Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D4PMPU
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia ogólne prawa międzynarodowego (pojęcia podstawowe). Zarys historii prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego. Zagadnienie podmiotowości w prawie międzynarodowym. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego. Uznanie w prawie międzynarodowym. Prawo traktatów. Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa. Zagadnienie odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej osób fizycznych. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych : prawo dyplomatyczne i prawo konsularne. Terytorium w prawie międzynarodowym - zagadnienia ogólne. Zagadnienia międzynarodowego prawa morza. Prawo lotnicze i prawo kosmiczne. Ludność w prawie międzynarodowym. Zagadnienie ochrony grup ludzkich i praw człowieka. Organizacje międzynarodowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Załatwianie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Użycie siły i prawo wojenne.

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne prawa międzynarodowego (pojęcia podstawowe; prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne państw). Zarys historii prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego. Zagadnienie podmiotowości w prawie międzynarodowym (pojęcie podmiotowości prawa międzynarodowego publicznego; państwo w prawie międzynarodowym, immunitet państwa; zagadnienie innych niż państwa podmiotów prawa międzynarodowego). Uznanie w prawie międzynarodowym. Prawo traktatów i Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów. Zgłaszanie zastrzeżeń, wykładnia umów, traktaty a państwa trzecie, nieważność, wygaśnięcie, zawieszenie stosowania traktatów. Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa. Zagadnienie odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej osób fizycznych. Jurysdykcja uniwersalna. Międzynarodowe trybunały karne. Stały Międzynarodowy Trybunał Karny. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych : prawo dyplomatyczne i prawo konsularne. Terytorium w prawie międzynarodowym - zagadnienia ogólne. Obszary podbiegunowe. Zagadnienia międzynarodowego prawa morza. Morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morska strefa przyległa, wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny, morze otwarte i jurysdykcja na morzu otwartym, dno morskie i wspólne dziedzictwo ludzkości. Prawo lotnicze i prawo kosmiczne. Ludność w prawie międzynarodowym. Zagadnienie ochrony grup ludzkich i praw człowieka. Organizacje międzynarodowe. System Narodów Zjednoczonych. Załatwianie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, formy wyrażania zgody na jego jurysdykcję. Prawo międzynarodowe i użycie siły, wyjątki od zakazu groźby lub użycia siły. Ius in bello.

Literatura:

1. Wybrane podręczniki/monografie/publikacje polskie :

- Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2003 (wydanie ósme zaktualizowane lub następne), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

- Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, 2. Wydanie, Wydawnictwo C. H. Beck

- Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004, wyd. ósme zmienione lub następne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

- Bugajski D. R., Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe Scholar

- Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe Scholar

- Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne, Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014, wydanie trzecie zmienione i uaktualnione, Wydawnictwo C. H. Beck

- Frankowska M., Prawo traktatów, Warszawa 1997 (lub następne wydanie z 2007 r.), Szkoła Główna Handlowa

- Gawłowicz I., Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia, Warszawa 2011, Wydawnictwo C. H. Beck

- Góralczyk W., Obszary morskie i ich delimitacja, Warszawa 1993, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

- Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2003, wydanie IX lub następne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

- Grzebyk P., Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Warszawa 2010, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

- Kamiński T., Myszona-Kostrzewa K. (pod red. S. Sawickiego), Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2009, LexisNexis

- Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1981 (wydanie szóste), Państwowe Wydawnictwo Naukowe

- Kosiarski J., Polska wobec prawa międzynarodowego (w :) S. Bieleń (red. nauk.), Polska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2007, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR (rozdz. IX)

- Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J., Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008, Oficyna a Wolters Kluwer business

- Łazowski A., Zawidzka A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003 (wydanie drugie poprawione i uzupełnione), Wydawnictwo C.H. Beck, seria : Skrypty Becka (lub wydanie z 2008 r. w serii : Podręczniki Prawnicze)

- Łuszczuk M. (red.), Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, Lublin 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

- Sandorski J., Bohdan Winiarski. Prawo. Polityka. Sprawiedliwość, Poznań 2004, Wydawnictwo Poznańskie

- Sandorski J., Nieważność umów międzynarodowych, Poznań 1978, UAM

- Sandorski J., Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zagadnienia wybrane, Poznań 2006, UAM

- Skomerska-Muchowska I., Ewolucja immunitetów mających swe źródło w prawie międzynarodowym, Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

- Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2003 (wydanie siódme uaktualnione lub następne), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

