Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językowe poziom B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D3KOJE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językowe poziom B2+
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 3 semestr 2 rok - p. obowiązkowe i spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawową znajomość języka angielskiego i ma wiedzę dotyczącą zagrożeń współczesnego świata.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyficznymi wyrażeniami stosowanymi w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących globalnych problemów społecznych i zagrożeń współczesnego świata.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyficznymi wyrażeniami stosowanymi w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących globalnych problemów społecznych i zagrożeń współczesnego świata. Szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, samodzielne formułowanie opinii/ wniosków, stawianie tez i hipotez oraz ich argumentowanie.

Literatura:

Materiały autentyczne przedstawiające bieżące wydarzenia

Efekty uczenia się:

Student zna normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie (K_W03)

Student potrafi wskazać instytucjonalne rozwiązania w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy międzynarodowej służącej regionalnym i globalnym zagrożeniom np. o charakterze terrorystycznym (K_W06).

Student potrafi analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa. (K_U02).

Student potrafi samodzielnie skonstruować propozycję rozwiązania wybranych problemów współczesnego świata. (K_U04)

Student potrafi samodzielnie i/lub w grupie przygotować prezentację multimedialną na temat wybranego zagadnienia/problemu, przedstawić ją na forum publicznym, sformułować pytania problemowe oraz moderować dyskusję z pozostałymi uczestnikami zajęć.(K_U05)

Student posługuje się się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B2+ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości terminologii z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. (K_U06)

Student posiada kompetencje niezbędne do zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonego ładu i porządku. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Metody interaktywne skoncentrowane na szkoleniu praktycznej komunikacji: odgrywanie ról i scenariuszy, studium przypadku, praca w parach i grupach, burza mózgów. Zaliczenie ustne, aktywność na zajęciach, krótkie testy pisemne.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Świerk, Marzena Zykubek
Prowadzący grup: Małgorzata Świerk, Marzena Zykubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)