Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z4KAZB
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

(1) podstawowe założenia systemów kontroli wewnętrznej, podstawowe standardy audytu wewnętrznego w oparciu o wymagania IIA oraz poszczególne etapy zadań audytowych,

(2) podstawowe techniki badawcze i dokumenty robocze wykorzystywane w trakcie audytu. Elementy sprawozdania z audytu i zasady uzgadniania treści sprawozdania

(3) kluczowe zadania audytu związane z wykrywaniem oszustw i nadużyć.

Pełny opis:

1. Pojęcia wprowadzające: kontrola, audyt.

2. Kontrola instytucjonalna - organy.

3. Zasady i procedury kontroli w administracji państwowej.

4. "Filary bezpieczeństwa" w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych.

5. Kontrola zarządcza i jej cele w ustawie o finansach publicznych.

6. Audyt wewnętrzny – cel, definicje, podstawy prawne.

7. Standardy audytu wewnętrznego.

8. Metodologia pracy audytora wewnętrznego.

9. Identyfikacja i analiza ryzyka w audycie wewnętrznym. Metody analizy ryzyka.

10. Etyka w zawodzie audytora wewnętrznego.

11. Najwyższa Izba Kontroli - rola i zadania.

12. Zakres i kryteria kontroli NIK.

13. Procedura kontroli/audytu NIK.

14. Oszustwa i nadużycia gospodarcze.

15. Ryzyko wystąpienia oszustw i nadużyć oraz rola audytu wewnętrznego z zapobieganiu oszustwom i nadużyciom.

16. Perspektywy kontroli i audytu w zakresie bezpieczeństwa.

Literatura:

Akty normatywne:

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu,

5. Zarządzenie Nr 11/2020 Prezesa NIK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli.

6. Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, The IIA.

7. Międzynarodowe standardy najwyższych organów kontroli wydane przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli.

Literatura uzupełniająca:

1. COSO, Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa, PIKW.

2. COSO III, Podręcznik – jak monitorować systemy kontroli wewnętrznej, PIKW.

3. K. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnętrzny w praktyce, Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości.

4. K. Knedler, Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, FRR.

5. M. Kutera, Nadużycia finansowe wykrywanie i zapobieganie, Difin.

6. W. Misiąg (redaktor naukowy), Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Duże komentarze BECKA, 3 wydanie.

7. R. Padrak, Postępowanie kontrolne NIK, Komentarz, Presscom.

8. Joseph T. Wells, Nadużycia w firmach, Vademecum, Zapobieganie i wykrywanie, LexixNexis.

Efekty uczenia się:

K_W01 – student zna i rozumie istotę , miejsce i znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście zapewnienia właściwego wydatkowania środków finansowych

K_W02 – student zna i rozumie różnego rodzaju więzi społeczne wiążą się z procesem kontroli oraz audytu wewnętrznego

K_W03 – student zna i rozumie normy i reguły panujące w instytucjach odpowiedzialnych za kontrolę i audyt w zakresie bezpieczeństwa

K_U01 – student potrafi analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i zależności pomiędzy kontrolą i audytem

K_U02 – student potrafi analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) kompetencje kluczowych organów kontrolnych w RP. Określa rolę i znaczenie działalności audytowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

K_K01 – student jest gotów do zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu kontroli i audytu.

K_K03 – student jest gotów do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz do propagowania tych wartości przy pełnieniu ról zawodowych związanych z obszarem kontroli i audytu wewnętrznego.

Po ukończeniu zajęć student rozpoznaje podstawowe pojęcia z zakresu systemu kontroli i audytu. Umie wyjaśnić i określić znaczenie podstawowych terminów związanych z procesem kontroli i audytu. Potrafi zdefiniować kompetencje kluczowych organów kontrolnych w RP. Określa rolę i znaczenie działalności audytowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Chełstowski
Prowadzący grup: Artur Chełstowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

(1) podstawowe założenia systemów kontroli wewnętrznej, podstawowe standardy audytu wewnętrznego w oparciu o wymagania IIA oraz poszczególne etapy zadań audytowych,

(2) podstawowe techniki badawcze i dokumenty robocze wykorzystywane w trakcie audytu. Elementy sprawozdania z audytu i zasady uzgadniania treści sprawozdania

(3) kluczowe zadania audytu związane z wykrywaniem oszustw i nadużyć.

Pełny opis:

1. Pojęcia wprowadzające: kontrola, audyt.

2. Kontrola instytucjonalna - organy.

3. Zasady i procedury kontroli w administracji państwowej.

4. "Filary bezpieczeństwa" w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych.

5. Kontrola zarządcza i jej cele w ustawie o finansach publicznych.

6. Audyt wewnętrzny – cel, definicje, podstawy prawne.

7. Standardy audytu wewnętrznego.

8. Metodologia pracy audytora wewnętrznego.

9. Identyfikacja i analiza ryzyka w audycie wewnętrznym. Metody analizy ryzyka.

10. Etyka w zawodzie audytora wewnętrznego.

11. Najwyższa Izba Kontroli - rola i zadania.

12. Zakres i kryteria kontroli NIK.

13. Procedura kontroli/audytu NIK.

14. Oszustwa i nadużycia gospodarcze.

15. Ryzyko wystąpienia oszustw i nadużyć oraz rola audytu wewnętrznego z zapobieganiu oszustwom i nadużyciom.

16. Perspektywy kontroli i audytu w zakresie bezpieczeństwa.

Literatura:

Akty normatywne:

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu,

5. Zarządzenie Nr 11/2020 Prezesa NIK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli.

6. Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, The IIA.

7. Międzynarodowe standardy najwyższych organów kontroli wydane przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli.

Literatura uzupełniająca:

1. COSO, Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa, PIKW.

2. COSO III, Podręcznik – jak monitorować systemy kontroli wewnętrznej, PIKW.

3. K. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnętrzny w praktyce, Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości.

4. K. Knedler, Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, FRR.

5. M. Kutera, Nadużycia finansowe wykrywanie i zapobieganie, Difin.

6. W. Misiąg (redaktor naukowy), Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Duże komentarze BECKA, 3 wydanie.

7. R. Padrak, Postępowanie kontrolne NIK, Komentarz, Presscom.

8. Joseph T. Wells, Nadużycia w firmach, Vademecum, Zapobieganie i wykrywanie, LexixNexis.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)