Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z4BSLO Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z rodzajami zagrożeń bezpieczeństwa w społeczności lokalnej wynikających z przestępczości jako zjawiska społecznego. Wprowadzenie do analizy zjawiska na płaszczyźnie fenomenologicznej oraz etiologicznej, a także wskazanie metod zapobiegania tym zagrożeniom.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W toku realizacji przedmiotu przedstawiane są zagadnienia dotyczące zakresu stosowania prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych, związki korelacyjne między poczuciem bezpieczeństwa a przestrzenią oraz podstawowe zasady zapobiegania przestępczości. Omawia się koncepcję działania w ramach community policing oraz sposoby rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.

Pełny opis:

Celem jest przekazanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W szczególności nacisk położony jest na: stosowanie prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych; określanie zasad zapobiegania przestępczości; rozwijanie polityki i strategii działania w ramach community policing; rozwiązywanie lokalnych problemów bezpieczeństwa; definiowanie elementów kryminologii środowiskowej; wprowadzenie do problematyki kształtowania bezpiecznych przestrzeni; zmienianie kryminogennych aspektów przestrzeni.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chajbowicz A., Kocowski T. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Wrocław 2009.

2. Czapska J., Widacki J. (red.), Bezpieczeństwo lokalne: społeczny kontekst prewencji kryminalnej, Warszawa 2000.

3. Czapska J. (red.), Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, Kraków 2014.

4. Fehler Wł. (red.) Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010.

5. Fehler Wł (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Warszawa 2009.

6. Kucharski W., Zadania administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, Lublin 2009.

7. Kurkiewicz A., Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, Warszawa 2008.

8. Leszczyński M. (red.), Gumieniak A., Owczarek L., Mochocki R., Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, Warszawa 2016.

9. Mirska A., Gminna administracja bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.), Warszawa 2009.

10. Mirska A., Powiatowa administracja bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.), Warszawa 2009.

11. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2008.

12. Serafin T., Parszowski S. (red.), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2011.

13. Szecówka A., Dzieńdziora J., Musioł S. (red.), Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej, Racibórz 2008.

14. Szymaniak Adam (red.), Samorząd a Policja : kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, Poznań 2007.

15. Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Hasło Community policing, [w:] L.E. Sullivan, M.S. Rosen (red.), Encyclopedia of Law Enforcement, vol. I State and Local, SAGE 2005,

Czapska J., J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999,

Czarnecki B.J., W. Siemiński, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004,

Głowacki R., K. Łojek, A. Urban (red.), Wpływ ukształtowania przestrzeni fizycznej na zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, Szczytno 2008,

Fiebig J., A. Tyburska, R. Głowacki (red.), Profilaktyka wieloresortowa

a bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Szczytno 2003,

Marczuk K.P., Społeczno-przestrzenne uwarunkowania bezpieczeństwa wielkich miast: studium przypadku Chicago, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2013, nr 1,

Stefański M., Uspołecznienie policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym, Szczytno 2007

oraz artykuły polecane przez wykładowcę.

Głowacki R., K. Łojek, A. Urban, Rewitalizacja przestrzeni fizycznej jako narzędzie zapobiegania przestępczości, Szczytno 2005,

Marczuk K.P., Connections between urban design and crime in the mid-XXth century in the U.S.: Case study of great American cities, „Arhivele Olteniei” 2012, serie nouă, nr 26,

Misiuk A., J. Gierszewski (red.), Z problemów bezpieczeństwa: policja

a zagrożenia globalne, Bydgoszcz-Chojnice 2010,

Rajchel K., Zarządzanie ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w państwie: wybrane prawno-organizacyjne aspekty działania, Rzeszów 2005,

Szecówka A., J Dzieńdziora, S. Musioł (red.), Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej, Racibórz 2008,

Tyburska A., M. Nepelski (red.), Ochrona infrastruktury krytycznej: podstawowa wiedza i akty prawne, Szczytno 2008,

Urban A. (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych – jednoosobowe patrole policyjne: materiały pokonferencyjne, Szczytno 2008,

Żukiewicz A., Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI wieku, Wrocław 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: K_W02, K_W03, K_W04, K_W05

EK1. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz wskazuje zasady i metody zapobiegania przestępczości.

EK2. Charakteryzuje rodzaje więzi społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa lokalnych (K_W02).

Rozumie rolę człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego strukturę społeczną oraz tworzącego określony porządek zapewniający bezpieczne warunki funkcjonowania jednostek ludzkich, społeczeństwa i państwa; (K_W03)

EK3. Objaśnia rolę administracji rządowej i samorządowej w utrzymywaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych (K_W04).

