Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językowe poziom B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z4KOJE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językowe poziom B2+
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specjalistycznym słownictwem stosowanym w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym aktualnych problemów globalnych oraz zagrożeń współczesnego świata.

Pełny opis:

W toku zajęć szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, formułowanie opinii/ wniosków, stawianie tez i hipotez oraz ich argumentowanie.

Zagadnienia:

1.Introduction to the program

2.Hunger in the world/Food problem

3.Diseases, epidemics, pestilence

4.Human trafficking

5.Overpopulation

6.Poverty - the disparities and inequalities in civilization development

7.The economic crisis, economic risks, unemployment, sovereign debt

8.Climate change. Risks and ecological disasters: floods, tsunamis, earthquakes

9.Organised crime

10.International Terrorism

12.Contemporary international conflicts

13.Contemporary armed conflicts

14.Internet threats

15 Summary

Literatura:

unger in the world/Food problem

Articles and websites:

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi13.pdf (report)

http://www.ifpri.org/publication/2013-global-hunger-index-0

http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm,

http://www.nytimes.com/2012/09/16/business/world-hunger-the-problem-left-behind-economic-view.html?_r=0

http://www.theguardian.com/global-development/2013/jun/08/eight-ways-solve-world-hunger

http://www.theguardian.com/global-development/2013/apr/13/climate-change-millions-starvation-scientists

http://www.worldhunger.org/articles/09/editorials/holt-gimenez.htm

http://www.un.org/en/globalissues/food/index.shtml

Information from websites of international organizations: Food and Agriculture Organization of the United Nations (www.fao.org), World Food Programme (http://www.wfp.org/).

Diseases, epidemics, pestilence

Articles and websites:

http://www.theguardian.com/society/2011/oct/10/diabetes-the-epidemic,

http://www.who.int/hiv/en/,

http://www.who.int/publications/en/,

http://www.un.org/en/globalissues/aids/index.shtml

Information from websites of international organizations: World Health Organization (http://www.who.int/en/).

Human trafficking

Articles and websites:

http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-Development-_prostitution_-anonymous-REVISED.pdf

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1239390842422/6012763-1239905793229/Human_Trafficking.pdf

http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/InternationalLaw.pdf, (p.88-90)

Information from websites of international organizations: Polaris Project (http://www.polarisproject.org/), Fighting Human Trafficking (http://www.rescue.org/fighting-human-trafficking), SISHA (http://www.sisha.org/),.

Overpopulation

Articles and websites:

http://howmany.org/environmental_and_social_ills.php

http://www.overpopulation.org/impact.html

http://www.pop.org/content/debunking-myth-overpopulation

http://www.globalissues.org/issue/198/human-population

http://www.un.org/en/globalissues/population/

Information from websites of international organizations: World Population Awereness (http://www.overpopulation.org/), Population Research Institute (http://www.pop.org/), United Nations (http://www.un.org).

Poverty - the disparities and inequalities in civilization development

Articles and websites:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/overview.html

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/poverty-reduction/

http://www.poverty.com/

http://www.globalpovertyproject.com/

http://www.poverty-action.org/

Information from websites of international organizations: UNDP, UNESCO.

The economic crisis, economic risks, unemployment, sovereign debt

Articles and websites:

http://www.worldbank.org/financialcrisis/

http://www.globalresearch.ca/the-global-economic-crisis-the-great-depression-of-the-xxi-century-2/19025

http://www.economist.com/topics/economic-crisis

http://www.theguardian.com/business/globalrecession

http://www.nber.org/reporter/summer04/blanchard.htmlhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics

http://www.globalresearch.ca/european-unemployment-hits-new-high/5356603

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10090829/Eurozone-unemployment-rate-hits-record-high.html

http://econ.economicshelp.org/2009/05/european-unemployment.html

Information from websites of international organizations: World Bank http://www.worldbank.org, Global Research http://www.globalresearch.org,

