Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z2HIPO Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Historia powszechna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Istota historii politycznej i jej miejsce na tle historii powszechnej.

Główne wydarzenia i procesy społeczne i polityczne od końca XVIII do początku XXI wieku.

Przełomowe wydarzenia polityczne w dziejach świata we wskazanym okresie.

Rewolucje, wielkie wojny i konflikty zbrojne we wskazanym okresie.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest analiza procesów społecznych i politycznych w świecie od końca XVIII wieku po wiek XXI. Zdefiniowane zostanie pojęcie konfliktów społeczno-politycznych i ładu międzynarodowego oraz pokazane zostaną współzależności między tego typu konfliktami a ładem międzynarodowym. Omówiony zostanie ład napoleoński i eksport rewolucji burżuazyjnej. Scharakteryzowana zostanie rewolucja przemysłowa i jej społeczne skutki. Analizie zostaną poddane procesy narodotwórcze w XIX i XX wieku i ich konsekwencje polityczne. Zostanie zwrócona uwaga na bezpieczeństwo socjalne społeczeństwa na przełomie XIX i XX wieku, w tym celu będą analizowane ówczesne reformy społeczno-gospodarcze liberałów oraz postulaty świata pracy. Na zajęciach pokazany zostanie rozwój demokracji w tym samym okresie czasu i kształtowanie się społeczeństw obywatelskich oraz konsekwencje tych procesów dla przejawiania się konfliktów w nowych formach i obszarach. Społeczny wymiar I wojny światowej i następstwa wielkiego kryzysu gospodarczego to kolejne zagadnienia, które będą przedmiotem analizy same w sobie i jako źródło narodzin dwudziestowiecznych totalitaryzmów: komunistycznego i faszystowskiego. Pokazane zostaną oblicza tych formach ustrojowych, źródła ich akceptacji i przyczyny oporu, wyeksponowana zostanie charakterystyczna dla nich polityka przemocy i terroru, ta sama polityka zostanie ukazana w kontekście warunków bytu społeczeństw państw okupowanych w czasie II wojny światowej. Ważnym elementem składowym zajęć będzie konflikt między Wschodem a Zachodem zarówno w wymiarze politycznym, jak i społecznym i gospodarczym. Przedmiotem analizy będą transformacje ustrojowe od „Wiosny 1968 r.” po „Jesień ludów w 1989 r.” oraz nowe wyzwania w kontekście rozwoju terroryzmu i postępującego konfliktu świata liberalnego i świata islamu na początku XXI wieku.

Literatura:

Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2009.

Nadolski M., Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004.

Pajewski J., Historia powszechna 1870-1918, Warszawa 1971.

Ther Ph., Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Poznań 2012.

Roszkowski W., Półwiecze: historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002.

Wegs J.R., Ladrech R., Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 2008.

Zawadzki S., Państwo o orientacji społecznej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02 – Student zna i rozumie rolę człowieka w życiu społecznym w perspektywie historycznej.

K_W04 – Student ma historyczną wiedzę dotyczącą relacje między podmiotami społeczno-politycznymi w ramach funkcjonowania systemów politycznych w kontekście upadku społeczeństwa stanowego, następstw rewolucji przemysłowej, procesów narodotwórczych w XIX i XX w., walki klasowej i dwudziestowiecznych totalitaryzmów oraz kształtowania się społeczeństw obywatelskich.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 – Student potrafi identyfikować przyczyny i przebieg zjawisk historycznych dotyczących sfery polityki.

K_U05 – Student wykazuje aktywną postawę w zakresie dalszego kształcenia i rozwoju własnych zainteresowań dziejami powszechnymi w celu doskonalenia umiejętności zawodowych.

K_U06 – Student potrafi dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, w sposób analityczny łączy procesy historyczne ze zmianami w sferze polityki, ekonomii i kultury.

K_U08 – Student umie samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę historyczną korzystając z archiwów, aktualnych komentarzy prasowych, opracowań ciągłych i innych źródeł.

