Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia polityczna Polski (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z2NHPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia polityczna Polski (II)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Najnowsze dzieje polityczne Polski w XX wieku.

Faktografia dotycząca funkcjonowania państwa polskiego w okresie II RP, tzw „Polski Ludowej” oraz III RP.

Główne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz kryzysy lat 1914-1989.

Pełny opis:

Przedmiot ukazuje najnowsze dzieje polityczne Polski w XX wieku. Ideą jest zapoznanie studenta z faktografią dotyczącą funkcjonowania państwa polskiego w okresie II RP, Polski ludowej, PRL i III RP. Największe znaczenie przypisywane jest problematyce politycznej umocowanej jednak w kwestiach społecznych i gospodarczych. W toku zajęć prezentowane są główne procesy polityczne (np. walka o władzę i wpływy), kryzysy społeczno-polityczne (konflikty społeczne, zamachy stanu, rewolucje), a także najważniejsze nurty ideowo-polityczne oraz ich reprezentanci (partie i politycy) z lat 1914 – 1989. Integralną częścią zajęć jest prezentacja historiografii dotyczącej najnowszej historii Polski. W toku zajęć przedstawione zostaną procesy obrazujące funkcjonowanie państwa i życie polityczne w poszczególnych podokresach historycznych. Istotne jest tu wykazanie ciągłości i zmian, a nade wszystko powtarzalności wybranych procesów politycznych. Zasadą nadrzędną jest komplementarność wykładów i ćwiczeń. Wykłady mają charakter przekrojowy i koncentrują się na ukazaniu głównych zjawisk i procesów oraz ich wzajemnych zależności. Ćwiczenia poświęcone są natomiast konkretnym wydarzeniom i aspektom z kolejnych okresów historii Polski XX wieku. Istotą jest tu łączenie i konfrontowanie wiedzy źródłowej z opisem zjawisk historycznych w literaturze monograficznej. Zakres merytoryczny obejmuje kolejne podokresy historii politycznej Polski XX wieku tj.: odrodzenie niepodległego państwa polskiego (1914-1918), oblicza demokracji parlamentarnej w okresie II RP (1918-1926), autorytarne rządy sanacji (1926-1939), Polskie Państwo Podziemne i sprawę polską na wychodźstwie w okresie II wojny światowej (1939-1945), przejęcie i ugruntowanie władzy przez komunistów – Polska ludowa (1944-1952), najważniejsze kryzysy społeczno-polityczne PRL (1956-1981), transformację ustrojową i powstanie III RP (po 1989 roku).

Literatura:

Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2007

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Warszawa 2007

Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Warszawa 2004

Duraczyński E., Polska 1939-1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999

Eckert M., Historia polityczna Polski lat 1918-39, Warszawa 1989

Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003

Kamiński M., Zacharias M., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1987

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939 – 1989, Warszawa 1998

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, Kraków 2004

Przybysz K., Polska myśl polityczna 1939-1945, Warszawa 2000

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski, Warszawa 2003

Tomicki J., Polska Odrodzona (1918-1939). Państwo – społeczeństwo – kultura, Warszawa 1982

Watt R., Gorzka chwała. Polska i jej los 1918-1939, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02 – Student zna i rozumie rolę człowieka w życiu społecznym w perspektywie historycznej i współczesnej.

K_W03 – Student ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru, istoty i form różnych poziomów organizacji życia społecznego na ziemiach polskich oraz przekształceń, jakim podlegały w różnych okresach XX wieku.

K_W06 – Student zna najważniejsze kierunki badań politologicznych w obszarze najnowszej historii politycznej Polski.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 – Student ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych z perspektywy historycznej oraz dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

K_U02 – Student umie identyfikować przyczyn i przebieg oraz samodzielnie prognozować zjawiska dotyczące sfery polityki uwzględniając uwarunkowania historyczne.

K_U03 – Student potrafi w sposób głębszy i poszerzony wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu historii najnowszej oraz powiązanych dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki.