Rozumie konflikty i kryzysy występujące w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmy ich rozwiązywania) w ujęciu historycznym i współczesnym; (K_W05).

UMIEJĘTNOŚCI K_U01, K_U03

EK5. dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii oraz dyskutować o nich; (K_U01)

gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i prezentować informacje w zakresie bezpieczeństwa;(K_U03)

KOMPETENCJE (K_K05

EK6. Gotów jest do obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzeganie ich wzajemnych relacji i zależności (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywna obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje dodatkową pracą, np. koniecznością zaliczenia zajęć na „dyżurze” lub pisemnym wypracowaniem. Nieobecność na ponad połowie spotkań skutkuje niezaliczeniem przedmiotu (student nie jest klasyfikowany).

Na zaliczenie ma również wpływ ocena projektu poprawy bezpieczeństwa i aktywizacji społeczności lokalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Stanejko
Prowadzący grup: Bolesław Stanejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W toku realizacji przedmiotu przedstawiane są zagadnienia dotyczące zakresu stosowania prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych, związki korelacyjne między poczuciem bezpieczeństwa a przestrzenią oraz podstawowe zasady zapobiegania przestępczości. Omawia się koncepcję działania w ramach community policing oraz sposoby rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.

Pełny opis:

Celem jest przekazanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W szczególności nacisk położony jest na: stosowanie prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych; określanie zasad zapobiegania przestępczości; rozwijanie polityki i strategii działania w ramach community policing; rozwiązywanie lokalnych problemów bezpieczeństwa; definiowanie elementów kryminologii środowiskowej; wprowadzenie do problematyki kształtowania bezpiecznych przestrzeni; zmienianie kryminogennych aspektów przestrzeni.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chajbowicz A., Kocowski T. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Wrocław 2009.

2. Czapska J., Widacki J. (red.), Bezpieczeństwo lokalne: społeczny kontekst prewencji kryminalnej, Warszawa 2000.

3. Czapska J. (red.), Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, Kraków 2014.

4. Fehler Wł. (red.) Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010.

5. Fehler Wł (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Warszawa 2009.

6. Kucharski W., Zadania administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, Lublin 2009.

7. Kurkiewicz A., Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne, Warszawa 2008.

8. Leszczyński M. (red.), Gumieniak A., Owczarek L., Mochocki R., Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, Warszawa 2016.

9. Mirska A., Gminna administracja bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.), Warszawa 2009.

10. Mirska A., Powiatowa administracja bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.), Warszawa 2009.

11. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2008.

12. Serafin T., Parszowski S. (red.), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2011.

13. Szecówka A., Dzieńdziora J., Musioł S. (red.), Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej, Racibórz 2008.

14. Szymaniak Adam (red.), Samorząd a Policja : kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, Poznań 2007.

15. Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Hasło Community policing, [w:] L.E. Sullivan, M.S. Rosen (red.), Encyclopedia of Law Enforcement, vol. I State and Local, SAGE 2005,

Czapska J., J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999,

Czarnecki B.J., W. Siemiński, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004,

Głowacki R., K. Łojek, A. Urban (red.), Wpływ ukształtowania przestrzeni fizycznej na zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, Szczytno 2008,

Fiebig J., A. Tyburska, R. Głowacki (red.), Profilaktyka wieloresortowa

a bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Szczytno 2003,

Marczuk K.P., Społeczno-przestrzenne uwarunkowania bezpieczeństwa wielkich miast: studium przypadku Chicago, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2013, nr 1,

Stefański M., Uspołecznienie policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym, Szczytno 2007

oraz artykuły polecane przez wykładowcę.

Głowacki R., K. Łojek, A. Urban, Rewitalizacja przestrzeni fizycznej jako narzędzie zapobiegania przestępczości, Szczytno 2005,

Marczuk K.P., Connections between urban design and crime in the mid-XXth century in the U.S.: Case study of great American cities, „Arhivele Olteniei” 2012, serie nouă, nr 26,

Misiuk A., J. Gierszewski (red.), Z problemów bezpieczeństwa: policja

a zagrożenia globalne, Bydgoszcz-Chojnice 2010,

Rajchel K., Zarządzanie ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w państwie: wybrane prawno-organizacyjne aspekty działania, Rzeszów 2005,

Szecówka A., J Dzieńdziora, S. Musioł (red.), Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej, Racibórz 2008,

Tyburska A., M. Nepelski (red.), Ochrona infrastruktury krytycznej: podstawowa wiedza i akty prawne, Szczytno 2008,

Urban A. (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych – jednoosobowe patrole policyjne: materiały pokonferencyjne, Szczytno 2008,

Żukiewicz A., Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI wieku, Wrocław

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.