Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z4ODOI-B Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci mają wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa państwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu wymagań formalno-prawnych i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.

Studenci mają wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa państwa. Omawiane są:

- zagadnienia z zakresu wymagań i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych

- analizę zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustaw, obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe lub informacje stanowiące tajemnicę służbową i państwową

- wiedzę w zakresie zarządzania ochroną danych chronionych w podmiotach publicznych i prywatnych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu wymagań i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. Studenci analizują zakres podmiotowy i przedmiotowy ustaw, obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe lub informacje stanowiące tajemnicę służbową i państwową. Studenci mają wiedzę w zakresie zarządzania ochroną danych chronionych w podmiotach publicznych i prywatnych.

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Skonsolidowany tekst rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r.

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676).

J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ustawa o ochronie danych osobowych – komentarz, Kraków 2004.

Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza

EK. 1. Wskazuje formalno-organizacyjne metody ochrony informacji niejawnych (K_W04).

EK. 2. Rozróżnia kompetencje służb specjalnych (ABW, SKW) w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej (K_W06).

EK. 3. Posiada wiedzę o zagrożeniach dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa wynikających z niezgodnego z prawem postępowania z danymi osobowymi i informacjami niejawnymi. (K_W07).

Umiejętności

EK. 3. Ma umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i prezentowania informacji w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (K_U03).

EK. 4. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych (K_U04).

Kompetencje

EK. 5. Uczestniczy w budowaniu projektów aktywności obywatelskiej z pełnym zrozumieniem wieloaspektowości tej działalności (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnego testu wiedzy. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie z systemem punktowym wg. Systemu ECTS. Próg uzyskania zaliczenia to 50% - poniżej progu student nie uzyskuje zaliczenia.

Suma punktów możliwych do zdobycia wynosi 100, w tym:

80 punktów – test pisemny;

20 punktów – praca pisemna

Ocena końcowa ustalona zostanie na podstawie sumarycznej ilości punktów:

0-40 pkt.: - ocena 2,0

50-60 pkt.: ocena 3,0

61-80 pkt.: ocena 3,5

71-80 pkt.: ocena 4,0

81-90 pkt.: ocena 4,5

91-100 pkt.: ocena 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gudzbeler
Prowadzący grup: Grzegorz Gudzbeler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu wymagań formalno-prawnych i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.

Studenci mają wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa państwa. Omawiane są:

- zagadnienia z zakresu wymagań i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych

- analizę zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustaw, obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe lub informacje stanowiące tajemnicę służbową i państwową

- wiedzę w zakresie zarządzania ochroną danych chronionych w podmiotach publicznych i prywatnych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu wymagań i standardów ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. Studenci analizują zakres podmiotowy i przedmiotowy ustaw, obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe lub informacje stanowiące tajemnicę służbową i państwową. Studenci mają wiedzę w zakresie zarządzania ochroną danych chronionych w podmiotach publicznych i prywatnych

Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Skonsolidowany tekst rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r.

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676).

J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ustawa o ochronie danych osobowych – komentarz, Kraków 2004.

Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.