Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwiązywanie konfliktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D4ROKO Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Rozwiązywanie konfliktów
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawowe założenia nauki o komunikowaniu, nauk o bezpieczeństwie oraz elementarną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: istotę i powstawanie konfliktów; nieporozumienia komunikacyjne; różnice kulturowe; sprzeczności wartości i celów jako podstawowe płaszczyzny konfliktów; negocjacje i mediacje.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Blok I. Rola cech osobniczych i środowiskowych w procesie eskalacji i rozwiązywania konfliktu

• Model podwójnej troski Blake’a i Mouton’a

• TRIP

• Rola komunikacji w powstawaniu i rozwiązywaniu konfliktów

• Narzędzie diagnostyczne:

o Koło konfliktu Christopher’a W. Moore’a

o Zintegrowany model rozwiązywania problemu i podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu

Blok II. Dynamika konfliktu

• Model incydentu konfliktowego Jamesa S. Colemana

• Destruktywny konflikt – mechanizmy jego powstawania i przebiegu

o Spirale eskalacji

o Spirale unikania

Blok III. Konflikty międzygrupowe

• Konflikt społeczny w ujęciu psychologicznym (podmiot konfliktu, przedmiot konfliktu, aktywność stron, dynamika konfliktu, detektory konfliktu, fazy konfliktu).

• Konflikt społeczny w ujęciu socjologicznym – zmiana społeczna i jej determinanty (środowisko fizyczne, organizacje polityczne, czynniki ekonomiczne, czynniki polityczne, czynniki kulturowe)

Blok IV. Podstawy zarządzania konfliktami społecznymi

• Proces racjonalnego podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu

• Strajk, jako przykład konfliktu z zakresu stosunków wewnętrznych

Blok V. Pięć procedur rozwiązywania konfliktów wyodrębnionych według kryterium zakresu wpływu, jaki uczestnicy rozmów mają na ich przebieg oraz treść zawartego porozumienia

• Facylitacja

• Negocjacje

• Mediacje

• Arbitraż i Sąd

Blok VI. Konflikty na arenie międzynarodowej

• Typologia konfliktów na arenie międzynarodowej

• Pokojowe metody rozwiązywania sporów międzynarodowych

• GRIT: Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction (Działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu): Uzasadnienie stosowania procedury GRIT, Etapy GRIT-u, skuteczność procedury GRIT

Literatura:

Adamus-Matuszyńska A, Współczesne teorie konfliktu społecznego, Katowice 1998.

Binsztok A. (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Warszawa 2013.

Bohm F., S. Laurell, Rozwiązywanie konfliktów. Praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów, Białystok 2009.

Chełpa S. , T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Warszawa1995.

Dana D., Rozwiązywanie konfliktów, Warszawa 1993.

Deutsch M., Coleman P.T. (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Długosz D. , A. Garbacik, Podstawy zarządzania konfliktami społecznymi, Poznań 2000.

Doherty N., M. Guyler, Mediacja i rozwiązywania konfliktów w pracy, Warszawa 2010.

Dziewiecki M., Psychologia porozumiewania się, Kielce 2000.

Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 2001.

Kostecki W., Zaawansowanie zapobieganie konfliktom, Warszawa 2011.

Mlicki M. K., Konflikty społeczne: pułapki i dylematy działań zbiorowych, Warszawa 1992.

Moore Ch. W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Kraków 2003 (2012).

Nye jr J. S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

Pietrzak H., Agresja konflikt społeczeństwo, Tyczyn 2000.

Thompson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W02 K_W03

Ma wiedzę o czynnikach konfliktotwórczych występujących w różnych obszarach rzeczywistości politycznej i społecznej ich znaczenia dla różnego rodzaju więzi społecznch, ze szczególnym uwzględnieniem tych kategorii więzi,

które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje (K_W02).

Zna normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne,społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. (K_W03).

Umiejętności: K_U02

Potrafi analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji konfliktowych.(K_U02)

Rozumie zagrożenia jakie dla jednostki, społeczeństwa i państwa płyną z sytuacji konfliktowych na płaszczyznach społecznej, gospodarczej i politycznej (K_U02)

Kompetencje społeczne: K_K01; K_K03

Student potrafi zdefiniować priorytety służące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonegoładu i porządku.(K_K01)

Student ma świadomość konieczności zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz jest przygotowany do propagowania tych wartości przy pełnieniu ról zawodowych. (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecność w semestrze.