Climate change. Risks and ecological disasters: floods, tsunamis, earthquakes

Articles and websites:

http://www.un.org/en/globalissues/environment/

http://www.un.org/en/globalissues/water/

http://www.un.org/en/globalissues/climatechange/index.shtml

http://www.trust.org/spotlight/disaster-risk-reduction/

http://www.livescience.com/414-scientists-natural-disasters-common.html

http://www.nrdc.org/globalwarming/

http://www.theguardian.com/environment/2009/sep/06/global-warming-natural-disasters-conference

http://www.unisdr.org/we/inform/terminology

Information from websites of international organizations: UNISDR http://www.unisdr.org/, Natural Resources Defence Council (http://www.nrdc.org/).

Organised crime

Articles and websites:

https://www.unodc.org/unodc/it/organized-crime/index.html

http://www.theguardian.com/world/organised-crime

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246390/horr73.pdf

https://reportingproject.net/occrp/

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_SIAK/4/2/1/2010/ausgabe_2/files/Calcagni_2_2010.pdf

http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/

http://www.unicri.it/topics/organized_crime_corruption/

Information from websites of international organizations: UNODC http://www.unodc.org/,

International Terrorism

Articles and websites:

http://www.un.org/en/globalissues/terrorism/

http://www.start.umd.edu/gtd/

http://www.ict.org.il/

http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/

http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/global-terrorism-index

http://www.terrorism-research.com/

http://www.un.org/en/globalissues/terrorism/

http://www.chomsky.info/articles/199112--02.htm

International Terrorism p.II

Articles and websites:

http://www.un.org/en/globalissues/terrorism/

http://www.un.org/en/globalissues/terrorism/

http://www.start.umd.edu/gtd/

http://www.ict.org.il/

http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/

http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/global-terrorism-index

http://www.terrorism-research.com/

http://www.chomsky.info/articles/199112--02.htm

Contemporary international conflicts

Articles and websites:

http://www.issafrica.org/pubs/Books/ScarcitySurfeit/Chapter1.pdf

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/the-causes-of-conflict-part-1-

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/the-causes-of-conflict-part-2-

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/conflict-characteristics

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/conflict-dynamics-and-impact

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/conflict-analysis-framework-and-tools

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/conflict-sensitive-development

Contemporary armed conflicts

Articles and websites:

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm

http://www.geneva-academy.ch/RULAC/pdf/Human-Rights-Law-in-Armed-Conflict.pdf

http://globalsolutions.org/files/public/documents/CP-Factsheet-Protecting-Civilians-in-Armed-Conflict.pdf

http://www.isisc.org/portal/images/stories/PDF/Paper%20Odermatt.pdf

http://www.warsintheworld.com/?page=static1258254223

http://www.globalresearch.ca/the-role-of-private-military-and-security-companies-in-modern-warfare/32307

Information from websites of international organizations: http://www.warsintheworld.com/, http://www.conflictmap.org/

Internet threats

Articles and websites:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_404_en.pdf

https://www.cs.auckland.ac.nz/~john/NetSafe/I.Berson.pdf

http://www.addictionrecov.org/Addictions/?AID=43

http://netaddiction.com/internet-addiction-test/

http://cyberbullying.us/

http://www.consumerfraudreporting.org/pharming.php

http://discfoundation.com/threats/

Efekty uczenia się:

Student zna normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne, społeczne, prawne służące

przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie (K_W03)

Student potrafi wskazać instytucjonalne rozwiązania w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy międzynarodowej służącej regionalnym i globalnym zagrożeniom np. o charakterze terrorystycznym (K_W06).

Student potrafi analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa. (K_U02).

Student potrafi samodzielnie skonstruować propozycję rozwiązania wybranych problemów współczesnego świata. (K_U04)

Student potrafi samodzielnie i/lub w grupie przygotować prezentację multimedialną na temat wybranego zagadnienia/problemu, przedstawić ją na forum publicznym, sformułować pytania problemowe oraz moderować dyskusję z pozostałymi uczestnikami zajęć. (K_U05).

