Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownicze i atypowe formy zatrudnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-M-D1PAFZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownicze i atypowe formy zatrudnienia
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Organizowanie rynku pracy - DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty ob.
Strona przedmiotu: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2103-ORP-M-D1PAFZ
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma wymiar praktyczny i ma na celu zapoznanie studentów z wpływem zmian na rynku pracy na prawo stosunku pracy oraz nowe regulacje europejskie i krajowe.


Studenci poznają również atypowe formy zatrudnienia, ich wpływ na ochronę pracy i zabezpieczenie społeczne oraz znaczenie dla aktywizacji zawodowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z rozwojem atypowych form zatrudnienia oraz ich znaczeniem dla aktywizacji zawodowej, specyfiką zatrudnienia niepracowniczego.

Pełny opis:

Wpływ zmian na rynku pracy na prawo stosunku pracy i nowe regulacje europejskie i krajowe, rozwój nowych form organizacji pracy (konta czasu pracy, skracanie tygodnia pracy, job sharing).

Rozwój atypowych form zatrudnienia i specyfika zatrudnienia niepracowniczego - praca tymczasowa, leasing pracowniczy, samozatrudnienie.

Atypowe formy zatrudnienia a ochrona pracy i zabezpieczenie społeczne.

Znaczenie atypowych form zatrudnienia dla aktywizacji zawodowej, w tym grup defaworyzowanych na rynku pracy.

Rola UE, państwa i partnerów społecznych w kształtowaniu ustawodawstwa pracy i form zatrudnienia.

Umowa o pracę, powołanie, mianowanie - pracownicze formy zatrudnienia.

Zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usługi, umowa agencyjna, umowa B2B - atypowe formy zatrudnienia.

Literatura:

Ustawa Kodeks Pracy

Monitory Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

M. Borzycka Banaszczyk Prawo Pracy, wyd. Beck

P. Ciborski i in. Kodeks Pracy w pytaniach i odpowiedziach

Efekty uczenia się:

Znajomość funkcjonowania gospodarki rynku pracy we współczesnym świecie.

Znajomość mechanizmów formowania, regulacji i rozwoju stosunków pracy, znaczenia lobbingu, rzecznictwa interesów i dialogu społecznego w relacjach z instytucjami publicznymi i grupami interesów.

Umiejętność formułowania, analizy i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji w kontekście stosunków pracy i stosunków przemysłowych.

Umiejętność efektywnej prezentacji w formie ustnej i pisemnej wyników własnych badań oraz analiz z obszaru stosunków pracy.

Zajęcia zrealizują następujące efekty uczenia się:

K_W01 - student zna oraz rozumie specyfikę nauk o polityce i administracji na tle innych nauk oraz miejsce nauk o pracy w obrębie nauk społecznych;

K-W05 - student zna oraz rozumie w praktyce narzędzia pozyskiwania danych na temat wytwarzanych w kontekście pracy więzi społecznych, norm i reguł oraz tworzonych przez nie instytucji, struktur i organizacji;

K_U01 - student potrafi wykorzystać w celach praktycznych wiedzę z zakresu nauk o pracy do analizowania i interpretowania procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy i rynku pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Test, prezentacja ustna.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Niedziński
Prowadzący grup: Tomasz Niedziński
Strona przedmiotu: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2103-ORP-M-D1PAFZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)