Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka klimatyczno-energetyczna UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D4PKEUE-BE Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka klimatyczno-energetyczna UE
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- analizę polityki klimatyczno-energetycznej UE w wymiarach: instytucjonalnym, normatywnym oraz funkcjonalnym

- diagnozę poszczególnych etapów polityki klimatyczno-energetycznej UE, w szczególności w odniesieniu do planowania, implementacji, ewaluacji

- historyczną ewolucję problematyki.

Pełny opis:

1. Polityka klimatyczno-energetyczna – podstawowe wyzwania i problemy, kwestie semantyczne

3. Problematyka energii w procesie integracji europejskiej – wymiar polityczny, ekonomiczny i legislacyjny

4. Instytucjonalny wymiar polityki klimatyczno-energetycznej w Unii Europejskiej

5. Polityka ochrony środowiska – zagadnienia klimatu w Unii Europejskiej

6.Nowy „Europejski Zielony Ład” (2019) – cele i możliwości UE w perspektywie do 2050 roku

7-8. Globalny charakter współczesnych wyzwań klimatycznych. UE wobec wyzwań międzynarodowych

Literatura:

Kochanek E., Geopolityka energetyczna współczesnych państw, wyd. Volumina, Szczecin 2016.

Kwiatkiewicz P., Ćwik B., Szczerbowski R. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka – szanse, wyzwania i zagrożenia, wyd. Fundacja na rzecz czystej energii, Poznań 2016.

Młynarski T., Unia Europejska w procesie transformacji energetycznej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, tom 16, zeszyt nr 1, 2019, s. 31-44.

Młynarski T., Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku.

Energia - środowisko - klimat, Wyd. UJ, Kraków 2017

Mrozowska S., Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Między strategią, lobbingiem a partycypacją, wyd. Libron, Kraków 2016.

Nowacki M., Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Olkuski T., Sikora A., Sikora P., Szurlej A., Prognozy wydobycia, konsumpcji i salda wymiany surowców energetycznych w Polsce, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, 2017, Tom 20, Zeszyt 2, s. 41-58.

Tomaszewski K., Solidarność i subsydiarność – wartości ustrojowe UE. W poszukiwaniu remedium na współczesny kryzys procesu integracji europejskiej, „Przegląd Sejmowy”, nr 1(156), 2020, s. 169-182 [https://doi.org/10.31268/PS.2020.08]

Tomaszewski K., Klastry energii w Polsce – w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Koncepcje i uwarunkowania, „Państwo i Prawo”, zeszyt 4 (878) 2019, s. 68-78.

Tomaszewski K., Energy solidarity in the European Union in the context of the particular interests of the Member States, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, tom 21, zeszyt 2, 2018, s. 5-18.

Tomaszewski K., Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego, „Przegląd Politologiczny”, nr 1/2018, s. 133-145.

Tomaszewski K., Zarządzanie wielopoziomowe w polityce energetycznej Unii Europejskiej, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, tom 21, zeszyt 1, 2018, s. 21-36.

Tomaszewski K., Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 3/2017, s. 73-96.

Tomaszewski K., Komunikowanie reform w polityce energetycznej Unii Europejskiej na przykładzie zielonych i białych ksiąg, Kwartalnik Naukowy "E-Politikon", nr 21/2017, s. 78-101.

Dokumenty:

Komisja Europejska, Biała księga w sprawie przyszłości Europy, COM (2017) 2025.

Komisja Europejska, Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, COM (2015) 80.

Komisja Europejska, Zielona księga: Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, COM 2013 (169).

Komisja Europejska, Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego, COM (2010) 639.

Komisja Europejska, Zielona księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, COM (2006) 105.

Porozumienie Paryskie, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement

Rada Europejska, Konkluzje z 12 grudnia 2019 r., https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2019/12/12-13/

Akty prawne:

Traktat Karty Energetycznej, podpisany w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, podpisany w Paryżu w dniu 18 kwietnia 1951r.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE Dz.U. C 202 z 7.6.2016, tytuły: XXI „Energetyka” oraz XX „Środowisko”

Traktat o Unii Europejskiej (TUE), wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016

Efekty uczenia się:

K_W03 - absolwent zna i rozumie normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej.

K_W04 - absolwent zna i rozumie organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji współczesnego państwa oraz UE, wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa (w szczególności: gospodarczego, społecznego, ekologicznego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów odnoszących się do polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej.

K_W08 - absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej.

K_U04 - absolwent potrafi formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów polityki klimatycznej oraz polityki energetycznej Unii Europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja

Dyskusja wokół wybranych problemów badawczych

Prezentacja problemów i analiza faktów

Praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wiech
Prowadzący grup: Jakub Wiech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.