Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby zagranicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2OFPS-DW
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby zagranicznej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty ze specjalności DW
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia ewolucji struktury instytucjonalno-organizacyjnej oraz form i metod działania polskiej służby zagranicznej, jak również kwestie jednolitego charakteru służby przy uwzględnieniu różnic w zakresie obrotu dyplomatycznego i konsularnego. W szczególności analizowane są tło historyczne oraz wymiary prawny i praktyczny funkcjonowania polskiej służby zagranicznej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: wyjaśnienie podstawowych pojęć – dyplomacja, służba zagraniczna, służba konsularna

I TŁO HISTORYCZNE I WYMIAR PRAWNY

2. Służba zagraniczna w okresie międzywojennym. Polscy dyplomaci okresu międzywojennego – wybrane postaci

3. Służba zagraniczna do roku 1989

4. Służba zagraniczna w czasach współczesnych

5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych: organizacja i zadania

6. Służba konsularna: geneza powstania i historia

7. Służba konsularna w czasach współczesnych. Dyplomacja konsularna (consular diplomacy)

8. Konsul honorowy – zadania i funkcje

9. Etyka w pracy dyplomaty

10. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna. Egzamin dyplomatyczno-konsularny

II WYMIAR PRAKTYCZNY

11. Organizacja, rozwiązania architektoniczne i funkcje budynków placówek dyplomatycznych (prezentacja wyników badań w zespołach)

12. Posiedzenie Komisji ds. Zagranicznych Sejmu RP (gra symulacyjna)

13. Sylwetka ambasadora RP (prezentacja projektu). Dzień z życia dyplomaty (ambasadora)

14. Służba zagraniczna w kulturze: literatura i sztuki wizualne (prezentacja wyników badań w zespołach)

15. Czy i jak można wykorzystać AI(SI) w pracy dyplomaty? Case studies (praca w zespołach). Dyskusja

Literatura:

Barcz J. et al., Etyka dyplomacji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002.

Joniec T., Polska służba konsularna 1918–1995, Scholar, Warszawa 1996.

K. Szczepanik, Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918–2010, Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2012.

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. [załącznik], „Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” 1965, nr 37, poz. 232; dostęp online: https://dziennikustaw.gov.pl/du/1965/s/37/232.

Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. [załącznik], „Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” 1982, nr 13, poz. 98; dostęp online: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1963.html.

Leira H., I. Neumann, Consular representation in an emerging state: The case of Norway, „The Hague Journal of Diplomacy” 2008, t. 3, nr 1, s. 1–5. doi: 10.1163/187119008X266146.

Okano-Heijmans M., Changes in consular assistance and the emergence of consular diplomacy, [w:] Consular affairs and diplomacy, J. Melissen, A.M. Fernández (red.), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston 2011, s. 21–41.

Redzik A., Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930–1939), „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, t. 33, nr 5, s. 121–149.

Smolana K., Karol Bertoni (1876–1967) – zapomniany współtwórca polskiej służby zagranicznej, „Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda” 2020, nr 2(6), poz. 33, s. 455–476.

Sokolnicki M. O zawodzie dyplomaty, „Sprawy Obce” 1929, nr 1, s. 3–14; dostęp online: https://digit.pism.pl/dlibra/publication/879/edition/716/content.

Stemplowski R., Wprowadzenie do analizy polskiej polityki zagranicznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2021.

Stemplowski R., Współczesna kultura dyplomatyczna. Co to jest i jak to można badać?, [w:] Współczesna kultura dyplomatyczna: przybliżenie pierwsze, R. Stemplowski (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 27–32.

Zdebski A., Praktyczne aspekty sprawowania funkcji konsula honorowego w państwie przyjmującym a Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych, [w:] Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), P. Czubik, W. Burek (red.), Instytut Multimedialny, Kraków 2014, s. 63–69.

oraz akty prawne i inne polecane publikacje.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej organizacji techniki pracy dyplomatycznej i konsularnej. W toku zajęć student uzyskuje umiejętności w zakresie poruszania się w problematyce prawno-organizacyjnej, jak również bieżącego funkcjonowania placówek. Nabyte kompetencje odnoszą się do elementarnej wiedzy zawodowej pracownika służby dyplomatyczno-konsularnej.