K_U04 – Student umie krytycznie ocenić przemiany kultury politycznej społeczeństwa polskiego w XX wieku.

K_U05 – Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszej historii politycznej rozumiejąc potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta - Liczba punktów/udział w ocenie końcowej

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): 34 %

semestralne pisemne testy kontrolne: 33 %

projekt artystyczny/praca roczna: 33 %

Załącznik:

Wskaźniki końcowej oceny studenta

Ocena - Algorytm oceny końcowej

2 - 0 – 50 %

3*** - 51 – 60%

3,5 - 61 – 70 %

4 - 71 – 80 %

4,5 - 81 – 90 %

5 - 91 – 100 %

*** Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Poboży
Prowadzący grup: Błażej Poboży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Najnowsze dzieje polityczne Polski w XX wieku.

Faktografia dotycząca funkcjonowania państwa polskiego w okresie II RP, tzw „Polski Ludowej” oraz III RP.

Główne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz kryzysy lat 1914-1989.

Pełny opis:

Przedmiot ukazuje najnowsze dzieje polityczne Polski w XX wieku. Ideą jest zapoznanie studenta z faktografią dotyczącą funkcjonowania państwa polskiego w okresie II RP, Polski ludowej, PRL i III RP. Największe znaczenie przypisywane jest problematyce politycznej umocowanej jednak w kwestiach społecznych i gospodarczych. W toku zajęć prezentowane są główne procesy polityczne (np. walka o władzę i wpływy), kryzysy społeczno-polityczne (konflikty społeczne, zamachy stanu, rewolucje), a także najważniejsze nurty ideowo-polityczne oraz ich reprezentanci (partie i politycy) z lat 1914 – 1989. Integralną częścią zajęć jest prezentacja historiografii dotyczącej najnowszej historii Polski. W toku zajęć przedstawione zostaną procesy obrazujące funkcjonowanie państwa i życie polityczne w poszczególnych podokresach historycznych. Istotne jest tu wykazanie ciągłości i zmian, a nade wszystko powtarzalności wybranych procesów politycznych. Zasadą nadrzędną jest komplementarność wykładów i ćwiczeń. Wykłady mają charakter przekrojowy i koncentrują się na ukazaniu głównych zjawisk i procesów oraz ich wzajemnych zależności. Ćwiczenia poświęcone są natomiast konkretnym wydarzeniom i aspektom z kolejnych okresów historii Polski XX wieku. Istotą jest tu łączenie i konfrontowanie wiedzy źródłowej z opisem zjawisk historycznych w literaturze monograficznej. Zakres merytoryczny obejmuje kolejne podokresy historii politycznej Polski XX wieku tj.: odrodzenie niepodległego państwa polskiego (1914-1918), oblicza demokracji parlamentarnej w okresie II RP (1918-1926), autorytarne rządy sanacji (1926-1939), Polskie Państwo Podziemne i sprawę polską na wychodźstwie w okresie II wojny światowej (1939-1945), przejęcie i ugruntowanie władzy przez komunistów – Polska ludowa (1944-1952), najważniejsze kryzysy społeczno-polityczne PRL (1956-1981), transformację ustrojową i powstanie III RP (po 1989 roku).

Literatura:

Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2007

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Warszawa 2007

Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Warszawa 2004

Duraczyński E., Polska 1939-1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999

Eckert M., Historia polityczna Polski lat 1918-39, Warszawa 1989

Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003

Kamiński M., Zacharias M., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1987

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939 – 1989, Warszawa 1998

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, Kraków 2004

Przybysz K., Polska myśl polityczna 1939-1945, Warszawa 2000

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski, Warszawa 2003

Tomicki J., Polska Odrodzona (1918-1939). Państwo – społeczeństwo – kultura, Warszawa 1982

Watt R., Gorzka chwała. Polska i jej los 1918-1939, Warszawa 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)