- Symonides J. (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe Scholar

- Wyrozumska A., Ewolucja statusu prawnego Antarktyki a państwa trzecie, Łódź 1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

- Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza

2. Niektóre podręczniki autorów obcych :

- Crawford J., Brownlie’s Principles of public international law, Oxford 2012, 8th ed., Oxford University Press

- Herdegen M., Völkerrecht, München 2015, 14., überarbeitete und erweiterte Auflage 2015, Verlag C. H. Beck

- Ipsen K., Völkerrecht, München 2004, 5. Auflage, Verlag C. H. Beck

- Shaw M. N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000 (lub wydanie z 2006 r.), Wydawnictwo Książka i Wiedza

- Verdross A., Simma B., Universelles Völkerrecht : Theorie und Praxis, Berlin 1981, 2. Auflage, Duncker&Humblot

- Wallace R., Martin-Ortega O., International Law, London 2013, seventh edition, Sweet&Maxwell

3. Wybory źródeł/materiałów:

- Bieleń S. (oprac.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 2004 (wydanie trzecie zmienione i uzupełnione), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Fundacja Studiów Międzynarodowych

- Daranowski P., Połatyńska J. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2011, Wydawnictwo C. H. Beck

- Filipek P., Kuźniak B., Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Tablice, Warszawa 2000 (lub następne wydania), Wydawnictwo C. H. Beck

- Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzupełnienie i red. M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Warszawa 2003, Akademia Obrony Narodowej

- Izydorczyk J., Wiliński P., Międzynarodowy Trybunał Karny. International Criminal Court. Powstanie. Organizacja. Jurysdykcja. Akty prawne, Kraków 2004, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE

- Łazowski A. (wybór i wprowadzenie), Prawo międzynarodowe publiczne. Zbiór przepisów, Kraków 2003, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE

- Przyborowska-Klimczak A. (wybór i oprac.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2006, Oficyna Wydawnicza VERBA

- Wierzbicki B. (red.), Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Białystok 2000 (wydanie trzecie uzupełnione i poprawione), Temida 2

Efekty uczenia się:

wiedza: zna normy prawa międzynarodowego regulujące funkcjonowanie społeczności międzynarodowej; zna podmioty praw międzynarodowego oraz ma wiedzę na temat tego, którzy aktorzy SM nie korzystają z podmiotowości prawa międzynarodowego i jaki sposób wpływa to na ich funkcjonowania i działanie

umiejętności: potrafi ocenić prawne uwarunkowania działalności podmiotów prawa międzynarodowego; potrafi interpretować zjawiska i zdarzenia w przestrzeni międzynarodowej z punktu widzenia ich zgodności z prawem międzynarodowym bądź jej braku.

kompetencje: posiada wzmocnioną zdolność krytycznego myślenia o świecie, którą może wykorzystywać we własnej działalności zawodowej; jest kompetentny w zakresie wyszukiwania informacji na temat współczesnego świata i społeczności międzynarodowej

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W07; K_U01; K_U02; K_K01; K_K02; K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Grzebyk, Jacek Kosiarski
Prowadzący grup: Patrycja Grzebyk, Jacek Kosiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne prawa międzynarodowego (pojęcia podstawowe; prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne państw). Zarys historii prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego. Zagadnienie podmiotowości w prawie międzynarodowym (pojęcie podmiotowości prawa międzynarodowego publicznego; państwo w prawie międzynarodowym, immunitet państwa; zagadnienie innych niż państwa podmiotów prawa międzynarodowego). Uznanie w prawie międzynarodowym. Prawo traktatów i Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów. Zgłaszanie zastrzeżeń, wykładnia umów, traktaty a państwa trzecie, nieważność, wygaśnięcie, zawieszenie stosowania traktatów. Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa. Zagadnienie odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej osób fizycznych. Jurysdykcja uniwersalna. Międzynarodowe trybunały karne. Stały Międzynarodowy Trybunał Karny. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych : prawo dyplomatyczne i prawo konsularne. Terytorium w prawie międzynarodowym - zagadnienia ogólne. Obszary podbiegunowe. Zagadnienia międzynarodowego prawa morza. Morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morska strefa przyległa, wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny, morze otwarte i jurysdykcja na morzu otwartym, dno morskie i wspólne dziedzictwo ludzkości. Prawo lotnicze i prawo kosmiczne. Ludność w prawie międzynarodowym. Zagadnienie ochrony grup ludzkich i praw człowieka. Organizacje międzynarodowe. System Narodów Zjednoczonych. Załatwianie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, formy wyrażania zgody na jego jurysdykcję. Prawo międzynarodowe i użycie siły, wyjątki od zakazu groźby lub użycia siły. Ius in bello.