Student posługuje się się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B2+ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości terminologii z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (K_U06).

Student posiada kompetencje niezbędne do zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonego ładu i porządku (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje koniecznością zaliczenia wszystkich zajęć na „dyżurze”. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć.

Ocena końcowa jest wypadkową aktywności w trakcie zajęć, przygotowanej w grupie i wygłoszonej prezentacji oraz zaliczenia cyklicznych kartkówek ze słówek. Student jest otwarty na doskonalenie zdobytych umiejętności językowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Prowadzący grup: Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specjalistycznym słownictwem stosowanym w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym aktualnych problemów globalnych oraz zagrożeń współczesnego świata.

Pełny opis:

W toku zajęć szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, formułowanie opinii/ wniosków, stawianie tez i hipotez oraz ich argumentowanie.

Zagadnienia:

1.Introduction to the program

2.Hunger in the world/Food problem

3.Diseases, epidemics, pestilence

4.Human trafficking

5.Overpopulation

6.Poverty - the disparities and inequalities in civilization development

7.The economic crisis, economic risks, unemployment, sovereign debt

8.Climate change. Risks and ecological disasters: floods, tsunamis, earthquakes

9.Organised crime

10.International Terrorism

12.Contemporary international conflicts

13.Contemporary armed conflicts

14.Internet threats

15 Summary

Literatura:

unger in the world/Food problem

Articles and websites:

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi13.pdf (report)

http://www.ifpri.org/publication/2013-global-hunger-index-0

http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm,

http://www.nytimes.com/2012/09/16/business/world-hunger-the-problem-left-behind-economic-view.html?_r=0

http://www.theguardian.com/global-development/2013/jun/08/eight-ways-solve-world-hunger

http://www.theguardian.com/global-development/2013/apr/13/climate-change-millions-starvation-scientists

http://www.worldhunger.org/articles/09/editorials/holt-gimenez.htm

http://www.un.org/en/globalissues/food/index.shtml

Information from websites of international organizations: Food and Agriculture Organization of the United Nations (www.fao.org), World Food Programme (http://www.wfp.org/).

Diseases, epidemics, pestilence

Articles and websites:

http://www.theguardian.com/society/2011/oct/10/diabetes-the-epidemic,

http://www.who.int/hiv/en/,

http://www.who.int/publications/en/,

http://www.un.org/en/globalissues/aids/index.shtml

Information from websites of international organizations: World Health Organization (http://www.who.int/en/).

Human trafficking

Articles and websites:

http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-Development-_prostitution_-anonymous-REVISED.pdf

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1239390842422/6012763-1239905793229/Human_Trafficking.pdf

http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/InternationalLaw.pdf, (p.88-90)

Information from websites of international organizations: Polaris Project (http://www.polarisproject.org/), Fighting Human Trafficking (http://www.rescue.org/fighting-human-trafficking), SISHA (http://www.sisha.org/),.

Overpopulation

Articles and websites:

http://howmany.org/environmental_and_social_ills.php

http://www.overpopulation.org/impact.html

http://www.pop.org/content/debunking-myth-overpopulation

http://www.globalissues.org/issue/198/human-population

http://www.un.org/en/globalissues/population/

Information from websites of international organizations: World Population Awereness (http://www.overpopulation.org/), Population Research Institute (http://www.pop.org/), United Nations (http://www.un.org).

Poverty - the disparities and inequalities in civilization development

Articles and websites:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/overview.html

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/poverty-reduction/

http://www.poverty.com/

http://www.globalpovertyproject.com/

http://www.poverty-action.org/

Information from websites of international organizations: UNDP, UNESCO.

