Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-Z3BAMA-MP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej, usystematyzowanej wiedzy z zakresu badań marketingowych. Szczegółowe cele kształcenia obejmują następujący zakres wiedzy:

• przyswojenie przez uczestników kursu podstawowej wiedzy związanej z badaniami marketingowymi, w tym badania mediów, reklamy, przedpromocyjnych oraz preferencji potencjalnych konsumentów,

• rozumienie podstawowych pojęć z zakresu marketingu i promocji,

• znajomość podstaw sposobów tworzenia strategii marketingowych i przygotowywania planów promocji.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Rola człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje z otoczeniem społecznym.

Podstawowe ujęcia teoretyczne oraz metody i techniki badawcze w obszarze badań marketingowych.

Wpływ działań komunikacyjnych na system społeczny i polityczny.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące grupy zagadnień:

1.1. Badania marketingowe - wprowadzenie

Marketing a badania marketingowe. Główne obszary badań marketingowych. Rola badań rynku i opinii vs. badania marketingowe. Rynek badań marketingowych na świecie i w Polsce. Zasady dotyczące badań rynku i opinii, badań społecznych oraz analityki danych.

1.2. Klasyfikacja metod badawczych

Koncepcja badawcza. Klasyfikacja metod badawczych. Badania ilościowe vs. badania jakościowe. Badania jakościowe: wywiady indywidualne, wywiady grupowe. Badania ilościowe: PAPI, CAPI, CATI, CAWI, Tradycyjne ankiety.

2. Badania elementów marketingu mix

Główne obszary badań marketingowych: Produkt, Cena, Promocja, Dystrybucja.

3.1. Badania przedpromocyjne - badania nowego produktu

Fazy projektowania i etapy badania nowego produktu: ocena koncepcji, testowanie właściwości, testy akceptacji. Ślepe testy. Badanie i kreowanie opakowań. Identyfikacja konkurentów i analiza ich oferty rynkowej.

3.2. Badania wizerunku

Wizerunek – wyznacznik pozycji konkurencyjnej współczesnej firmy. Tożsamość przedsiębiorstwa vs wizerunek przedsiębiorstwa. Główne płaszczyzny badań wizerunkowych. Analiza opinii o mocnych i słabych stronach marki.

4.1. Badania reklamy

Wielowymiarowość badań reklamy. Badania audytorium telewizyjnego i radiowego. Etapy kampanii reklamowej: Wybór agencji reklamowej, Przebieg kampanii reklamowej, Kontrola rezultatów (wg. kryteriów: marketingowych, komunikacyjnych, technicznych).

4.2. Badania mediów

Rodzaje strategii medialnych – media tradycyjne: Strategia optymalizacji kosztów dotarcia, Strategia najwyższej oglądalności, Strategia oparta na koordynacji dotarcia z zachowaniami konsumenckimi, Strategia oparta na koncepcie kreatywnym, Strategia dominacji, Strategia leja. Podstawowe pojęcia – media tradycyjne: Rating, Gross Rating Point, Reach, Frequency, Effective Frequency. Czynniki wyznaczające efektywną częstotliwość – media tradycyjne: Effective Reach, Cost Per Point, Cost Per Thousand, Cost Per Millenium. Modele rozliczeń reklamy internetowej. Podstawowe wskaźniki zakupu reklamy w internecie.

Literatura:

K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

G. A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

J. Garlicki, Badania przedpromocyjne i skuteczności promocji, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa 1996.

Ph. Kotler , Marketing . Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola , Warszawa 1994.

K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

K. Mazurek-Łopacińska Krystyna, M. Sobocińska, Rozwój badań marketingowych - w kierunku nowych podejść i kontekstów badawczych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Opinii, Badań Społecznych oraz Analityki danych.

Przewodnik ESOMAR/WAPOR – sondaże opinii publicznej i publikowanie wyników badań.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02 – Student zna i rozumie rolę człowieka w życiu społecznym oraz rolę informacji w życiu społecznym, w tym także w odniesieniu do najnowszych koncepcji teoretycznych obecnych w badaniach marketingowych.

S_W02 – Student ma wiedzę o roli człowieka w życiu gospodarczym i politycznym oraz wie jak badać jego relacje z otoczeniem przy wykorzystaniu badań marketingowych, a także dostrzega wpływ działań komunikacyjnych na system społeczny i polityczny.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 – Student potrafi samodzielnie analizować (z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej z zakresu badań marketingowych) i wyjaśniać rolę struktur ekonomicznych we współczesnym świecie.

K_U05 – Student umie samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę z zakresu badań marketingowych oraz rozwijać swoje umiejętności badawcze korzystając z różnych źródeł wiedzy.

S2_U01 – Student potrafi projektować, realizować i prezentować wyniki badań marketingowych.

S2_U05 – Student umie w kompleksowy sposób wykonywać badania marketingowe korzystając z nowoczesnych technologii.

KOMPETENCJE

K_K03 – Student jest gotowy do wykorzystania wyników badań marketingowych podczas reprezentowania zróżnicowanych interesów różnych grup społecznych.

S2_K02 – Student jest świadom wpływu działań komunikujących wyniki badań marketingowych na społeczeństwo oraz jest gotowy do działań w celu kształtowania postaw prospołecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się testem.

Warunkiem zaliczenia kursu jest samodzielne wykonanie przez studenta wszystkich aktywności kursowych, a w szczególności zapoznanie się z tekstami omawiającymi poszczególne zagadnienia dotyczące Badań marketingowych, zapoznanie się z prezentacjami oraz materiałami multimedialnymi, realizacja zadań zleconych przez prowadzącego kurs, wypełnienie testów, krzyżówek, etc. oraz udział w dyskusji akademickiej.

