Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do nauk o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z1WDNB
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauk o bezpieczeństwie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne:

Zarejestrowanie na zajęcia.

Założenia wstępne:

Od studentów oczekuje się wiedzy na temat podstaw funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Studenci powinni posiadać także wiedzę z zakresu podstawowych pojęć związanych z formalno-prawną organizacją struktur państwowych. Studenci powinni również wykazywać się zainteresowaniem problematyką bezpieczeństwa, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Wstęp do nauk o bezpieczeństwie ma za zadanie w sposób uporządkowany zaznajomić studentów z następującymi głównymi zagadnieniami:

- bezpieczeństwo jako interdyscyplinarny przedmiot zainteresowań i badań naukowych;

- siatka pojęciowa umożliwiająca charakterystykę bezpieczeństwa;

- zagrożenia bezpieczeństwa, ich klasyfikacja, źródła, ewolucja oraz społeczny odbiór;

- system bezpieczeństwa państwa, jego uwarunkowania, struktura, obszary, instytucje, relacje występujące między nimi, a także kierunki dalszego rozwoju.

Pełny opis:

Przedmiot Wstęp do nauk o bezpieczeństwie ma za zadanie w sposób uporządkowany zaznajomić studentów z szeregiem wzajemnie powiązanych zagadnień, które razem wzięte oddają złożoność współczesnego bezpieczeństwa. Poruszane zagadnienia są porządkująco odnoszone do czterech podstawowych i wyjściowych pytań - czym jest bezpieczeństwo, kogo ono dotyczy, czego dotyczy oraz jak je zapewniać? W związku z tym, zakres tematyczny wykładu obejmuje następujące grupy zagadnień:

1.

Organizacja zajęć, w tym wymagania formalne. Charakterystyka przedmiotu i literatury. Wprowadzenie do zajęć.

2-5

Bezpieczeństwo jako interdyscyplinarny przedmiot zainteresowań i badań naukowych - ujęcia leksykalne, psychologiczne, aksjologiczne.

6.

Ewolucja bezpieczeństwa; wpływ globalizacji; podmiot oraz przedmiot referencyjny bezpieczeństwa.

7.

Bezpieczeństwo w ujęciu przedmiotowym (sektorowym) - bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, środowiskowe

8-10.

Charakterystyka zagrożeń - wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa; klasyfikacja zagrożeń; ewolucja zagrożeń; przykład zagrożeń asymetrycznych. Sekurytyzacja. Zagrożenie jako konstrukt społeczny - społeczny odbiór zagrożeń; czynniki wpływające na poczucie zagrożenia.

11.

System bezpieczeństwa państwa z perspektywy zagrożeń: zagrożenia codzienne; sytuacje kryzysowe; zagrożenia szczególne; wojna.

12.

System bezpieczeństwa państwa - uwarunkowania; kierunki rozwoju; struktura; rola i miejsce sił zbrojnych w państwie.

13.

Podstawowa siatka pojęciowa ze szczególnym uwzględnieniem materii bezpieczeństwa wewnętrznego: bezpieczeństwo państwa; problem bezpieczeństwa narodowego; bezpieczeństwo międzynarodowe; bezpieczeństwo wewnętrzne (bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo ustrojowe).

14-15.

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - kryteria porządkujące służby, inspekcje, straże, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości przedmiotowej; wykonywane czynności - analityczno-informacyjne, operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, administracyjno-porządkowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01

- zna treść pojęć związanych z interdyscyplinarnym charakterem bezpieczeństwa oraz odnoszących się do jego instytucjonalnej charakterystyki

K_W02

- posiada wiedzę o sektorach współczesnego bezpieczeństwa, w tym o ich wzajemnych zależnościach

K_W04

- zna strukturę systemu bezpieczeństwa narodowego oraz rozróżnia jej elementy składowe (podsystemy), zna relacje zachodzące między nimi oraz poglądy dotyczące kierunków dalszego rozwoju

K_W05

- charakteryzuje zagrożenia codzienne, sytuacje kryzysowe, zagrożenia szczególne oraz wojenne

K_W06

- zna zasady organizacji i funkcjonowania podmiotów wyspecjalizowanych w zapewnianiu bezpieczeństwa, zarówno w obszarze publicznym (państwowym), prywatnym jak i społecznym (pozarządowym); zna kryteria porządkujące podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz specyfikę wykonywanych przez nie czynności

K_W07

- posiada wiedzę o zagrożeniach bezpieczeństwa, ich charakterze, klasyfikacjach, źródłach, ewolucji oraz społecznym odbiorze

K_W08

- potrafi powiązać podmioty oraz przedmioty referencyjne bezpieczeństwa z poziomami analizy bezpieczeństwa, uznawanymi za przestrzenne lokalizacje aktorów bezpieczeństwa

Umiejętności:

K_U03

- potrafi zaprezentować strukturę systemu bezpieczeństwa narodowego oraz czynniki wpływające na poczucie zagrożenia

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wypadkową punktów uzyskanych z losowego sprawdzania obecności (zał. nr 1) oraz końcowego egzaminu pisemnego.

