Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D2PRMA
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci poznają paradygmaty, perspektywy, metody i techniki badawcze przydatne w pracy badawczej z zakresu studiów euroazjatyckich. Ma to na celu określenie przez każdego studenta podstawowych kwestii związanych z własną pracą magisterską (temat pracy, paradygmat, metody i techniki, teza główna, struktura pracy i odpowiadające jej tezy szczegółowe).

Pełny opis:

Po prezentacji zainteresowań naukowych przez studentów i próbie określenia zakresu tematycznego własnej pracy magisterskiej poznają oni paradygmaty, perspektywy, metody i techniki badawcze przydatne w studiach euroazjatyckich. Będą to kwestie: podstaw analizy naukowej; paradygmatów w naukach społecznych; historyzmu w naukach społecznych oraz paradygmatów i metod badań historycznych; badań systemowo-instytucjonalnych i perspektywy kratocentrycznej; perspektywy mikro- i mezoanalizy w naukach społecznych; analizy i krytyki piśmiennictwa; komparatystyki, metody systemowej i decyzyjnej; etnograficznych technik badawczych; studiów przypadku i biografii. Będzie to pomocne do określenia przez każdego studenta podstawowych kwestii związanych z własną pracą magisterską (temat pracy, paradygmat, metody i techniki, teza główna, struktura pracy i odpowiadające jej tezy szczegółowe).

Literatura:

• J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003.

• E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007.

• T. Benton, I. Craib, Filozofia nauk społecznych: od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003.

• K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005.

• Z. Blok (red.), Czym jest teoria w politologii?, Warszawa 2011.

• T. Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, Warszawa 2010.

• A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

• W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (oprac.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, Warszawa 1975.

• U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.

• L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008.

• C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005.

• A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006.

• M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000.

• M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004.

• W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk 2013.

• D. Jamieliniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa 2012.

• J.B. Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

• J. Karpiński, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Warszawa 2006.

• T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.

• A. Łuszczyński, Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005.

• D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

• J. Nocoń, A. Laska, Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2005.

• E. Olszewski (red.), Politologia w szkolnictwie wyższym w Polsce, Lublin 1997.

• K. Opałek (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa 1975.

• K. Opałek (red.), Elementy teorii polityki, Warszawa 1989.

• T. Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010.

• F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.

• R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

• J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

K_W01. Ma poszerzoną wiedzę na temat złożoności poznawczej – ich relacji z naukami społecznymi i humanistycznymi oraz zna wybrane metody i narzędzia opisu oraz techniki pozyskiwania danych.

K_W08. Zna i rozumie zasady ochrony własności i prawa autorskiego w kontekście tworzenia własnej pracy badawczej.

K_U01. Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

K_U03. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów społeczno-politycznych.

K_U05. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze we własnej pracy badawczej oraz samodzielnie formułować hipotezy badawcze.

K_U07. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).

K_U08. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami różnych autorów w kontekście różnorodnych nurtów teoretycznych.

K_U10. Ma pogłębioną umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania informacji z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

K_K04. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania.

K_K07. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę oraz doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych i/ lub humanistycznych przydatnych do analizowania i interpretowania wybranych zjawisk i procesów na obszarze Wschodu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywność podczas zajęć (25%), przygotowanie i przedstawienie projektu badawczego (50%) i napisanie sprawdzianu zaliczeniowego podczas zajęć (25%). Ten ostatni ma sprawdzać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje, a będzie składać się z pytań problemowych RO, KO, także ze źródłami.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)