Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozarządowe formy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D2PFBW
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pozarządowe formy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pozarządowymi formami i instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego charakterystycznymi dla Polski oraz obrazującymi zagraniczne tendencje. Oprócz analizy poszczególnych podmiotów wpisujących się w obszar działalności pozarządowej, studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami prywatyzacji bezpieczeństwa oraz ze specyfiką funkcjonowania organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.


Oczekiwane umiejętności to zdolność myślenia teoretycznego, umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, umiejętność pracy na źródłach, szczególnie na aktach prawnych.


Oczekiwane kompetencje to zdolność do pogłębiania i udoskonalania zdobytej wiedzy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: dylematy społeczeństwa obywatelskiego, w aspekcie organizacji pozarządowych form bezpieczeństwa; wybrane organizacje pozarządowe - ich zadania i cele – działające w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na tematyce pozarządowych form oraz instytucji aktywnych w obszarze bezpieczeństwa - rozważanych zarówno w perspektywie prawnej, jak i pod kątem analizy działań organizacyjnych i najbardziej rozpowszechnionych obszarów zaangażowania. Część tematów zostanie wzbogacona analizą przypadków oraz analizą dokumentów programowych, regulaminów i aktów prawnych.

Zakres merytoryczny przedmiotu wspiera rozeznanie słuchaczy w problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed państwem i organizacjami pozarządowymi w obliczu dynamicznych zmian odnoszących się do sposobów zapewniania bezpieczeństwa we współczesnym świecie, w tym szczególnie w Polsce.

Zajęcia mają formę przeglądowego zapoznania studentów z tematyką pozarządowych form i instytucji bezpieczeństwa w Polsce, a w mniejszym zakresie także w takich państwach jak USA oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Wykład obejmuje następującą szczegółową problematykę:

1.Zajęcia wprowadzające: wyjaśnienie podstawowych pojęć, zagadnienie prywatyzacji bezpieczeństwa

2. Przejawy prywatyzacji bezpieczeństwa w Polsce i na świecie

3. Ochrona osób i mienia jako forma pozarządowego realizowania zadań z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

4. Formuły świadczenia usług z obszaru ochrony osób i mienia w Polsce

5. Analiza przypadków z zakresu problematyki ochrony osób i mienia

6. Usługi detektywistyczne – specyfika, formy funkcjonowania w wybranych państwach

7. Usługi detektywistyczne w Polsce

8. Samorząd lokalny i jego znaczenie w kontekście pozarządowych form zapewniania bezpieczeństwa

9. Organizacje pozarządowe aktywne w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Sytuacja w Polsce i w wybranych państwach.

10. Przykłady polskich organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście codziennego funkcjonowania państwa

11. Przykłady polskich organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście zarządzania kryzysowego

12. Formacje pozarządowe aktywne w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego

13. Międzynarodowe podmioty aktywne w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego

14. Projekty unijne jako przejaw pozarządowego i ponadnarodowego podejścia do zapewniania bezpieczeństwa

15. Problematyka tzw. prywatnego wojska i policji

Literatura:

- M. Dobrowolska-Opała, "Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym", Wydawnictwo Adam Marszałek 2018

- M. Paździor, B. Szmulik (red.), "Instytucje bezpieczeństwa narodowego", Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012

- K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, "Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej", Warszawa 2010.

- A. Morawski, "Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego", Warszawa 2014

- E. Nowak, "Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych", Warszawa 2007.

- P. Kubiński, "Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie", Wolters Kluwer, Warszawa 2008

- D. Brakoniecki, "Prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie", Difin, Warszawa 2016

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

2. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - prawo o zgromadzeniach

3. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

5. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie więzi społeczne, które są budowane przez pozarządowe organizacje na potrzeby zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz całego państwa (w kontekście szeroko ujętego bezpieczeństwa wewnętrznego) (K_W02)

Student zna normy i reguły związane z działalnością pozarządowych podmiotów zajmujących się tematyką zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego (K_W03)

Student zna i rozumie organizację, funkcjonowanie i zadania organizacji oraz formacji pozarządowych zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa w wymiarze komercyjnym oraz wolontaryjnym. (K_W04)

Student potrafi analizować zjawiska społeczne, w tym zagrożenia jakie one generują, związane z prywatyzacją bezpieczeństwa oraz aktywnością podmiotów pozarządowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. (K_U02)

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dobrowolska-Opała
Prowadzący grup: Magdalena Dobrowolska-Opała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: dylematy społeczeństwa obywatelskiego, w aspekcie organizacji pozarządowych form bezpieczeństwa; wybrane organizacje pozarządowe - ich zadania i cele – działające w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na tematyce pozarządowych form oraz instytucji aktywnych w obszarze bezpieczeństwa - rozważanych zarówno w perspektywie prawnej, jak i pod kątem analizy działań organizacyjnych i najbardziej rozpowszechnionych obszarów zaangażowania. Część tematów zostanie wzbogacona analizą przypadków oraz analizą dokumentów programowych, regulaminów i aktów prawnych.

Zakres merytoryczny przedmiotu wspiera rozeznanie słuchaczy w problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed państwem i organizacjami pozarządowymi w obliczu dynamicznych zmian odnoszących się do sposobów zapewniania bezpieczeństwa we współczesnym świecie, w tym szczególnie w Polsce.