K_U11 – Student potrafi przygotowywać wystąpienia ustne z wykorzystaniem wiedzy historycznej, przy których opracowaniu odnosi się do różnych podejść teoretycznych i korzysta z różnorodnych źródeł.

KOMPETENCJE

K_K01 – Student jest gotów wykorzystać posiadaną wiedzę historyczną podczas aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Metody oceny pracy studenta - liczba punktów/udział w ocenie końcowej

1/ ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność/prezentacje):

2/ pisemne zadania domowe/prace kontrolne: 15 pkt / 30,0%

3/ śródsemestralne ustne kolokwia - brak

4/ końcowe zaliczenie pisemne - brak

5/ końcowe zaliczenie ustne - brak

6/ egzamin pisemny: 35 pkt / 70,0%

7/ egzamin ustny - brak

8/ kontrola obecności - tak

9/ praca semestralna/roczna - brak

10/ projekt - brak

11/ portfolio - brak

Wskaźniki końcowej oceny studenta dla przedmiotu Historia powszechna

Ocena - algorytm oceny końcowej

2 - poniżej lub 30%

3 - powyżej 30%, ale nie więcej niż 60%

3,5 - powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 - powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 - powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 - powyżej 90%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nadolski
Prowadzący grup: Marek Nadolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Istota historii politycznej i jej miejsce na tle historii powszechnej.

Główne wydarzenia i procesy społeczne i polityczne od końca XVIII do początku XXI wieku.

Przełomowe wydarzenia polityczne w dziejach świata we wskazanym okresie.

Rewolucje, wielkie wojny i konflikty zbrojne we wskazanym okresie.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest analiza procesów społecznych i politycznych w świecie od końca XVIII wieku po wiek XXI. Zdefiniowane zostanie pojęcie konfliktów społeczno-politycznych i ładu międzynarodowego oraz pokazane zostaną współzależności między tego typu konfliktami a ładem międzynarodowym. Omówiony zostanie ład napoleoński i eksport rewolucji burżuazyjnej. Scharakteryzowana zostanie rewolucja przemysłowa i jej społeczne skutki. Analizie zostaną poddane procesy narodotwórcze w XIX i XX wieku i ich konsekwencje polityczne. Zostanie zwrócona uwaga na bezpieczeństwo socjalne społeczeństwa na przełomie XIX i XX wieku, w tym celu będą analizowane ówczesne reformy społeczno-gospodarcze liberałów oraz postulaty świata pracy. Na zajęciach pokazany zostanie rozwój demokracji w tym samym okresie czasu i kształtowanie się społeczeństw obywatelskich oraz konsekwencje tych procesów dla przejawiania się konfliktów w nowych formach i obszarach. Społeczny wymiar I wojny światowej i następstwa wielkiego kryzysu gospodarczego to kolejne zagadnienia, które będą przedmiotem analizy same w sobie i jako źródło narodzin dwudziestowiecznych totalitaryzmów: komunistycznego i faszystowskiego. Pokazane zostaną oblicza tych formach ustrojowych, źródła ich akceptacji i przyczyny oporu, wyeksponowana zostanie charakterystyczna dla nich polityka przemocy i terroru, ta sama polityka zostanie ukazana w kontekście warunków bytu społeczeństw państw okupowanych w czasie II wojny światowej. Ważnym elementem składowym zajęć będzie konflikt między Wschodem a Zachodem zarówno w wymiarze politycznym, jak i społecznym i gospodarczym. Przedmiotem analizy będą transformacje ustrojowe od „Wiosny 1968 r.” po „Jesień ludów w 1989 r.” oraz nowe wyzwania w kontekście rozwoju terroryzmu i postępującego konfliktu świata liberalnego i świata islamu na początku XXI wieku.

Literatura:

Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2009.

Nadolski M., Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004.

Pajewski J., Historia powszechna 1870-1918, Warszawa 1971.

Ther Ph., Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Poznań 2012.

Roszkowski W., Półwiecze: historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002.

Wegs J.R., Ladrech R., Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 2008.

Zawadzki S., Państwo o orientacji społecznej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.