Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Social Policy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-GPIR-D4INSO
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Social Policy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -GPIR- DZIENNE 4 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Kurs prezentuje pojęcie polityki społecznej, jak również wpływ globalizacji na politykę społeczną; bada procesy internacjonalizacji polityki społecznej. Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z polityką społeczną organizacji międzynarodowych: Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowanych agencji, takich jak MOP, WHO, FAO; Rady Europy (Europejska Karta Społeczna); Unii Europejskiej (m.in. Europejski model społeczny, ochrona zdrowia, prawa pracownicze, polityka rozwojowa). Kurs bada również kwestie społeczne w działalności międzynarodowych organizacji pozarządowych (NGO).

Pełny opis:

1. Pojęcie polityki społecznej.

2. Międzynarodowy wymiar polityki społecznej. Wpływ globalizacji na polityke społeczną. Pojęcie międzynarodowej polityki społecznej.

3. Polityka społeczna ONZ - cele milenijne; ECOSOC; MOP&Światowa Komisja ds. społecznego wymiaru globalizacji, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), UNDP, UNESCO&ISSC, FAO, UNEP, UNFPA.

4. Rada Europy: Europejska Karta Społeczna - system nadzoru, procedura skarg zbiorowych, zalety i wady, miejsce EKS w ramach europejskiego systemu ochrony praw człowieka.

5. Europejska Karta Społeczna - kategorie praw społecznych i ich ochrona: prawo do pracy; prawo do korzystania z pomocy społecznej; prawa dzieci i matek; prawo do kształcenia zawodowego i prawa pracowników migrujących i ich rodzin do ochrony i pomocy.

6. Unia Europejska i polityka społeczna - rozwój, kształtowanie polityki społecznej.

7. Koncepcja Europejskiego modelu społecznego, rola UE w promowaniu społecznego wymiaru globalizacji, polityka społeczna w Strategii lizbońskiej i w nowej strategii UE "Europa 2020".

8. Podstawowe prawa społeczne w UE - ochrona zdrowia, prawa pracownicze (Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników).

9. Organizacje pozarządowe w międzynarodowej polityce społecznej - ochrona zdrowia w Afryce, mechanizm finansowania organizacji pozarządowych, np. Oxfam.

Literatura:

Bob Deacon, Global Social Policy & Governance, Sage Publications, London 2007.

Gráinne de Búrca and Bruno de Witte with the assistance of Larissa Ogertschnig, Social Rights in Europe, Oxford University Press, New York 2005.

Jan Orbie and Lisa Torelli (eds.), The European Union and the Social Dimension of Globalization. How the EU influences the world, Routledge, London and New York 2011.

Hans van Ewijk, European Social Policy and Social Work. Citizenship-based social work, Routledge, London and New York 2009.

Dawid Lewis and Nazneen Kanji, Non-Governmental Organizations and Development, Routledge, London and New York, 2009.

Anna Leon-Guerro and Kristine Zentgraf (eds.), Contemporary Readings in Social Problems, Pine Forge Press, Sage Publications Inc., Los Angeles 2009.

Efekty uczenia się:

- podstawowa wiedza na temat międzynarodowego wymiaru problemów społecznych;

- studenci potrafią wskazać role organizacji międzynarodowych w zakresie polityki społecznej, głównie ONZ, Rady Europy, UE;

- studenci potrafią dokonać analizy globalnych problemów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- prezentacje

- kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ciechański
Prowadzący grup: Jerzy Ciechański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)