Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy marketingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D1POMA
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących podstaw marketingu w ujęciu zarządczym, które mają również zastosowanie w ramach marketingu politycznego.


Tematyka zajęć została opracowana w nawiązaniu do klasycznego podziału na elementy składowe marketingu mix. W ramach przedmiotu szczególny nacisk kładziony jest na omówienie wpływu marketingu na funkcjonowanie społeczeństwa jako całości oraz indywidualnych konsumentów.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Podstawy marketingu politycznego.

Marketing mix w ujęciu 4P.

Wpływ marketingu politycznego na funkcjonowanie społeczeństwa.

Wybrane przykłady działalności politycznej o charakterze marketingowym.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. Marketing w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Marketing w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Marketing produktu, marketing marki. Zarządzanie marketingowe. Marketing – mix. Źródła informacji do tworzenia strategii marketingowych. System informacji marketingowej. Wykorzystanie informacji marketingowej w firmie.

Literatura:

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020, część 1, rozdział 1, podrozdział „Pojęcie marketingu” oraz „Podstawowe pojęcia marketingowe”, s. 5-12.

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 1, rozdział 1, podrozdział „Nowe 4P marketingu”, s. 27-31.

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 1, rozdział 2, podrozdział „Analiza SWOT”, s. 52-57.

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 2, rozdział 3, podrozdział „Elementy nowoczesnego systemu informacji marketingowej”, s. 72-80.

2. Wpływ marketingu na społeczeństwo.

Wpływ marketingu na społeczeństwo jako całość oraz indywidualnych konsumentów. Działania społeczne kontrolujące i wywierające wpływ na marketing. Działania na rzecz marketingu społecznie odpowiedzialnego. Krytyka społeczna marketingu.

Literatura:

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 8, rozdział 22, podrozdział „Marketing społecznie odpowiedzialny”, s. 678-689.

• J. Błuszkowski, Paradygmat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Oblicza polityki, pod red. J. Błuszkowskiego i J. Zaleśnego, „Studia Politologiczne”, vol. 13, Warszawa 2009.

• R. Staniszewski, Etyka zawodowa pracowników sektora bankowego – pomiędzy maksymalizacją zysków a zaufaniem publicznym, w: Etyka sfery publicznej, pod red. Jolanta Itrich-Drabarek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, s. 198-224.

3. Uwarunkowania zachowań konsumentów.

Model racjonalnego i irracjonalnego konsumenta. Myślenie szybkie i wolne. Heurystyki i błędy poznawcze. Cztery warianty stosunku do ryzyka. Odwracania preferencji.

Literatura:

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 3, rozdział 6 „Analiza rynku konsumenckiego”, s. 166-195 lub J. Blythe, Komunikacja ..., rozdział 1, podrozdział „Kształtowanie postaw”, „Modele zachowań konsumentów” oraz „Przyczyny błędów w komunikacji”, s. 28-44.

• M. Bartoszewicz, Wybrane aspekty poznawcze i emocjonalne socjotechniki mediów, [w:] Media Studies 2017, Vol. 69, s. 93-107.

• D. Kahneman, Pułapki myślenia - o myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa 2011.

4. Otoczenie marketingowe.

Mikro i makro otoczenie firmy. Dostawcy. Pośrednicy. Klienci. Konkurenci. Inne podmioty. Otoczenie: demograficzne, ekonomiczne, przyrodnicze, techniczne, kulturowe i polityczne.

Literatura:

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 2, rozdział 3, podrozdział „Analiza makrootoczenia”, „Analiza marketingowa Poszukiwanie złota u podstaw analizy”, „Analiza marketingowa Rewolucja zielonego marketingu”, s. 80-92.

5. Marketing a promocja.

Cele promocji. Formy promocji – promotion mix. Skuteczność różnych form promocji. Przygotowywania planów promocji. Marketing bezpośredni. E-marketing.

Literatura:

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 7, rozdział 18 „Zarządzanie komunikacją masową: reklama, promocja sprzedaży, wydarzenia i doświadczenia, public relations”, s. 538-568; rozdział 19 „Zarządzanie komunikacją osobistą: marketing bezpośredni i interaktywny, marketing szeptany, sprzedaż osobista”, s. 572-604.

• A. Pabian, Promocja nowoczesne środki ..., rozdział 1, podrozdział 1.2. „Pojęcie oraz struktura promocji mix” oraz podrozdział 1.3. „Hierarchia promocyjnego instrumentarium”, s. 13-39.