Wszystkie ww. czynności należy wykonać we wskazanych terminach. W przypadku dyskusji akademickich prowadzący może je wcześniej zakończyć o czym informuje uczestników kursu.

W ramach każdego z omawianych modułów (łącznie 4), student może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Punkty uzyskuje się za poprawnie zrealizowane zadania (studia przypadku), poprawnie wypełnione testy bądź krzyżówki. Dodatkowo student może uzyskać do 20 punktów za udział w dyskusjach akademickich związanych z analizowanymi zagadnieniami. Łącznie w części podstawowej kursu można uzyskać 100 punktów (80 pkt. za zadania + 20 pkt. za udział w dyskusjach).

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę, które realizowane jest poprzez ogólnouniwersytecką platformę e-learningową Kampus.

W celu zaliczenia kursu student musi uzyskać minimum 50 punktów z modułu internetowego oraz poprawnie napisać test końcowy udzielając minimum 50% poprawnych odpowiedzi. Ocena końcowa jest średnią z ocen dotyczących modułu internetowego oraz testu końcowego.

Istnieje możliwość zwolnienia z zaliczenia pisemnego uczestników kursu, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością. Zwolnienie z zaliczenia pisemnego z oceną bardzo dobrą może nastąpić poprzez uzyskanie przez studenta minimum 90 punktów (moduł internetowy). Osoby zwolnione z kolokwium końcowego zostaną o tym poinformowane indywidualnie przez prowadzącego.

Wszyscy pozostali uczestnicy kursu są zobowiązani do przystąpienia do zaliczenia pisemnego. Wszystkie kwestie dotyczące zwolnienia z kolokwium lub podejścia do kolokwium w innym terminie uczestnik kursu ustala indywidualnie z prowadzącym przez kontakt e-mailowy lub na zdalnym dyżurze dydaktycznym.

Algorytm oceny końcowej

2 <50%

3 >=50% i <60%

3,5 >=60% i <70%

4 >=70% i <80%

4,5 >=80% i <90%

5 >=90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Staniszewski
Prowadzący grup: Robert Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rola człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje z otoczeniem społecznym.

Podstawowe ujęcia teoretyczne oraz metody i techniki badawcze w obszarze badań marketingowych.

Wpływ działań komunikacyjnych na system społeczny i polityczny.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące grupy zagadnień:

1.1. Badania marketingowe - wprowadzenie

Marketing a badania marketingowe. Główne obszary badań marketingowych. Rola badań rynku i opinii vs. badania marketingowe. Rynek badań marketingowych na świecie i w Polsce. Zasady dotyczące badań rynku i opinii, badań społecznych oraz analityki danych.

1.2. Klasyfikacja metod badawczych

Koncepcja badawcza. Klasyfikacja metod badawczych. Badania ilościowe vs. badania jakościowe. Badania jakościowe: wywiady indywidualne, wywiady grupowe. Badania ilościowe: PAPI, CAPI, CATI, CAWI, Tradycyjne ankiety.

2. Badania elementów marketingu mix

Główne obszary badań marketingowych: Produkt, Cena, Promocja, Dystrybucja.

3.1. Badania przedpromocyjne - badania nowego produktu

Fazy projektowania i etapy badania nowego produktu: ocena koncepcji, testowanie właściwości, testy akceptacji. Ślepe testy. Badanie i kreowanie opakowań. Identyfikacja konkurentów i analiza ich oferty rynkowej.

3.2. Badania wizerunku

Wizerunek – wyznacznik pozycji konkurencyjnej współczesnej firmy. Tożsamość przedsiębiorstwa vs wizerunek przedsiębiorstwa. Główne płaszczyzny badań wizerunkowych. Analiza opinii o mocnych i słabych stronach marki.

4.1. Badania reklamy

Wielowymiarowość badań reklamy. Badania audytorium telewizyjnego i radiowego. Etapy kampanii reklamowej: Wybór agencji reklamowej, Przebieg kampanii reklamowej, Kontrola rezultatów (wg. kryteriów: marketingowych, komunikacyjnych, technicznych).

4.2. Badania mediów

Rodzaje strategii medialnych – media tradycyjne: Strategia optymalizacji kosztów dotarcia, Strategia najwyższej oglądalności, Strategia oparta na koordynacji dotarcia z zachowaniami konsumenckimi, Strategia oparta na koncepcie kreatywnym, Strategia dominacji, Strategia leja. Podstawowe pojęcia – media tradycyjne: Rating, Gross Rating Point, Reach, Frequency, Effective Frequency. Czynniki wyznaczające efektywną częstotliwość – media tradycyjne: Effective Reach, Cost Per Point, Cost Per Thousand, Cost Per Millenium. Modele rozliczeń reklamy internetowej. Podstawowe wskaźniki zakupu reklamy w internecie.

Literatura:

K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

G. A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

J. Garlicki, Badania przedpromocyjne i skuteczności promocji, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa 1996.

Ph. Kotler , Marketing . Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola , Warszawa 1994.

K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

K. Mazurek-Łopacińska Krystyna, M. Sobocińska, Rozwój badań marketingowych - w kierunku nowych podejść i kontekstów badawczych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Opinii, Badań Społecznych oraz Analityki danych.

Przewodnik ESOMAR/WAPOR – sondaże opinii publicznej i publikowanie wyników badań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)