Literatura:

1. Wybrane podręczniki/monografie/publikacje polskie :

- Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2003 (wydanie ósme zaktualizowane lub następne), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

- Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, 2. Wydanie, Wydawnictwo C. H. Beck

- Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004, wyd. ósme zmienione lub następne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

- Bugajski D. R., Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe Scholar

- Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe Scholar

- Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne, Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014, wydanie trzecie zmienione i uaktualnione, Wydawnictwo C. H. Beck

- Frankowska M., Prawo traktatów, Warszawa 1997 (lub następne wydanie z 2007 r.), Szkoła Główna Handlowa

- Gawłowicz I., Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia, Warszawa 2011, Wydawnictwo C. H. Beck

- Góralczyk W., Obszary morskie i ich delimitacja, Warszawa 1993, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

- Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2003, wydanie IX lub następne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

- Grzebyk P., Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Warszawa 2010, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

- Kamiński T., Myszona-Kostrzewa K. (pod red. S. Sawickiego), Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2009, LexisNexis

- Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1981 (wydanie szóste), Państwowe Wydawnictwo Naukowe

- Kosiarski J., Polska wobec prawa międzynarodowego (w :) S. Bieleń (red. nauk.), Polska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2007, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR (rozdz. IX)

- Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J., Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008, Oficyna a Wolters Kluwer business

- Łazowski A., Zawidzka A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003 (wydanie drugie poprawione i uzupełnione), Wydawnictwo C.H. Beck, seria : Skrypty Becka (lub wydanie z 2008 r. w serii : Podręczniki Prawnicze)

- Łuszczuk M. (red.), Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, Lublin 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

- Sandorski J., Bohdan Winiarski. Prawo. Polityka. Sprawiedliwość, Poznań 2004, Wydawnictwo Poznańskie

- Sandorski J., Nieważność umów międzynarodowych, Poznań 1978, UAM

- Sandorski J., Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zagadnienia wybrane, Poznań 2006, UAM

- Skomerska-Muchowska I., Ewolucja immunitetów mających swe źródło w prawie międzynarodowym, Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

- Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2003 (wydanie siódme uaktualnione lub następne), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

- Symonides J. (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe Scholar

- Wyrozumska A., Ewolucja statusu prawnego Antarktyki a państwa trzecie, Łódź 1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

- Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza

2. Niektóre podręczniki autorów obcych :

- Crawford J., Brownlie’s Principles of public international law, Oxford 2012, 8th ed., Oxford University Press

- Herdegen M., Völkerrecht, München 2015, 14., überarbeitete und erweiterte Auflage 2015, Verlag C. H. Beck

- Ipsen K., Völkerrecht, München 2004, 5. Auflage, Verlag C. H. Beck

- Shaw M. N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000 (lub wydanie z 2006 r.), Wydawnictwo Książka i Wiedza

- Verdross A., Simma B., Universelles Völkerrecht : Theorie und Praxis, Berlin 1981, 2. Auflage, Duncker&Humblot

- Wallace R., Martin-Ortega O., International Law, London 2013, seventh edition, Sweet&Maxwell

3. Wybory źródeł/materiałów:

- Bieleń S. (oprac.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 2004 (wydanie trzecie zmienione i uzupełnione), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Fundacja Studiów Międzynarodowych

- Daranowski P., Połatyńska J. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2011, Wydawnictwo C. H. Beck

- Filipek P., Kuźniak B., Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Tablice, Warszawa 2000 (lub następne wydania), Wydawnictwo C. H. Beck

- Flemming M., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzupełnienie i red. M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Warszawa 2003, Akademia Obrony Narodowej

- Izydorczyk J., Wiliński P., Międzynarodowy Trybunał Karny. International Criminal Court. Powstanie. Organizacja. Jurysdykcja. Akty prawne, Kraków 2004, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE

- Łazowski A. (wybór i wprowadzenie), Prawo międzynarodowe publiczne. Zbiór przepisów, Kraków 2003, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE

- Przyborowska-Klimczak A. (wybór i oprac.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2006, Oficyna Wydawnicza VERBA

- Wierzbicki B. (red.), Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Białystok 2000 (wydanie trzecie uzupełnione i poprawione), Temida 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)