6. Segmentacja, pozycjonowanie i tworzenie strategii marketingowych.

Segmentacja – identyfikacja klientów – pozycjonowanie. Znaczenie segmentacji dla rynkowego funkcjonowania produktu i marki. Segmentacje podmiotowe i przedmiotowe. Strategie pozycjonowania. Błędy w pozycjonowaniu. Promocyjna koncepcja eksponowania różnic w produkcie. Analiza SWOT. Planowanie strategiczne biznesu.

Literatura:

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część, 1, rozdział 2, podrozdział „Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i działu” oraz „Planowanie strategiczne na poziomie jednostki biznesu”, s. 42-57.

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 4, rozdział 10 „Sztuka pozycjonowanie marki”, s. 296-316.

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 4, rozdział 8 „Rozpoznawanie segmentów rynku i wybór rynków docelowych”, s. 232-258 lub K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe teoria i …, rozdz. 7, s. 288-322.

7. Marketing ekonomiczny a marketing polityczny.

Podobieństwa i różnice pomiędzy marketingiem ekonomicznym, a politycznym. Marketing – mix na scenie politycznej. Tworzenie strategii komunikacji politycznej. Społeczna i polityczna odpowiedzialność korporacji biznesowych.

Literatura:

• S. Wilkos, Strategia komunikacji politycznej jako odpowiednik strategii budowania marki w biznesie, w: Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, pod red. J. Garlickiego, „Studia Politologiczne”, vol. 16, Warszawa 2010.

• K. Zajdowski, W jakim zakresie marketing polityczny może czerpać z marketingu ekonomicznego?, w: Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, pod red. J. Garlickiego, „Studia Politologiczne”, vol. 16, Warszawa 2010.

• R. Staniszewski, Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalno-prawnych związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi COVID-19, w: Funkcjonowanie państwa w czasach pandemii, pod red. Jolanta Itrich-Drabarek, e-Politikon, vol. 33, Warszawa 2020.

• J. Muszyński, Teoria marketingu politycznego, WWSP TWP, Warszawa 2004.

Literatura:

Literatura wymagana:

• M. Bartoszewicz, Wybrane aspekty poznawcze i emocjonalne socjotechniki mediów, [w:] Media Studies 2017, Vol. 69, s. 93-107.

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020.

• P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang, Marketing – podręcznik europejski, PWN, Warszawa 2002.

• D. Kahneman, Pułapki myślenia - o myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa 2011.

• J. Muszyński, Teoria marketingu politycznego, WWSP TWP, Warszawa 2004.

• K. Zajdowski, W jakim zakresie marketing polityczny może czerpać z marketingu ekonomicznego?, w: Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, pod red. J. Garlickiego, „Studia Politologiczne”, vol. 16, Warszawa 2010.

• J. Błuszkowski, Paradygmat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Oblicza polityki, pod red. J. Błuszkowskiego i J. Zaleśnego, „Studia Politologiczne”, vol. 13, Warszawa 2009.

• R. Staniszewski, Etyka zawodowa pracowników sektora bankowego – pomiędzy maksymalizacją zysków a zaufaniem publicznym, w: Etyka sfery publicznej, pod red. Jolanta Itrich-Drabarek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, s. 198-224.

• R. Staniszewski, Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalno-prawnych związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi COVID-19, w: Funkcjonowanie państwa w czasach pandemii, pod red. Jolanta Itrich-Drabarek, e-Politikon, vol. 33, Warszawa 2020.

• S. Wilkos, Strategia komunikacji politycznej jako odpowiednik strategii budowania marki w biznesie, w: Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, pod red. J. Garlickiego, „Studia Politologiczne”, vol. 16, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

• D. Doliński Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003.

• F. P. Seitel, Public relations, Felberg SJA, Warszawa 2003.

• G. A. Churchill, Badania marketingowe podstawy metodologiczne, WN PWN, Warszawa 2002.

• K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

• M. Sutherland, A.K. Sylvester, Reklama a umysł konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W07 – Student zna i rozumie mechanizmy działania marketingu politycznego oraz komunikowania się w przestrzeni publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 – Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu marketingu oraz nauk o polityce do analizowania i interpretowania kampanii wyborczych oraz procesu komunikacji marketingowej.

K_U10 – Student umie przetwarzać posiadane informacje w indywidualnych oraz grupowych projektach z zakresu marketingu politycznego oraz potrafi przygotowywać podstawowe narzędzia kampanii wyborczej.

K_U11 – Student umie przygotować wystąpienie ustne z wykorzystaniem zasad marketingu politycznego.

KOMPETENCJE

K_K01 – Student jest gotowy do wykorzystania nabytych kompetencji z zakresu marketingu politycznego w życiu publicznym.