Zajęcia mają formę przeglądowego zapoznania studentów z tematyką pozarządowych form i instytucji bezpieczeństwa w Polsce, a w mniejszym zakresie także w takich państwach jak USA oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Wykład obejmuje następującą szczegółową problematykę:

1.Zajęcia wprowadzające: wyjaśnienie podstawowych pojęć, zagadnienie prywatyzacji bezpieczeństwa

2. Przejawy prywatyzacji bezpieczeństwa w Polsce i na świecie

3. Ochrona osób i mienia jako forma pozarządowego realizowania zadań z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

4. Formuły świadczenia usług z obszaru ochrony osób i mienia w Polsce

5. Analiza przypadków z zakresu problematyki ochrony osób i mienia

6. Usługi detektywistyczne – specyfika, formy funkcjonowania w wybranych państwach

7. Usługi detektywistyczne w Polsce

8. Samorząd lokalny i jego znaczenie w kontekście pozarządowych form zapewniania bezpieczeństwa

9. Organizacje pozarządowe aktywne w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Sytuacja w Polsce i w wybranych państwach.

10. Przykłady polskich organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście codziennego funkcjonowania państwa

11. Przykłady polskich organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście zarządzania kryzysowego

12. Formacje pozarządowe aktywne w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego

13. Międzynarodowe podmioty aktywne w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego

14. Projekty unijne jako przejaw pozarządowego i ponadnarodowego podejścia do zapewniania bezpieczeństwa

15. Problematyka tzw. prywatnego wojska i policji

Literatura:

- M. Dobrowolska-Opała, "Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym", Wydawnictwo Adam Marszałek 2018

- M. Paździor, B. Szmulik (red.), "Instytucje bezpieczeństwa narodowego", Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012

- K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, "Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej", Warszawa 2010.

- A. Morawski, "Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego", Warszawa 2014

- E. Nowak, "Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych", Warszawa 2007.

- P. Kubiński, "Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie", Wolters Kluwer, Warszawa 2008

- D. Brakoniecki, "Prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie", Difin, Warszawa 2016

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

2. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - prawo o zgromadzeniach

3. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

5. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dobrowolska-Opała
Prowadzący grup: Magdalena Dobrowolska-Opała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: dylematy społeczeństwa obywatelskiego, w aspekcie organizacji pozarządowych form bezpieczeństwa; wybrane organizacje pozarządowe - ich zadania i cele – działające w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na tematyce pozarządowych form oraz instytucji aktywnych w obszarze bezpieczeństwa - rozważanych zarówno w perspektywie prawnej, jak i pod kątem analizy działań organizacyjnych i najbardziej rozpowszechnionych obszarów zaangażowania. Część tematów zostanie wzbogacona analizą przypadków oraz analizą dokumentów programowych, regulaminów i aktów prawnych.

Zakres merytoryczny przedmiotu wspiera rozeznanie słuchaczy w problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed państwem i organizacjami pozarządowymi w obliczu dynamicznych zmian odnoszących się do sposobów zapewniania bezpieczeństwa we współczesnym świecie, w tym szczególnie w Polsce.

Zajęcia mają formę przeglądowego zapoznania studentów z tematyką pozarządowych form i instytucji bezpieczeństwa w Polsce, a w mniejszym zakresie także w takich państwach jak USA oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Wykład obejmuje następującą szczegółową problematykę:

1.Zajęcia wprowadzające: wyjaśnienie podstawowych pojęć, zagadnienie prywatyzacji bezpieczeństwa

2. Przejawy prywatyzacji bezpieczeństwa w Polsce i na świecie

3. Ochrona osób i mienia jako forma pozarządowego realizowania zadań z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

4. Formuły świadczenia usług z obszaru ochrony osób i mienia w Polsce

5. Analiza przypadków z zakresu problematyki ochrony osób i mienia

6. Usługi detektywistyczne – specyfika, formy funkcjonowania w wybranych państwach

7. Usługi detektywistyczne w Polsce

8. Samorząd lokalny i jego znaczenie w kontekście pozarządowych form zapewniania bezpieczeństwa

9. Organizacje pozarządowe aktywne w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Sytuacja w Polsce i w wybranych państwach.

10. Przykłady polskich organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście codziennego funkcjonowania państwa

11. Przykłady polskich organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście zarządzania kryzysowego

12. Formacje pozarządowe aktywne w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego

13. Międzynarodowe podmioty aktywne w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego

14. Projekty unijne jako przejaw pozarządowego i ponadnarodowego podejścia do zapewniania bezpieczeństwa

15. Problematyka tzw. prywatnego wojska i policji

Literatura:

- M. Dobrowolska-Opała, "Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w ujęciu sieciowym", Wydawnictwo Adam Marszałek 2018

- M. Paździor, B. Szmulik (red.), "Instytucje bezpieczeństwa narodowego", Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012

- K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, "Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej", Warszawa 2010.

- A. Morawski, "Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego", Warszawa 2014

- E. Nowak, "Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych", Warszawa 2007.

- P. Kubiński, "Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie", Wolters Kluwer, Warszawa 2008

- D. Brakoniecki, "Prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie", Difin, Warszawa 2016

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

2. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - prawo o zgromadzeniach

3. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

5. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)