Załącznik nr 1

sprawdzenie obecności na dwóch losowo wybranych zajęciach pozwala uzyskać 1 lub 2 punkty, które zostaną dodane do punktów uzyskanych z końcowego egzaminu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Wstęp do nauk o bezpieczeństwie ma za zadanie w sposób uporządkowany zaznajomić studentów z następującymi głównymi zagadnieniami:

- bezpieczeństwo jako interdyscyplinarny przedmiot zainteresowań i badań naukowych;

- siatka pojęciowa umożliwiająca charakterystykę bezpieczeństwa;

- zagrożenia bezpieczeństwa, ich klasyfikacja, źródła, ewolucja oraz społeczny odbiór;

- system bezpieczeństwa państwa, jego uwarunkowania, struktura, obszary, instytucje, relacje występujące między nimi, a także kierunki dalszego rozwoju.

Pełny opis:

Przedmiot Wstęp do nauk o bezpieczeństwie ma za zadanie w sposób uporządkowany zaznajomić studentów z szeregiem wzajemnie powiązanych zagadnień, które razem wzięte oddają złożoność współczesnego bezpieczeństwa. Poruszane zagadnienia są porządkująco odnoszone do czterech podstawowych i wyjściowych pytań - czym jest bezpieczeństwo, kogo ono dotyczy, czego dotyczy oraz jak je zapewniać? W związku z tym, zakres tematyczny wykładu obejmuje następujące grupy zagadnień:

1.

Organizacja zajęć, w tym wymagania formalne. Charakterystyka przedmiotu i literatury. Wprowadzenie do zajęć.

2-5

Bezpieczeństwo jako interdyscyplinarny przedmiot zainteresowań i badań naukowych - ujęcia leksykalne, psychologiczne, aksjologiczne.

6.

Ewolucja bezpieczeństwa; wpływ globalizacji; podmiot oraz przedmiot referencyjny bezpieczeństwa.

7.

Bezpieczeństwo w ujęciu przedmiotowym (sektorowym) - bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, środowiskowe

8-10.

Charakterystyka zagrożeń - wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa; klasyfikacja zagrożeń; ewolucja zagrożeń; przykład zagrożeń asymetrycznych. Sekurytyzacja. Zagrożenie jako konstrukt społeczny - społeczny odbiór zagrożeń; czynniki wpływające na poczucie zagrożenia.

11.

System bezpieczeństwa państwa z perspektywy zagrożeń: zagrożenia codzienne; sytuacje kryzysowe; zagrożenia szczególne; wojna.

12.

System bezpieczeństwa państwa - uwarunkowania; kierunki rozwoju; struktura; rola i miejsce sił zbrojnych w państwie.

13.

Podstawowa siatka pojęciowa ze szczególnym uwzględnieniem materii bezpieczeństwa wewnętrznego: bezpieczeństwo państwa; problem bezpieczeństwa narodowego; bezpieczeństwo międzynarodowe; bezpieczeństwo wewnętrzne (bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo ustrojowe).

14-15.

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego - kryteria porządkujące służby, inspekcje, straże, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości przedmiotowej; wykonywane czynności - analityczno-informacyjne, operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, administracyjno-porządkowe.

Literatura:

- M. Brzeziński, O bezpieczeństwie w ujęciu etymologicznym, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014

- A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 2013

- R. Klamut, Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, ,,Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne” 2012, z. 4

- M. Brzeziński, Potrzeby bezpieczeństwa a prywatny sektor ochrony, ,,Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2016, nr 1, t. 8

- J. Szmyd, Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna i etyczna, [w:] P. Tyrała (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem. Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 11-13 maja 2000, Kraków 2000

- W. Chojnowski, Wybrane zagadnienia ewolucji bezpieczeństwa, [w:] M. Włodarczyk, A. Marjański (red.), Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Współczesne aspekty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Łódź 2009

- M. Brzeziński, Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna, Warszawa 2019

- K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem (szkoła kopenhaska i human security), [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009

- M. Pietraś, Bezpieczeństwo państwa w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym, [w:] S. Dębski, B. Górka - Winter, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003

- J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012

- M. Cieślarczyk, R. Kuriata, Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Łódź 2005

- J. Czaputowicz, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa - aspekty teoretyczne, [w:] S. Dębski, B. Górka - Winter, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003

- M. Malec, Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty, Warszawa 2006

- E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2011

- M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009

- M. Huzarski, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 2009

- L.F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2012

- W. Kostecki, Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2012

- W. Biernacki, A. Mokwa, J. Działek, T. Padło, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków 2009

- J. Wolanin, Bezpieczeństwo i ryzyko a polityka, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009

- J. Gryz, W. Kitler (red.), System reagowania kryzysowego, Toruń 2007

- W. Skomra, Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław 2010

- J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa 2005

- Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2020 r. oraz Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r.

- B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010

- G. Rydlewski, Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009

- B. Wiśniewski, S. Zalewski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko Biała 2006

- M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009

- B. Wiśniewski, S. Zalewski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko Biała 2006

- B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarys problematyki, Toruń 2008

- S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008

Uwagi:

Pozostałe informacje znajdują się w sekcji nadrzędnej pt. Informacje ogólne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)