Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D2NABE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka o bezpieczeństwie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć wiedzę, umiejętności i kompetencje wynikające z ukończenia I semestru studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy nauk o bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo w ujęciu strategicznym, procesowym, instytucjonalnym oraz prakseologicznym.

Systemy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, regionalnego i globalnego.

Bezpieczeństwo jako problem politologiczny i społeczny.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie w sposób uporządkowany zaznajomić studentów z szeregiem wzajemnie powiązanych ze sobą podstawowych zagadnień charakterystycznych dla nauk o bezpieczeństwie. Ich treść koncentruje się wokół pytań o to, czym jest bezpieczeństwo, kogo dotyczy, co jest jego przedmiotem oraz jak jest zapewniane.

W związku z tym, zakres tematyczny wykładu obejmuje następujące grupy zagadnień:

1.

Organizacja zajęć, w tym wymagania formalne. Charakterystyka przedmiotu i literatury. Wprowadzenie do zajęć.

2-4

Interdyscyplinarność bezpieczeństwa – ujęcia leksykalne, psychologiczne i aksjologiczne.

5.

Ewolucja bezpieczeństwa; wpływ globalizacji; podmioty oraz przedmioty referencyjne bezpieczeństwa; poziomy analizy

6.

Bezpieczeństwo w ujęciu przedmiotowym (sektorowym) – bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, środowiskowe

7-9.

Charakterystyka zagrożeń – w tym teoria sekurytyzacji oraz społeczny odbiór zagrożeń.

10.

System bezpieczeństwa państwa – uwarunkowania; kierunki rozwoju; struktura; rola i miejsce sił zbrojnych w państwie

11.

Podstawowa siatka pojęciowa: bezpieczeństwo państwa; problem bezpieczeństwa narodowego; bezpieczeństwo wewnętrzne (bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo ustrojowe)

12-14.

System bezpieczeństwa państwa z perspektywy zagrożeń: zagrożenia codzienne; sytuacje kryzysowe – zarządzanie kryzysowe; zagrożenia szczególne – stany nadzwyczajne

15.

Instytucje bezpieczeństwa - kryteria porządkujące; wykonywane czynności

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Brzeziński, O bezpieczeństwie w ujęciu etymologicznym, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014, s. 59-69

- R. Klamut, Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, ,,Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne” 2012, z. 4, s. 41-51

- J. Szmyd, Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna i etyczna, [w:] P. Tyrała (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem. Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 11-13 maja 2000, Kraków 2000, s. 45-51

- M. Pietraś, Bezpieczeństwo państwa w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym, [w:] S. Dębski, B. Górka - Winter, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003, s. 161-176

- J. Czaputowicz, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa - aspekty teoretyczne, [w:] S. Dębski, B. Górka - Winter, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003, s. 22-25

- M. Malec, Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty, Warszawa 2006, s. 30-52

- J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012, s. 189-194

- M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 22-32

- M. Huzarski, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 2009, s. 27-33

- L.F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2012, s. 87-98

- W. Biernacki, A. Mokwa, J. Działek, T. Padło, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków 2009, s. 43-54

- J. Wolanin, Bezpieczeństwo i ryzyko a polityka, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 44-55

- M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa…, s. 33-43

- B. Wiśniewski, S. Zalewski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko Biała 2006, s. 28-88

- Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r.

- G. Rydlewski, Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 133-141

- B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarys problematyki, Toruń 2008, s. 57-72; 117-173

- W. Skomra, Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław 2010, s. 21-26

- M. Brzeziński, Sytuacja kryzysowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – analiza pojęcia, ,,e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego” 2013, nr VI, s. 80-99

- M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007, s. 11-22,28-56

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 – Student zna i rozumie specyfikę nauk o bezpieczeństwie jako dyscypliny naukowej z dziedziny nauk społecznych, w szczególności rozumie interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem oraz zna treść pojęć z nim związanych.

K_W06 – Student rozumie specyfikę zagrożeń oraz zna zasady organizacji i funkcjonowania państwa, w tym instytucji bezpieczeństwa, w warunkach zagrożeń codziennych, kryzysowych oraz szczególnych a także zna najważniejsze kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w obszarze nauki o bezpieczeństwie.

Umiejętności:

K_U01 – Student potrafi obserwować oraz interpretować procesy zachodzące w środowisku bezpieczeństwa oraz dostrzega ich związki ze zjawiskami politycznymi.

K_U06 – Student potrafi wskazać na relacje zachodzące na linii zagrożenia – polityka, w szczególności na polityczną użyteczność zagrożeń oraz ich wpływ na społeczeństwo.