K_K02 – Student jest przygotowany do stosowania narzędzi marketingu politycznego w pracy indywidualnej i grupowej podczas realizacji projektów badawczych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się testem lub projektem.

Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową:

1) obecności oraz aktywności studenta na zajęciach realizowanych w trybie stacjonarnym lub zdalnym w ramach wideokonferencji;

2) oceny case study samodzielnie opracowanych przez studenta poprzez platformę Kampus;

3) kolokwium końcowego realizowanego poprzez platformę Kampus.

Dopuszczalne są dwie nieobecności studenta w trakcie zajęć.

Metody oceny pracy studenta/ Udział w ocenie końcowej:

1. Obecność oraz aktywność studenta na zajęciach realizowanych w trybie zdalnym: 30%

2. Case study: 30%

3. Kolokwium końcowe: 40%

Ocena/ algorytm oceny końcowej:

2 <50%

3 >=50% i <60%*

3,5 >=60% i <70%

4 >=70% i <80%

4,5 >=80% i <90%

5 >=90%

* Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Staniszewski, Karol Zajdowski
Prowadzący grup: Robert Staniszewski, Karol Zajdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawy marketingu politycznego.

Marketing mix w ujęciu 4P.

Wpływ marketingu politycznego na funkcjonowanie społeczeństwa.

Wybrane przykłady działalności politycznej o charakterze marketingowym.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. Marketing w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Marketing w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Marketing produktu, marketing marki. Zarządzanie marketingowe. Marketing – mix. Źródła informacji do tworzenia strategii marketingowych. System informacji marketingowej. Wykorzystanie informacji marketingowej w firmie.

Literatura:

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020, część 1, rozdział 1, podrozdział „Pojęcie marketingu” oraz „Podstawowe pojęcia marketingowe”, s. 5-12.

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 1, rozdział 1, podrozdział „Nowe 4P marketingu”, s. 27-31.

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 1, rozdział 2, podrozdział „Analiza SWOT”, s. 52-57.

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 2, rozdział 3, podrozdział „Elementy nowoczesnego systemu informacji marketingowej”, s. 72-80.

2. Wpływ marketingu na społeczeństwo.

Wpływ marketingu na społeczeństwo jako całość oraz indywidualnych konsumentów. Działania społeczne kontrolujące i wywierające wpływ na marketing. Działania na rzecz marketingu społecznie odpowiedzialnego. Krytyka społeczna marketingu.

Literatura:

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 8, rozdział 22, podrozdział „Marketing społecznie odpowiedzialny”, s. 678-689.

• J. Błuszkowski, Paradygmat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Oblicza polityki, pod red. J. Błuszkowskiego i J. Zaleśnego, „Studia Politologiczne”, vol. 13, Warszawa 2009.

• R. Staniszewski, Etyka zawodowa pracowników sektora bankowego – pomiędzy maksymalizacją zysków a zaufaniem publicznym, w: Etyka sfery publicznej, pod red. Jolanta Itrich-Drabarek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, s. 198-224.

3. Uwarunkowania zachowań konsumentów.

Model racjonalnego i irracjonalnego konsumenta. Myślenie szybkie i wolne. Heurystyki i błędy poznawcze. Cztery warianty stosunku do ryzyka. Odwracania preferencji.

Literatura:

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 3, rozdział 6 „Analiza rynku konsumenckiego”, s. 166-195 lub J. Blythe, Komunikacja ..., rozdział 1, podrozdział „Kształtowanie postaw”, „Modele zachowań konsumentów” oraz „Przyczyny błędów w komunikacji”, s. 28-44.

• M. Bartoszewicz, Wybrane aspekty poznawcze i emocjonalne socjotechniki mediów, [w:] Media Studies 2017, Vol. 69, s. 93-107.

• D. Kahneman, Pułapki myślenia - o myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa 2011.

4. Otoczenie marketingowe.

Mikro i makro otoczenie firmy. Dostawcy. Pośrednicy. Klienci. Konkurenci. Inne podmioty. Otoczenie: demograficzne, ekonomiczne, przyrodnicze, techniczne, kulturowe i polityczne.

Literatura:

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 2, rozdział 3, podrozdział „Analiza makrootoczenia”, „Analiza marketingowa Poszukiwanie złota u podstaw analizy”, „Analiza marketingowa Rewolucja zielonego marketingu”, s. 80-92.

5. Marketing a promocja.

Cele promocji. Formy promocji – promotion mix. Skuteczność różnych form promocji. Przygotowywania planów promocji. Marketing bezpośredni. E-marketing.

