Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwiązywanie konfliktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z4ROKO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozwiązywanie konfliktów
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawowe założenia nauki o komunikowaniu, nauk o bezpieczeństwie oraz elementarną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: istotę i powstawanie konfliktów; nieporozumienia komunikacyjne; różnice kulturowe; sprzeczności wartości i celów jako podstawowe płaszczyzny konfliktów; negocjacje i mediacje.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Blok I. Rola cech osobniczych i środowiskowych w procesie eskalacji i rozwiązywania konfliktu

 Model podwójnej troski Blake’a i Mouton’a

 TRIP

 Rola komunikacji w powstawaniu i rozwiązywaniu konfliktów

 Narzędzie diagnostyczne:

o Koło konfliktu Christopher’a W. Moore’a

o Zintegrowany model rozwiązywania problemu i podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu

Blok II. Dynamika konfliktu

 Model incydentu konfliktowego Jamesa S. Colemana

 Destruktywny konflikt – mechanizmy jego powstawania i przebiegu

o Spirale eskalacji

o Spirale unikania

Blok III. Konflikty międzygrupowe

 Konflikt społeczny w ujęciu psychologicznym (podmiot konfliktu, przedmiot konfliktu, aktywność stron, dynamika konfliktu, detektory konfliktu, fazy konfliktu).

 Konflikt społeczny w ujęciu socjologicznym – zmiana społeczna i jej determinanty (środowisko fizyczne, organizacje polityczne, czynniki ekonomiczne, czynniki polityczne, czynniki kulturowe)

Blok IV. Podstawy zarządzania konfliktami społecznymi

 Proces racjonalnego podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu

 Strajk, jako przykład konfliktu z zakresu stosunków wewnętrznych

 GRIT: Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction (Działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu): Uzasadnienie stosowania procedury GRIT, Etapy GRIT-u, skuteczność procedury GRIT

Literatura:

Adamus-Matuszyńska A, Współczesne teorie konfliktu społecznego, Katowice 1998.

Binsztok A. (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Warszawa 2013.

Bohm F., S. Laurell, Rozwiązywanie konfliktów. Praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów, Białystok 2009.

Chełpa S. , T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Warszawa1995.

Dana D., Rozwiązywanie konfliktów, Warszawa 1993.

Deutsch M., Coleman P.T. (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Długosz D. , A. Garbacik, Podstawy zarządzania konfliktami społecznymi, Poznań 2000.

Doherty N., M. Guyler, Mediacja i rozwiązywania konfliktów w pracy, Warszawa 2010.

Dziewiecki M., Psychologia porozumiewania się, Kielce 2000.

Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 2001.

Kostecki W., Zaawansowanie zapobieganie konfliktom, Warszawa 2011.

Mlicki M. K., Konflikty społeczne: pułapki i dylematy działań zbiorowych, Warszawa 1992.

Moore Ch. W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Kraków 2003 (2012).

Nye jr J. S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

Pietrzak H., Agresja konflikt społeczeństwo, Tyczyn 2000.

Thompson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W02 K_W03

Ma wiedzę o czynnikach konfliktotwórczych występujących w różnych obszarach rzeczywistości politycznej i społecznej ich znaczenia dla różnego rodzaju więzi społecznch, ze szczególnym uwzględnieniem tych kategorii więzi,

które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje (K_W02).

Zna normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne,społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. (K_W03).

Umiejętności: K_U02

Potrafi analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji konfliktowych.(K_U02)

Rozumie zagrożenia jakie dla jednostki, społeczeństwa i państwa płyną z sytuacji konfliktowych na płaszczyznach społecznej, gospodarczej i politycznej (K_U02)

Kompetencje społeczne: K_K01; K_K03

Student potrafi zdefiniować priorytety służące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonegoładu i porządku w obliczu konfliktu.(K_K01)

Student ma świadomość konieczności zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz jest przygotowany do propagowania tych wartości przy pełnieniu ról zawodowych w sytuacji konfliktowej. (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Przygotowanie w formie pisemnej (esej) analizy konfliktu interpersonalnego/międzygrupowego/społecznego (do wyboru)w perspektywie teorii konfliktów oraz przedstawienie na forum grupy analizy uzupełnionej prezentacją multimedialną.

Aktywność podczas zajęć podwyższa ocenę indywidualną z przedmiotu o 0.5 stopnia.

Wymagania formalne: Objętość 3-10 stron tekstu, interlinia 1.5, wielkość czcionki 12, praca opatrzona bibliografią.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kurcewicz
Prowadzący grup: Urszula Kurcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: istotę i powstawanie konfliktów; nieporozumienia komunikacyjne; różnice kulturowe; sprzeczności wartości i celów jako podstawowe płaszczyzny konfliktów; negocjacje i mediacje.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Blok I. Rola cech osobniczych i środowiskowych w procesie eskalacji i rozwiązywania konfliktu

 Model podwójnej troski Blake’a i Mouton’a

 TRIP

 Rola komunikacji w powstawaniu i rozwiązywaniu konfliktów

 Narzędzie diagnostyczne:

o Koło konfliktu Christopher’a W. Moore’a

o Zintegrowany model rozwiązywania problemu i podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu

Blok II. Dynamika konfliktu

 Model incydentu konfliktowego Jamesa S. Colemana

 Destruktywny konflikt – mechanizmy jego powstawania i przebiegu

o Spirale eskalacji

o Spirale unikania

Blok III. Konflikty międzygrupowe

 Konflikt społeczny w ujęciu psychologicznym (podmiot konfliktu, przedmiot konfliktu, aktywność stron, dynamika konfliktu, detektory konfliktu, fazy konfliktu).

 Konflikt społeczny w ujęciu socjologicznym – zmiana społeczna i jej determinanty (środowisko fizyczne, organizacje polityczne, czynniki ekonomiczne, czynniki polityczne, czynniki kulturowe)

Blok IV. Podstawy zarządzania konfliktami społecznymi

 Proces racjonalnego podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu

 Strajk, jako przykład konfliktu z zakresu stosunków wewnętrznych

 GRIT: Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction (Działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu): Uzasadnienie stosowania procedury GRIT, Etapy GRIT-u, skuteczność procedury GRIT

Literatura:

Adamus-Matuszyńska A, Współczesne teorie konfliktu społecznego, Katowice 1998.

Binsztok A. (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Warszawa 2013.

Bohm F., S. Laurell, Rozwiązywanie konfliktów. Praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów, Białystok 2009.

Chełpa S. , T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Warszawa1995.

Dana D., Rozwiązywanie konfliktów, Warszawa 1993.

Deutsch M., Coleman P.T. (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Długosz D. , A. Garbacik, Podstawy zarządzania konfliktami społecznymi, Poznań 2000.

Doherty N., M. Guyler, Mediacja i rozwiązywania konfliktów w pracy, Warszawa 2010.

Dziewiecki M., Psychologia porozumiewania się, Kielce 2000.

Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 2001.

Kostecki W., Zaawansowanie zapobieganie konfliktom, Warszawa 2011.

Mlicki M. K., Konflikty społeczne: pułapki i dylematy działań zbiorowych, Warszawa 1992.

Moore Ch. W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Kraków 2003 (2012).

Nye jr J. S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

Pietrzak H., Agresja konflikt społeczeństwo, Tyczyn 2000.

Thompson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)