Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D3PMPU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania społeczności międzynarodowej. Powinien też znać zagadnienia przedmiotu Podstawy prawa i swobodnie operować terminologia z zakresu tego przedmiotu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia ogólne prawa międzynarodowego (pojęcia podstawowe). Zarys historii prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego. Zagadnienie podmiotowości w prawie międzynarodowym. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego. Uznanie w prawie międzynarodowym. Prawo traktatów. Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa. Zagadnienie odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej osób fizycznych. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych : prawo dyplomatyczne i prawo konsularne. Terytorium w prawie międzynarodowym - zagadnienia ogólne. Zagadnienia międzynarodowego prawa morza. Prawo lotnicze i prawo kosmiczne. Ludność w prawie międzynarodowym. Zagadnienie ochrony grup ludzkich i praw człowieka. Organizacje międzynarodowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Załatwianie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Użycie siły i prawo wojenne.

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne prawa międzynarodowego (pojęcia podstawowe; prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne państw). Zarys historii prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego. Zagadnienie podmiotowości w prawie międzynarodowym (pojęcie podmiotowości prawa międzynarodowego publicznego; państwo w prawie międzynarodowym, immunitet państwa; zagadnienie innych niż państwa podmiotów prawa międzynarodowego). Uznanie w prawie międzynarodowym. Prawo traktatów i Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów. Zgłaszanie zastrzeżeń, wykładnia umów, traktaty a państwa trzecie, nieważność, wygaśnięcie, zawieszenie stosowania traktatów. Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa. Zagadnienie odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej osób fizycznych. Jurysdykcja uniwersalna. Międzynarodowe trybunały karne. Stały Międzynarodowy Trybunał Karny. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych : prawo dyplomatyczne i prawo konsularne. Terytorium w prawie międzynarodowym - zagadnienia ogólne. Obszary podbiegunowe. Zagadnienia międzynarodowego prawa morza. Morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morska strefa przyległa, wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny, morze otwarte i jurysdykcja na morzu otwartym, dno morskie i wspólne dziedzictwo ludzkości. Prawo lotnicze i prawo kosmiczne. Ludność w prawie międzynarodowym. Zagadnienie ochrony grup ludzkich i praw człowieka. Organizacje międzynarodowe. System Narodów Zjednoczonych. Załatwianie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, formy wyrażania zgody na jego jurysdykcję. Prawo międzynarodowe i użycie siły, wyjątki od zakazu groźby lub użycia siły. Ius in bello.

Literatura:

Wybrany przez studenta podręcznik z zakresu prawa międzynarodowego publicznego oraz wskazane dokumenty z zakresu prawa międzynarodowego udostępniane na Kampusie.

Efekty uczenia się:

wiedza: zna normy prawa międzynarodowego regulujące funkcjonowanie społeczności międzynarodowej; zna podmioty praw międzynarodowego oraz ma wiedzę na temat tego, którzy aktorzy SM nie korzystają z podmiotowości prawa międzynarodowego i jaki sposób wpływa to na ich funkcjonowania i działanie

umiejętności: potrafi ocenić prawne uwarunkowania działalności podmiotów prawa międzynarodowego; potrafi interpretować zjawiska i zdarzenia w przestrzeni międzynarodowej z punktu widzenia ich zgodności z prawem międzynarodowym bądź jej braku; rozwiązuje kazusy prawne

kompetencje: posiada wzmocnioną zdolność krytycznego myślenia o świecie, którą może wykorzystywać we własnej działalności zawodowej; jest kompetentny w zakresie wyszukiwania informacji na temat współczesnego świata i społeczności międzynarodowej

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W07; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02; K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w sesji letniej pisemny składający się z dwóch części. Cześć I - bez dostępu do żadnych źródeł z wiedzy. Część II - rozwiązanie przygotowanego kazusu, który sprawdza umiejętność zastosowania norm prawa międzynarodowego w praktyce - w tej części studenci mogą korzystać z notatek, materiałów,; nie mogą jednak kontaktować się online.

Obowiązują, zgodnie z RS na UW, 2 terminy egzaminów (sesja letnia główna oraz sesja poprawkowa; przedmiot trwa 2 sem.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Grzebyk
Prowadzący grup: Patrycja Grzebyk, Jacek Kosiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne prawa międzynarodowego (pojęcia podstawowe; prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne państw). Zarys historii prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego. Zagadnienie podmiotowości w prawie międzynarodowym (pojęcie podmiotowości prawa międzynarodowego publicznego; państwo w prawie międzynarodowym, immunitet państwa; zagadnienie innych niż państwa podmiotów prawa międzynarodowego). Uznanie w prawie międzynarodowym. Prawo traktatów i Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów. Zgłaszanie zastrzeżeń, wykładnia umów, traktaty a państwa trzecie, nieważność, wygaśnięcie, zawieszenie stosowania traktatów. Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa. Zagadnienie odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej osób fizycznych. Jurysdykcja uniwersalna. Międzynarodowe trybunały karne. Stały Międzynarodowy Trybunał Karny. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych : prawo dyplomatyczne i prawo konsularne. Terytorium w prawie międzynarodowym - zagadnienia ogólne. Obszary podbiegunowe. Zagadnienia międzynarodowego prawa morza. Morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morska strefa przyległa, wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny, morze otwarte i jurysdykcja na morzu otwartym, dno morskie i wspólne dziedzictwo ludzkości. Prawo lotnicze i prawo kosmiczne. Ludność w prawie międzynarodowym. Zagadnienie ochrony grup ludzkich i praw człowieka. Organizacje międzynarodowe. System Narodów Zjednoczonych. Załatwianie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, formy wyrażania zgody na jego jurysdykcję. Prawo międzynarodowe i użycie siły, wyjątki od zakazu groźby lub użycia siły. Ius in bello.

Literatura:

Jak w opisie ogólnym

Uwagi:

Zasady zaliczenia przedmiotu 2023/2024.

1. Ocena 5 (bdb) z ćwiczeń podwyższa ocenę końcową z egzaminu o 1, przy założeniu, że ocena z egzaminu jest pozytywna. To oznacza, że (2 (ndst) z egzaminu, nawet przy 5 (bdb) z ćwiczeń skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

2. Osoby z potwierdzonym na podst. KOS uzyskanym zaliczeniem przedmiotu PMP w ramach WPiA, kierunek Prawo, stacjonarne, jednolite, mogą, po okazaniu KOS, otrzymać decyzję koordynatorki przedmiotu (prof. Grzebyk) o możliwości uznania oceny znajdującej się w KOS i tym samym uznania realizacji efektów uczenia się na kierunku Stosunki międzynarodowe I st. Obowiązkiem studenta jest złożenie prośby do koordynatorki przedmiotu (prof. Grzebyk) o wpisanie oceny do protokołu przedmiotu w okresie trwania sesji egzaminacyjnej sem letniego roku akad. 2023/2024;

3. Do egzaminu końcowego mają prawo podejść jedynie osoby, które uzyskały zaliczenie dwóch semestrów ćwiczeń;

4. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale zalecana, ponieważ egzamin końcowy z przedmiotu obejmuje całość materiału omawianego na ćwiczeniach i na wykładach;

5. Obowiązują, zgodnie z RS na UW, 2 terminy egzaminów (sesja letnia główna oraz sesja poprawkowa; przedmiot trwa 2 sem.

6. Sem. zimowy zaliczony automatycznie. Egzamin w sesji letniej pisemny, składa się z dwóch częśći - zobacz opis ogólny przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)