The economic crisis, economic risks, unemployment, sovereign debt

Articles and websites:

http://www.worldbank.org/financialcrisis/

http://www.globalresearch.ca/the-global-economic-crisis-the-great-depression-of-the-xxi-century-2/19025

http://www.economist.com/topics/economic-crisis

http://www.theguardian.com/business/globalrecession

http://www.nber.org/reporter/summer04/blanchard.htmlhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics

http://www.globalresearch.ca/european-unemployment-hits-new-high/5356603

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10090829/Eurozone-unemployment-rate-hits-record-high.html

http://econ.economicshelp.org/2009/05/european-unemployment.html

Information from websites of international organizations: World Bank http://www.worldbank.org, Global Research http://www.globalresearch.org,

Climate change. Risks and ecological disasters: floods, tsunamis, earthquakes

Articles and websites:

http://www.un.org/en/globalissues/environment/

http://www.un.org/en/globalissues/water/

http://www.un.org/en/globalissues/climatechange/index.shtml

http://www.trust.org/spotlight/disaster-risk-reduction/

http://www.livescience.com/414-scientists-natural-disasters-common.html

http://www.nrdc.org/globalwarming/

http://www.theguardian.com/environment/2009/sep/06/global-warming-natural-disasters-conference

http://www.unisdr.org/we/inform/terminology

Information from websites of international organizations: UNISDR http://www.unisdr.org/, Natural Resources Defence Council (http://www.nrdc.org/).

Organised crime

Articles and websites:

https://www.unodc.org/unodc/it/organized-crime/index.html

http://www.theguardian.com/world/organised-crime

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246390/horr73.pdf

https://reportingproject.net/occrp/

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_SIAK/4/2/1/2010/ausgabe_2/files/Calcagni_2_2010.pdf

http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/

http://www.unicri.it/topics/organized_crime_corruption/

Information from websites of international organizations: UNODC http://www.unodc.org/,

International Terrorism

Articles and websites:

http://www.un.org/en/globalissues/terrorism/

http://www.start.umd.edu/gtd/

http://www.ict.org.il/

http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/

http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/global-terrorism-index

http://www.terrorism-research.com/

http://www.un.org/en/globalissues/terrorism/

http://www.chomsky.info/articles/199112--02.htm

International Terrorism p.II

Articles and websites:

http://www.un.org/en/globalissues/terrorism/

http://www.un.org/en/globalissues/terrorism/

http://www.start.umd.edu/gtd/

http://www.ict.org.il/

http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/

http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/global-terrorism-index

http://www.terrorism-research.com/

http://www.chomsky.info/articles/199112--02.htm

Contemporary international conflicts

Articles and websites:

http://www.issafrica.org/pubs/Books/ScarcitySurfeit/Chapter1.pdf

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/the-causes-of-conflict-part-1-

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/the-causes-of-conflict-part-2-

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/conflict-characteristics

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/conflict-dynamics-and-impact

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/conflict-analysis-framework-and-tools

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/conflict-sensitive-development

Contemporary armed conflicts

Articles and websites:

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm

http://www.geneva-academy.ch/RULAC/pdf/Human-Rights-Law-in-Armed-Conflict.pdf

http://globalsolutions.org/files/public/documents/CP-Factsheet-Protecting-Civilians-in-Armed-Conflict.pdf

http://www.isisc.org/portal/images/stories/PDF/Paper%20Odermatt.pdf

http://www.warsintheworld.com/?page=static1258254223

http://www.globalresearch.ca/the-role-of-private-military-and-security-companies-in-modern-warfare/32307

Information from websites of international organizations: http://www.warsintheworld.com/, http://www.conflictmap.org/

Internet threats

Articles and websites:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_404_en.pdf

https://www.cs.auckland.ac.nz/~john/NetSafe/I.Berson.pdf

http://www.addictionrecov.org/Addictions/?AID=43

http://netaddiction.com/internet-addiction-test/

http://cyberbullying.us/

http://www.consumerfraudreporting.org/pharming.php

http://discfoundation.com/threats/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)