Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D2FIPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia polityki
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot "Filozofia polityki" ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi kategoriami z zakresu filozofii i teorii polityki oraz poznanie podstawowych zagadnień, będących przedmiotem dyskusji współczesnej. Dotyczą one najważniejszych kwestii publicznych podnoszonych po II w. św. w obrębie cywilizacji Zachodu.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Filozofia i polityka a filozofia polityki – wzajemne relacje i zależności.

Cywilizacja Zachodu a totalitaryzm.

„Teoria sprawiedliwości” Johna Rawlsa.

Renesans filozofii polityki.

Pełny opis:

Zajęcia są pogrupowane tematycznie. Pierwsza grupa problemów dotyczy zniszczenia jakiego dokonał w obrębie cywilizacji Zachodu totalitaryzm. Druga dotyczy istotnej dla filozofii polityki dyskusji dotyczącej znaczenia tego typu refleksji. Obrona filozofii polityki pozwala ukazać wielki spór w obrębie nauk humanistycznych z pozytywizmem.

Trzeci obszar zakreśla dyskusja nad "Teorią sprawiedliwości" Johna Rawlsa. Tekst ten nie tylko doprowadził do renesansu filozofii polityki, ale także pozwolił sformułować podstawowe pytania dotyczące istoty polityki i polityczności. Przy okazji wyklarowały się różne stanowiska odrębne wobec tej optymistycznej pochwały demokracji liberalnej.

Literatura:

Zestawienie lektur:

1. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu (rozdz. 11, 13)

2. J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja (rozdz. XXi, XXII)

3. F. von Hayek, Droga do zniewolenia (rozdz. 1-4)

4. E. Voegelin, Nowa nauka polityki, Wprowadzenie, rozdz. IV

- Lud Boży, rozdz. 1-8

5. L. Strauss, Czym jest filozofia polityki?, w: Sokratejskie pytania

6. Y. R. Simon, Filozofia rządu demokratycznego (rozdz. 1-2)

7. J. Maritain, Człowiek i państwo (rozdz. I-III)

8. John Gray, Ślad Oświecenia, w: Po liberalizmie

9. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. I

albo Na czym polega dziś kryzys? Problemy uprawomocnienia w późnym kapitalizmie, w: Teoria i praktyka. Warszawa 1983

10. J.Rawls, Teoria sprawiedliwości, rozdz. I (par. 1-6) , II (par. 1-17)

11. R. Nozick, Państwo, anarchia, utopia, rozdz. 2, 3, 5

12. M.Sandel, Republika [proceduralna i nieuwarunkowana jaźń, w: Komunitarianie. Wybór tekstów, pod red. P.Śpiewaka

13. M.Sandel, Sfery sprawiedliwości a liberalizm

14. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty (rozdz. I, II)

Opracowania

1. Stanisław Filipowicz, Historia myśli politycznej i prawnej. Gdańsk 2001

2. Otfried Höffe, Sprawiedliwość polityczna. Kraków 2001

3. Will Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna. Kraków 1998

4. Czesław Porębski, Umowa społeczna. Renesans idei. Kraków 1999

5. Przewodnik po współczesnej myśli politycznej, pod red. Roberta E. Goodina i Philipa Petita. Warszawa 1998

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 – Student postrzega filozofię polityki jako subdyscyplinę politologii oraz zna jej miejsce w obszarze nauk społecznych.

K_W02 – Student zna i rozumie rolę człowieka w życiu społecznym w perspektywie filozoficznej oraz dostrzega rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury politycznej.

K_W05 – Student zna i rozumie specyfikę myśli politycznej w perspektywie historycznej i współczesnej oraz w wymiarze polskim, europejskim i światowym.

K_W06 – Student ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury oraz instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze i zmianach.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 – Student umie obserwować oraz interpretować zjawiska społeczne i polityczne z perspektywy filozoficznej oraz dostrzegać ich związki z poglądami wybranych myślicieli.