Literatura:

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 7, rozdział 18 „Zarządzanie komunikacją masową: reklama, promocja sprzedaży, wydarzenia i doświadczenia, public relations”, s. 538-568; rozdział 19 „Zarządzanie komunikacją osobistą: marketing bezpośredni i interaktywny, marketing szeptany, sprzedaż osobista”, s. 572-604.

• A. Pabian, Promocja nowoczesne środki ..., rozdział 1, podrozdział 1.2. „Pojęcie oraz struktura promocji mix” oraz podrozdział 1.3. „Hierarchia promocyjnego instrumentarium”, s. 13-39.

6. Segmentacja, pozycjonowanie i tworzenie strategii marketingowych.

Segmentacja – identyfikacja klientów – pozycjonowanie. Znaczenie segmentacji dla rynkowego funkcjonowania produktu i marki. Segmentacje podmiotowe i przedmiotowe. Strategie pozycjonowania. Błędy w pozycjonowaniu. Promocyjna koncepcja eksponowania różnic w produkcie. Analiza SWOT. Planowanie strategiczne biznesu.

Literatura:

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część, 1, rozdział 2, podrozdział „Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i działu” oraz „Planowanie strategiczne na poziomie jednostki biznesu”, s. 42-57.

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 4, rozdział 10 „Sztuka pozycjonowanie marki”, s. 296-316.

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing …, część 4, rozdział 8 „Rozpoznawanie segmentów rynku i wybór rynków docelowych”, s. 232-258 lub K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe teoria i …, rozdz. 7, s. 288-322.

7. Marketing ekonomiczny a marketing polityczny.

Podobieństwa i różnice pomiędzy marketingiem ekonomicznym, a politycznym. Marketing – mix na scenie politycznej. Tworzenie strategii komunikacji politycznej. Społeczna i polityczna odpowiedzialność korporacji biznesowych.

Literatura:

• S. Wilkos, Strategia komunikacji politycznej jako odpowiednik strategii budowania marki w biznesie, w: Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, pod red. J. Garlickiego, „Studia Politologiczne”, vol. 16, Warszawa 2010.

• K. Zajdowski, W jakim zakresie marketing polityczny może czerpać z marketingu ekonomicznego?, w: Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, pod red. J. Garlickiego, „Studia Politologiczne”, vol. 16, Warszawa 2010.

• R. Staniszewski, Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalno-prawnych związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi COVID-19, w: Funkcjonowanie państwa w czasach pandemii, pod red. Jolanta Itrich-Drabarek, e-Politikon, vol. 33, Warszawa 2020.

• J. Muszyński, Teoria marketingu politycznego, WWSP TWP, Warszawa 2004.

Literatura:

Literatura wymagana:

• M. Bartoszewicz, Wybrane aspekty poznawcze i emocjonalne socjotechniki mediów, [w:] Media Studies 2017, Vol. 69, s. 93-107.

• P. Kotler, K. L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020.

• P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang, Marketing – podręcznik europejski, PWN, Warszawa 2002.

• D. Kahneman, Pułapki myślenia - o myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa 2011.

• J. Muszyński, Teoria marketingu politycznego, WWSP TWP, Warszawa 2004.

• K. Zajdowski, W jakim zakresie marketing polityczny może czerpać z marketingu ekonomicznego?, w: Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, pod red. J. Garlickiego, „Studia Politologiczne”, vol. 16, Warszawa 2010.

• J. Błuszkowski, Paradygmat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Oblicza polityki, pod red. J. Błuszkowskiego i J. Zaleśnego, „Studia Politologiczne”, vol. 13, Warszawa 2009.

• R. Staniszewski, Etyka zawodowa pracowników sektora bankowego – pomiędzy maksymalizacją zysków a zaufaniem publicznym, w: Etyka sfery publicznej, pod red. Jolanta Itrich-Drabarek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, s. 198-224.

• R. Staniszewski, Polska gospodarka na kwarantannie – analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalno-prawnych związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi COVID-19, w: Funkcjonowanie państwa w czasach pandemii, pod red. Jolanta Itrich-Drabarek, e-Politikon, vol. 33, Warszawa 2020.

• S. Wilkos, Strategia komunikacji politycznej jako odpowiednik strategii budowania marki w biznesie, w: Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, pod red. J. Garlickiego, „Studia Politologiczne”, vol. 16, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

• D. Doliński Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003.

• F. P. Seitel, Public relations, Felberg SJA, Warszawa 2003.

• G. A. Churchill, Badania marketingowe podstawy metodologiczne, WN PWN, Warszawa 2002.

• K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

• M. Sutherland, A.K. Sylvester, Reklama a umysł konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)