Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D4SEMA Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 2 rok -przedmioty specjalizacyjne - obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie

Skrócony opis:

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania.

Metody i techniki badań politologicznych.

Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne.

Wybór problematyki pracy magisterskiej.

Konspekt i plan pracy magisterskiej.

Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Omówienie problemów badawczych wchodzących w zakres politologii jako dyscypliny nauk społecznych oraz jej relacje (przedmiotowe i metodologiczne) z innymi dyscyplinami.

2. Określenie problematyki pracy magisterskiej

3. Eksplikacja problematyki

4. Konceptualizacja tematu, omówienie zasad formułowania hipotez i pytań badawczych

5. Operacjonalizacja problematyki badawczej – dobór metod i technik badawczych

6. Dyskusja w grupie nad prezentacjami projektów badawczych

7. Konsultacje w zakresie przygotowania planu pracy

8. Konsultacje dotyczące opracowania poszczególnych rozdziałów pracy

Literatura:

Literatura zostanie dobrana indywidualnie do potrzeb seminarzystów, zależnie od podejmowanej przez studentów tematyki badawczej.

Zalecane publikacje:

- Babbie, E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006.

- Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

- Johnson, J.B., Reynolds, H.T., Mycoff, J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

- Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 - Student zna i rozumie istotę, miejsce i znaczenie nauki o polityce i administracji jako dyscypliny nauk społecznych oraz jej relacje (przedmiotowe i metodologiczne) z innymi dyscyplinami, takimi jak m.in. nauka o bezpieczeństwie. Ponadto student dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat metod i technik badawczych wykorzystywanych w politologii.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - Student potrafi krytycznie interpretować zjawiska społeczne i polityczne oraz stawiać hipotezy badawcze i weryfikować je.

K_U02 - Student potrafi samodzielnie analizować i wyjaśniać rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych w obszarze dotyczącym jego pracy magisterskiej.

K_U05 - Student umie zdobywać i uzupełniać wiedzę w zakresie niezbędnym do samodzielnego przygotowania pracy magisterskiej.

K_U06 - Student potrafi prezentować własne wyjaśnienia zjawisk politycznych w odniesieniu do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce i na świecie w oparciu o wiedzę teoretyczną (w tym metodologiczną) zdobytą na zajęciach przygotowujących do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.

K_U07 - Student potrafi tworzyć prace magisterskie w języku polskim.

KOMPETENCJE

K_K01 - Student jest gotów do samodzielnego, krytycznego uzupełniania i weryfikowania oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy specjalistycznej podczas przygotowywania pracy magisterskiej.

K_K02 - Student jest przygotowany do wyznaczania priorytetów służących do napisania pracy magisterskiej w sposób profesjonalny i etyczny.

Metody i kryteria oceniania:

Wskazane przez prowadzącego, oparte na postępach w tworzeniu pracy magisterskiej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tobiasz
Prowadzący grup: Bartłomiej Biskup, Tadeusz Bodio, Stanisław Filipowicz, Jan Garlicki, Wojciech Jakubowski, Elżbieta Kossewska, Daniel Mider, Renata Mieńkowska-Norkiene, Filip Pierzchalski, Agnieszka Rothert, Tomasz Słomka, Anna Szustek, Józef Tymanowski, Andrzej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania.

Metody i techniki badań politologicznych.

Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne.

Wybór problematyki pracy magisterskiej.

Konspekt i plan pracy magisterskiej.

Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Omówienie problemów badawczych wchodzących w zakres politologii jako dyscypliny nauk społecznych oraz jej relacje (przedmiotowe i metodologiczne) z innymi dyscyplinami.

2. Określenie problematyki pracy magisterskiej

3. Eksplikacja problematyki

4. Konceptualizacja tematu, omówienie zasad formułowania hipotez i pytań badawczych

5. Operacjonalizacja problematyki badawczej – dobór metod i technik badawczych

6. Dyskusja w grupie nad prezentacjami projektów badawczych

7. Konsultacje w zakresie przygotowania planu pracy

8. Konsultacje dotyczące opracowania poszczególnych rozdziałów pracy

Literatura:

Literatura zostanie dobrana indywidualnie do potrzeb seminarzystów, zależnie od podejmowanej przez studentów tematyki badawczej.

Zalecane publikacje:

- Babbie, E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006.

- Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

- Johnson, J.B., Reynolds, H.T., Mycoff, J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

- Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.