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność

Projekty

Końcowe zaliczenie pisemne

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Marczuk
Prowadzący grup: Karina Marczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia ewolucji struktury instytucjonalno-organizacyjnej oraz form i metod działania polskiej służby zagranicznej, jak również kwestie jednolitego charakteru służby przy uwzględnieniu różnic w zakresie obrotu dyplomatycznego i konsularnego. W szczególności analizowane są tło historyczne oraz wymiary prawny i praktyczny funkcjonowania polskiej służby zagranicznej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: wyjaśnienie podstawowych pojęć – dyplomacja, służba zagraniczna, służba konsularna

I TŁO HISTORYCZNE I WYMIAR PRAWNY

2. Służba zagraniczna w okresie międzywojennym. Polscy dyplomaci okresu międzywojennego – wybrane postaci

3. Służba zagraniczna do roku 1989

4. Służba zagraniczna w czasach współczesnych

5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych: organizacja i zadania

6. Służba konsularna: geneza powstania i historia

7. Służba konsularna w czasach współczesnych. Dyplomacja konsularna (consular diplomacy)

8. Konsul honorowy – zadania i funkcje

9. Etyka w pracy dyplomaty

10. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna. Egzamin dyplomatyczno-konsularny

II WYMIAR PRAKTYCZNY

11. Organizacja, rozwiązania architektoniczne i funkcje budynków placówek dyplomatycznych (prezentacja wyników badań w zespołach)

12. Posiedzenie Komisji ds. Zagranicznych Sejmu RP (gra symulacyjna)

13. Sylwetka ambasadora RP (prezentacja projektu). Dzień z życia dyplomaty (ambasadora)

14. Służba zagraniczna w kulturze: literatura i sztuki wizualne (prezentacja wyników badań w zespołach)

15. Czy i jak można wykorzystać AI(SI) w pracy dyplomaty? Case studies (praca w zespołach). Dyskusja

Literatura:

Barcz J. et al., Etyka dyplomacji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002.

Joniec T., Polska służba konsularna 1918–1995, Scholar, Warszawa 1996.

K. Szczepanik, Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918–2010, Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2012.

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. [załącznik], „Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” 1965, nr 37, poz. 232; dostęp online: https://dziennikustaw.gov.pl/du/1965/s/37/232.

Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. [załącznik], „Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” 1982, nr 13, poz. 98; dostęp online: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1963.html.

Leira H., I. Neumann, Consular representation in an emerging state: The case of Norway, „The Hague Journal of Diplomacy” 2008, t. 3, nr 1, s. 1–5. doi: 10.1163/187119008X266146.

Okano-Heijmans M., Changes in consular assistance and the emergence of consular diplomacy, [w:] Consular affairs and diplomacy, J. Melissen, A.M. Fernández (red.), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston 2011, s. 21–41.

Redzik A., Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930–1939), „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, t. 33, nr 5, s. 121–149.

Smolana K., Karol Bertoni (1876–1967) – zapomniany współtwórca polskiej służby zagranicznej, „Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda” 2020, nr 2(6), poz. 33, s. 455–476.

Sokolnicki M. O zawodzie dyplomaty, „Sprawy Obce” 1929, nr 1, s. 3–14; dostęp online: https://digit.pism.pl/dlibra/publication/879/edition/716/content.

Stemplowski R., Wprowadzenie do analizy polskiej polityki zagranicznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2021.

Stemplowski R., Współczesna kultura dyplomatyczna. Co to jest i jak to można badać?, [w:] Współczesna kultura dyplomatyczna: przybliżenie pierwsze, R. Stemplowski (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 27–32.

Zdebski A., Praktyczne aspekty sprawowania funkcji konsula honorowego w państwie przyjmującym a Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych, [w:] Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), P. Czubik, W. Burek (red.), Instytut Multimedialny, Kraków 2014, s. 63–69.

oraz akty prawne i inne polecane publikacje.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)