Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo granic i polityka migracyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z5BGPM
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo granic i polityka migracyjna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw prawa międzynarodowego oraz krajowego w zakresie polityki migracyjnej oraz terminologii z zakresu nauk o bezpieczeństwie.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów i studentek z systemami bezpieczeństwa oraz specyfiką ochrony granic zewnętrznych.

Przedstawienie polityki migracyjnej – rozwiązań międzynarodowych oraz krajowych.

Ugruntowanie umiejętności weryfikacji zdarzeń i oceny ich konsekwencji politycznych.

Pełny opis:

1. Systemy bezpieczeństwa, specyfika ochrony granic zewnętrznych oraz funkcjonowaniem instytucji międzynarodowych zajmujących się

problematyką: FRONTEX, Europol, Eurojust, EASO.

2. Polityka migracyjna, w tym rozwiązania międzynarodowe oraz krajowe.

3. Polityka azylowa oraz skuteczność jej instrumentów.

4. Wybrane zagrożenia wynikające z działań terrorystycznych oraz przestępczości transgranicznej, a także metody zapobiegania i zwalczania ww.

5. Ochrona praw człowieka oraz rola różnic kulturowych w aspekcie migracji.

Literatura:

1. Pr. zb. W. Fehler, K. Cebul, R. Podgórzańska, Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Difin 2018.

2. Red. B. Wiśniewski, R. Jakubczak, System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, Szczytno 2015.

3. R. Matyja, A.Siewierska-Chmaj, K. Pędziwiatr, Polska polityka migracyjna: w poszukiwaniu nowego modelu, Warszawa 2015.

4. Ustawa z dnia 12 października 1990 r o Straży Granicznej,

5. Ustawa z dnia 12 października 1990 r o ochronie granicy państwowej,

6. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu

zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

9. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984r.;

10. KONWENCJA dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.

Efekty uczenia się:

K_W01: Posiada ogólną wiedzę o fundamentalnych pojęciach dla bezpieczeństwa wewnętrznego jako podobszaru nauk społecznych w zakresie migracji/imigracji oraz różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, ich elementach i wzajemnych relacjach składający się na obszar zarządzania migracjami oraz procesach zmian w nich zachodzących. Potrafi zjawisko migracji (regularnej jak i nieregularnej) umiejscowić w ładzie i porządku politycznym i prawnym w wymiarze regionu i w skali globalnej.

K_W04: Nabywa ogólną wiedzę o normach i regułach rządzących strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi (oraz o poglądach dotyczących istoty tych struktur i instytucji), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa granic.

K_W07: Nabywa ogólną wiedzę o zagrożeniach dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich przeobrażeniach (np. zorganizowana przestępczość, terroryzm, nieregularna migracja) i sposobach oraz mechanizmach przeciwdziałania im.

Ponadto w ramach ww. zakresu tematycznego studentka/student:

1. Zna systemy bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE.

2. Zna podstawy polityki migracyjnej oraz azylowej.

3. Zna zasady funkcjonowania organizacji i instytucji krajowych

i zagranicznych, odpowiedzialnych za politykę migracyjną.

4. Charakteryzuje uwarunkowania polityki migracyjnej.

5. Zna specyfikę polityki migracyjnej i bezpieczeństwa granic w wybranych krajach UE (zasady funkcjonowania organizacji

międzynarodowych: FRONTEX, Europol, Eurojust, EASO).

6. Kwalifikuje i opisuje zagrożenia przestępczością transgraniczną

i charakteryzuje służby odpowiedzialne za zapobieganie i zwalczanie przestępczości transgranicznej.

7. Rozumie znaczenie różnic kulturowych w kontekście ruchów migracyjnych.

8. Rozumie istotę wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, z uwzględnieniem zagrożenia terroryzmem.

9. Uzasadnia znaczenie solidarności wewnątrzunijnej w zakresie polityki migracyjnej.

10. Potrafi dyskutować na tematy dotyczące nielegalnej oraz legalnej migracji przez pryzmat obowiązującej ochrony praw człowieka i

acquis UE.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (forma pisemna bądź ustna). Dodatkowo oceniana jest aktywność studenta/ki na zajęciach oraz obecność.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornela Oblińska
Prowadzący grup: Kornela Oblińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów i studentek z systemami bezpieczeństwa oraz specyfiką ochrony granic zewnętrznych.

Przedstawienie polityki migracyjnej – wybranych rozwiązań międzynarodowych oraz krajowych.

Ugruntowanie umiejętności weryfikacji zdarzeń i oceny ich konsekwencji politycznych

Pełny opis:

1. Systemy bezpieczeństwa, specyfika ochrony granic zewnętrznych oraz funkcjonowania instytucji międzynarodowych zajmujących się

problematyką: FRONTEX, Europol, Eurojust, EASO.

2. Polityka migracyjna, w tym wybrane rozwiązania międzynarodowe oraz krajowe.

3. Polityka azylowa oraz skuteczność jej instrumentów.

4. Wybrane zagrożenia wynikające z działań terrorystycznych oraz przestępczości transgranicznej, a także metody zapobiegania i zwalczania ww.

5. Ochrona praw człowieka oraz rola różnic kulturowych w aspekcie migracji.

Literatura:

1. Migracje i polityka migracyjna Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 4(40) ISSN 2082-0658 4(40) 2014: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/E205EAF0D3AAF37BC1257DDA0044B8D9/$file/Studia_BAS_40.pdf

2. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI Zespół do Spraw Migracji Redakcja: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA, Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r.: https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf

3. http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/

4. https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/polityka-unii-europejskiej-w-obszarze-migracji-azylu-i-granic

5. https://www.consilium.europa.eu/pl/

6. https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/

7. https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/migratory-pressures/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)