Warunki zaliczenia przedmiotu w wersji zdalnej:

Ocena końcowa jest wynikiem z testu końcowego.

Test przeprowadzany jest na platformie Kampus na przedostatnich zajęciach w semestrze.

Maksymalnie z testu student może uzyskać 30 pkt. Za każdą poprawną odpowiedź student uzyskuje 1 pkt.

Skala ocen:

30-27 pkt. Bardzo dobra (5)

26-25 pkt. Dobra plus (4+)

24-20 pkt. Dobra (4)

19-18 pkt. – Dostateczna plus (3+)

17-15 pkt. – Dostateczna (3)

Aktywność podczas zajęć w wersji wideokonferencji Google Meet podwyższa ocenę indywidualną z kolokwium o 0.5%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kurcewicz
Prowadzący grup: Urszula Kurcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: istotę i powstawanie konfliktów; nieporozumienia komunikacyjne; różnice kulturowe; sprzeczności wartości i celów jako podstawowe płaszczyzny konfliktów; negocjacje i mediacje.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Blok I. Rola cech osobniczych i środowiskowych w procesie eskalacji i rozwiązywania konfliktu

• Model podwójnej troski Blake’a i Mouton’a

• TRIP

• Rola komunikacji w powstawaniu i rozwiązywaniu konfliktów

• Narzędzie diagnostyczne:

o Koło konfliktu Christopher’a W. Moore’a

o Zintegrowany model rozwiązywania problemu i podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu

Blok II. Dynamika konfliktu

• Model incydentu konfliktowego Jamesa S. Colemana

• Destruktywny konflikt – mechanizmy jego powstawania i przebiegu

o Spirale eskalacji

o Spirale unikania

Blok III. Konflikty międzygrupowe

• Konflikt społeczny w ujęciu psychologicznym (podmiot konfliktu, przedmiot konfliktu, aktywność stron, dynamika konfliktu, detektory konfliktu, fazy konfliktu).

• Konflikt społeczny w ujęciu socjologicznym – zmiana społeczna i jej determinanty (środowisko fizyczne, organizacje polityczne, czynniki ekonomiczne, czynniki polityczne, czynniki kulturowe)

Blok IV. Podstawy zarządzania konfliktami społecznymi

• Proces racjonalnego podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu

• Strajk, jako przykład konfliktu z zakresu stosunków wewnętrznych

Blok V. Pięć procedur rozwiązywania konfliktów wyodrębnionych według kryterium zakresu wpływu, jaki uczestnicy rozmów mają na ich przebieg oraz treść zawartego porozumienia

• Facylitacja

• Negocjacje

• Mediacje

• Arbitraż i Sąd

Blok VI. Konflikty na arenie międzynarodowej

• Typologia konfliktów na arenie międzynarodowej

• Pokojowe metody rozwiązywania sporów międzynarodowych

• GRIT: Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction (Działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu): Uzasadnienie stosowania procedury GRIT, Etapy GRIT-u, skuteczność procedury GRIT

Literatura:

Adamus-Matuszyńska A, Współczesne teorie konfliktu społecznego, Katowice 1998.

Binsztok A. (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Warszawa 2013.

Bohm F., S. Laurell, Rozwiązywanie konfliktów. Praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów, Białystok 2009.

Chełpa S. , T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Warszawa1995.

Dana D., Rozwiązywanie konfliktów, Warszawa 1993.

Deutsch M., Coleman P.T. (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Długosz D. , A. Garbacik, Podstawy zarządzania konfliktami społecznymi, Poznań 2000.

Doherty N., M. Guyler, Mediacja i rozwiązywania konfliktów w pracy, Warszawa 2010.

Dziewiecki M., Psychologia porozumiewania się, Kielce 2000.

Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 2001.

Kostecki W., Zaawansowanie zapobieganie konfliktom, Warszawa 2011.

Mlicki M. K., Konflikty społeczne: pułapki i dylematy działań zbiorowych, Warszawa 1992.

Moore Ch. W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Kraków 2003 (2012).

Nye jr J. S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

Pietrzak H., Agresja konflikt społeczeństwo, Tyczyn 2000.

Thompson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

Uwagi:

Link do zajęć prowadzący przekazuje studentom przez USOSMAIL

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.