Kompetencje:

K_K01 – Student jest gotów do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym w ten sposób, że potrafi zadawać trafne pytania oraz wypowiadać się ze zrozumieniem na podstawowe tematy i problemy dotyczące współczesnego bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wypadkową punktów uzyskanych z losowego sprawdzania obecności (zał. nr 1) oraz końcowego egzaminu pisemnego (zał. nr 2).

Załącznik nr 1

sprawdzenie obecności na dwóch losowo wybranych zajęciach pozwala uzyskać 1 lub 2 punkty, które zostaną dodane do punktów uzyskanych z końcowego egzaminu pisemnego.

Załącznik nr 2

Tab. Wskaźniki oceny studenta z końcowego egzaminu pisemnego

Ocena Algorytm oceny końcowej

2 do 50%

3*** powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 powyżej 90%

*** Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Podstawy nauk o bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo w ujęciu strategicznym, procesowym, instytucjonalnym oraz prakseologicznym.

Systemy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, regionalnego i globalnego.

Bezpieczeństwo jako problem politologiczny i społeczny.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie w sposób uporządkowany zaznajomić studentów z szeregiem wzajemnie powiązanych ze sobą podstawowych zagadnień charakterystycznych dla nauk o bezpieczeństwie. Ich treść koncentruje się wokół pytań o to, czym jest bezpieczeństwo, kogo dotyczy, co jest jego przedmiotem oraz jak jest zapewniane.

W związku z tym, zakres tematyczny wykładu obejmuje następujące grupy zagadnień:

1.

Organizacja zajęć, w tym wymagania formalne. Charakterystyka przedmiotu i literatury. Wprowadzenie do zajęć.

2-4

Interdyscyplinarność bezpieczeństwa – ujęcia leksykalne, psychologiczne i aksjologiczne.

5.

Ewolucja bezpieczeństwa; wpływ globalizacji; podmioty oraz przedmioty referencyjne bezpieczeństwa; poziomy analizy

6.

Bezpieczeństwo w ujęciu przedmiotowym (sektorowym) – bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, środowiskowe

7-9.

Charakterystyka zagrożeń – w tym teoria sekurytyzacji oraz społeczny odbiór zagrożeń.

10.

System bezpieczeństwa państwa – uwarunkowania; kierunki rozwoju; struktura; rola i miejsce sił zbrojnych w państwie

11.

Podstawowa siatka pojęciowa: bezpieczeństwo państwa; problem bezpieczeństwa narodowego; bezpieczeństwo wewnętrzne (bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo ustrojowe)

12-14.

System bezpieczeństwa państwa z perspektywy zagrożeń: zagrożenia codzienne; sytuacje kryzysowe – zarządzanie kryzysowe; zagrożenia szczególne – stany nadzwyczajne

15.

Instytucje bezpieczeństwa - kryteria porządkujące; wykonywane czynności

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. Brzeziński, O bezpieczeństwie w ujęciu etymologicznym, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014, s. 59-69

- R. Klamut, Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, ,,Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne” 2012, z. 4, s. 41-51

- J. Szmyd, Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna i etyczna, [w:] P. Tyrała (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem. Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 11-13 maja 2000, Kraków 2000, s. 45-51

- M. Pietraś, Bezpieczeństwo państwa w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym, [w:] S. Dębski, B. Górka - Winter, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003, s. 161-176

- J. Czaputowicz, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa - aspekty teoretyczne, [w:] S. Dębski, B. Górka - Winter, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2003, s. 22-25

- M. Malec, Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty, Warszawa 2006, s. 30-52

- J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012, s. 189-194

- M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 22-32

- M. Huzarski, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 2009, s. 27-33

- L.F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2012, s. 87-98

- W. Biernacki, A. Mokwa, J. Działek, T. Padło, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków 2009, s. 43-54

- J. Wolanin, Bezpieczeństwo i ryzyko a polityka, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 44-55

- M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa…, s. 33-43

- B. Wiśniewski, S. Zalewski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko Biała 2006, s. 28-88

- Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r.

- G. Rydlewski, Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 133-141

- B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarys problematyki, Toruń 2008, s. 57-72; 117-173

- W. Skomra, Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław 2010, s. 21-26

- M. Brzeziński, Sytuacja kryzysowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – analiza pojęcia, ,,e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego” 2013, nr VI, s. 80-99

- M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007, s. 11-22,28-56

Uwagi:

Pozostałe informacje znajdują się w sekcji nadrzędnej pt. Informacje ogólne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)