestępstwa i ich rodzaje (w tym przestępstwa stwierdzone i wykryte). Pojęcie

przestępczości i jej rodzaje. Przestępczość pospolita i zorganizowana w Polsce – przegląd i próba

zdefiniowania przestępczości zorganizowanej. Współczesne obszary zagrożeń przestępczością.

Współczesne tendencje przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej. Sposoby

popełniania przestępstw, w tym gospodarczych i kryminalnych. Wybrane aspekty i rodzaje

przestępczości zorganizowanej. Podstawy prawne zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Przepisy kodeksu karnego wykorzystywane do zwalczania przestępczości zorganizowanej. stosowane

metody i techniki. Organy przeciwdziałające i zwalczające przestępczość w Polsce. Rola Policji i

organów ścigania w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości, w tym kryminalnej, gospodarczej i

zorganizowanej. Współpraca krajów pomiędzy służbami i organami ścigania w zakresie zwalczania

przestępczości.

Pełny opis:

Badanie wpływu przestępczości na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego. Przestępstwa kryminalne

i gospodarcze, ich rodzaje oraz zwalczanie (m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, z

nienawiści, seksualne). Przestępczość stadionowa, nieletnich, narkotykowa. Przestępstwa przeciwko

obrotowi gospodarczemu. Przestępczość bankowa, ubezpieczeniowa, podatkowa i celna. Czynniki

sprzyjające powstawaniu przestępczości. Analiza statystyki przestępczości na terenie Polski i

województwa podlaskiego. Określanie skali przestępczości zorganizowanej w Polsce. Praktyczne

aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Metody i techniki zwalczania przestępczości. Zadania i rola instytucji zajmujących się zwalczaniem

przestępczości w Polsce – na poziomie organów ścigania (m.in. Policji, CBA, ABW, SG, ŻW) oraz

na poziomie instytucji publicznych (administracji rządowej i samorządowej m.in. MSW, NIK,

kontrola skarbowa. Praktyczne aspekty współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania

przestępczości.

Literatura:

1. E. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Przestępczość XXI wieku. Zapobieganie i

zwalczanie/ problemy techniczno-informatyczne, Tom 1-2, Warszawa 20015

2. E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011

3. Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002

4. W. Mądrzejewski, Przestępczość zorganizowana, system zwalczania, Warszawa 2008

5. W. Filipkowski, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym,

Kraków 2004

6. B. Hołyst, Bezpieczeństwo ogólne problemy badawcze. Tom 1, Warszawa 2014

7. B. Hołyst, Bezpieczeństwo jednostki, Tom 2 oraz Bezpieczeństwo społeczne. Tom 3,

Warszawa 20114-2015

8. B. Hołyst, Zagrożenia ładu społecznego, Tom 1-2, Warszawa 2014

9. E. Guzik – Makaruk (red.)Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce, Warszawa 2011

10. materiały internetowe.

- https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_096_20.PDF

- https://www.nik.gov.pl/plik/id,8764,vp,10895.pdf

Uwagi:

zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie. przy pomocy narzędzia google meet. Studentom będzie przekazany kod dostępu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Misiuk
Prowadzący grup: Andrzej Misiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

pojęcie przestępstwa i ich rodzaje (w tym przestępstwa stwierdzone i wykryte). Pojęcie

przestępczości i jej rodzaje. Przestępczość pospolita i zorganizowana w Polsce – przegląd i próba

zdefiniowania przestępczości zorganizowanej. Współczesne obszary zagrożeń przestępczością.

Współczesne tendencje przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej. Sposoby

popełniania przestępstw, w tym gospodarczych i kryminalnych. Wybrane aspekty i rodzaje

przestępczości zorganizowanej. Podstawy prawne zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Przepisy kodeksu karnego wykorzystywane do zwalczania przestępczości zorganizowanej. stosowane

metody i techniki. Organy przeciwdziałające i zwalczające przestępczość w Polsce. Rola Policji i

organów ścigania w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości, w tym kryminalnej, gospodarczej i

zorganizowanej. Współpraca krajów pomiędzy służbami i organami ścigania w zakresie zwalczania

przestępczości.

Pełny opis:

Badanie wpływu przestępczości na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego. Przestępstwa kryminalne

i gospodarcze, ich rodzaje oraz zwalczanie (m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, z

nienawiści, seksualne). Przestępczość stadionowa, nieletnich, narkotykowa. Przestępstwa przeciwko

obrotowi gospodarczemu. Przestępczość bankowa, ubezpieczeniowa, podatkowa i celna. Czynniki

sprzyjające powstawaniu przestępczości. Analiza statystyki przestępczości na terenie Polski i

województwa podlaskiego. Określanie skali przestępczości zorganizowanej w Polsce. Praktyczne

aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Metody i techniki zwalczania przestępczości. Zadania i rola instytucji zajmujących się zwalczaniem

przestępczości w Polsce – na poziomie organów ścigania (m.in. Policji, CBA, ABW, SG, ŻW) oraz

na poziomie instytucji publicznych (administracji rządowej i samorządowej m.in. MSW, NIK,

kontrola skarbowa. Praktyczne aspekty współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania

przestępczości.

Literatura:

1. E. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Przestępczość XXI wieku. Zapobieganie i

zwalczanie/ problemy techniczno-informatyczne, Tom 1-2, Warszawa 20015

2. E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011

3. Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002

4. W. Mądrzejewski, Przestępczość zorganizowana, system zwalczania, Warszawa 2008

5. W. Filipkowski, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym,

Kraków 2004

6. B. Hołyst, Bezpieczeństwo ogólne problemy badawcze. Tom 1, Warszawa 2014

7. B. Hołyst, Bezpieczeństwo jednostki, Tom 2 oraz Bezpieczeństwo społeczne. Tom 3,

Warszawa 20114-2015

8. B. Hołyst, Zagrożenia ładu społecznego, Tom 1-2, Warszawa 2014

9. E. Guzik – Makaruk (red.)Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce, Warszawa 2011

10. materiały internetowe.

- https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_096_20.PDF

- https://www.nik.gov.pl/plik/id,8764,vp,10895.pdf

Uwagi:

zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie. przy pomocy narzędzia google meet. Studentom będzie przekazany kod dostępu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.