K_U07 – Student potrafi dostrzegać i analizować dylematy etyczne związane z filozofią polityki.

KOMPETENCJE

K_K01 – Student jest przygotowany do zaangażowanego uczestnictwa w życiu publicznym mając świadomość znaczenia dziedzictwa Zachodu.

K_K02 – Student jest przygotowany do pracy indywidualnej i grupowej, wyraża otwartość na nowe idee i jest gotów do zmiany opinii oraz priorytetów w świetle dostępnych danych i argumentów.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa podstawowe kryteria oceny pracy studenta dotyczą: aktywności podczas zajęć oraz pracy semestralnej. Pracę należy złożyć nie później niż 15 maja 2017 r. Jej objętość: 14-15 tys. znaków. Każda praca zostanie omówiona ze studentem indywidualnie podczas zaleczenia przedmiotu. Jej jakość będzie istotnym elementem oceny ogólnej pracy studenta na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Filipowicz, Sławomir Józefowicz, Leszek Nowak
Prowadzący grup: Stanisław Filipowicz, Sławomir Józefowicz, Leszek Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Filozofia i polityka a filozofia polityki – wzajemne relacje i zależności.

Cywilizacja Zachodu a totalitaryzm.

„Teoria sprawiedliwości” Johna Rawlsa.

Renesans filozofii polityki.

Pełny opis:

Zajęcia są pogrupowane tematycznie. Pierwsza grupa problemów dotyczy zniszczenia jakiego dokonał w obrębie cywilizacji Zachodu totalitaryzm. Druga dotyczy istotnej dla filozofii polityki dyskusji dotyczącej znaczenia tego typu refleksji. Obrona filozofii polityki pozwala ukazać wielki spór w obrębie nauk humanistycznych z pozytywizmem.

Trzeci obszar zakreśla dyskusja nad "Teorią sprawiedliwości" Johna Rawlsa. Tekst ten nie tylko doprowadził do renesansu filozofii polityki, ale także pozwolił sformułować podstawowe pytania dotyczące istoty polityki i polityczności. Przy okazji wyklarowały się różne stanowiska odrębne wobec tej optymistycznej pochwały demokracji liberalnej.

Literatura:

Zestawienie lektur:

1. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu (rozdz. 11, 13)

2. J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja (rozdz. XXi, XXII)

3. F. von Hayek, Droga do zniewolenia (rozdz. 1-4)

4. E. Voegelin, Nowa nauka polityki, Wprowadzenie, rozdz. IV

- Lud Boży, rozdz. 1-8

5. L. Strauss, Czym jest filozofia polityki?, w: Sokratejskie pytania

6. Y. R. Simon, Filozofia rządu demokratycznego (rozdz. 1-2)

7. J. Maritain, Człowiek i państwo (rozdz. I-III)

8. John Gray, Ślad Oświecenia, w: Po liberalizmie

9. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. I

albo Na czym polega dziś kryzys? Problemy uprawomocnienia w późnym kapitalizmie, w: Teoria i praktyka. Warszawa 1983

10. J.Rawls, Teoria sprawiedliwości, rozdz. I (par. 1-6) , II (par. 1-17)

11. R. Nozick, Państwo, anarchia, utopia, rozdz. 2, 3, 5

12. M.Sandel, Republika [proceduralna i nieuwarunkowana jaźń, w: Komunitarianie. Wybór tekstów, pod red. P.Śpiewaka

13. M.Sandel, Sfery sprawiedliwości a liberalizm

14. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty (rozdz. I, II)

Opracowania

1. Stanisław Filipowicz, Historia myśli politycznej i prawnej. Gdańsk 2001

2. Otfried Höffe, Sprawiedliwość polityczna. Kraków 2001

3. Will Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna. Kraków 1998

4. Czesław Porębski, Umowa społeczna. Renesans idei. Kraków 1999

5. Przewodnik po współczesnej myśli politycznej, pod red. Roberta E. Goodina i Philipa Petita. Warszawa 1998

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)