Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo gospodarcze UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2PGUE-MPH
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze UE
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności MPH
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Zagadnienie wstępne dotyczące rynku wewnętrznego UE

2. Swobodny przepływ towarów

3. Swobodny przepływ osób: swobodny przepływ pracowników najemnych

4. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część I): zagadnienia ogólne

5. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część II): transgraniczne przenoszenie siedziby spółki, transgraniczne fuzje spółek

6. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część III) - harmonizacja i unifikacja krajowego prawa spółek

7. Swoboda przepływu usług:

8. Swobodny przepływ kapitału i płatności bieżących:

9. Unijne prawo konkurencji. Reguły dotyczące przedsiębiorstw

10. Zasady konkurencji dotyczące państw członkowskich.

11. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Pomoc publiczna.

Pełny opis:

1. Zagadnienie wstępne dotyczące rynku wewnętrznego UE

2. Swobodny przepływ towarów:

- pojęcie towaru,

- zakres przedmiotowy swobodnego przepływu towarów,

- dopuszczalne ograniczenia swobodnego przepływu towarów

3. Swobodny przepływ osób: swobodny przepływ pracowników najemnych:

- zakres przedmiotowy swobody

- prawa pracowników związane z pobytem i pracą

- prawa członków rodzin;

- prawa obywateli państw trzecich, zainteresowanych podjęciem pracy na terytorium UE)

4. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część I):

- prawo przedsiębiorczości jako jedna ze swobód rynku wewnętrznego

- spółka jako podmiot swobody przedsiębiorczości

- treść swobody przedsiębiorczości

- zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości

- spółki polskiego prawa handlowego

5. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część II):

- transgraniczne przeniesienie siedziby spółki:

a) transgraniczne przeniesienie siedziby faktycznej

b) transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej

- zakładanie oddziału spółki w innym państwie Wspólnoty

- transgraniczne łączenie spółek

6. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część III) - harmonizacja i unifikacja krajowego prawa spółek:

- zasady integracji prawa spółek

- dyrektywy europejskiego prawa spółek

- rozporządzenia europejskiego prawa spółek

- uregulowania wspólne dla wszystkich typów spółek (jawność danych, nieważność spółki, ważność zobowiązań zaciągniętych przez spółkę, spółki jednoosobowe, rachunkowość)

Transgraniczne podmioty gospodarcze.

A. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych:

B. Spółka europejska (Societas Europea - SE):

7. Swoboda przepływu usług:

- pojęcie usługi w prawie unijnym

- podmiotowy zakres zastosowania swobody przepływu usług

- przedmiotowy zakres zastosowania swobody przepływu usług

- ograniczenia swobodnego przepływu usług

8. Swobodny przepływ kapitału i płatności bieżących:

– pojęcie kapitału i płatności bieżących,

- zakres przedmiotowy i treść swobody przepływu kapitału i płatności bieżących,

- dopuszczalne ograniczenia swobodnego przepływu kapitału i płatności bieżących

9. Unijne prawo konkurencji. Reguły dotyczące przedsiębiorstw (część I).

- pojęcie i zakres przedmiotowy unijnego prawa konkurencji

- pojęcie przedsiębiorstwa w unijnym prawie konkurencji

- względny zakaz porozumień ograniczających konkurencję i jego zakres

- wyłączenia od zakazu porozumień ograniczających konkurencję

- zwolnienia blokowe

10. Reguły konkurencji dotyczące przedsiębiorstw (część II).

- pojęcie pozycji dominującej i rynku właściwego

- pojęcie i bezwzględny zakaz nadużywania pozycji dominującej

- prawne podstawy przeciwdziałania nadmiernej koncentracji

- przedmiot, zasięg i właściwość organów kontroli procesów koncentracji

- kryteria kontroli (testy konkurencji) i zagadnienia proceduralne.

11. Zasady konkurencji dotyczące państw członkowskich. Państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne.

- zasady funkcjonowania monopoli państwowych.

- nakaz przekształcania państwowych monopoli handlowych w obrocie towarowym

- państwowe monopole finansowe i usługowe oraz przedsiębiorstwa sektora publicznego w świetle unijnych reguł konkurencji.

12. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Pomoc publiczna.

- pojęcie pomocy publicznej

- zakaz pomocy publicznej

- automatycznie dozwolona pomoc publiczna

- warunkowo dozwolona pomoc publiczna

- kontrola pomocy publicznej

Literatura:

Źródła prawa:

1) Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE C115, t. 51, 9 maja 2008 r. Strona internetowa:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:pl:HTML

2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132z dnia 14 czerwca 2017 r.w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (tekst jednolity), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017L1132-20200101&from=EN

3) Dyrektywa Rady nr 2001/86/WE z 8 października 2001 r., uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników, Dz. Urz. WE L 294/2001.

4) Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. UE L 376.

5) Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 255.

6) Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz. Urz. UE L 319.

7) Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG. Dz. Urz. UE L 158.

8) Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.Urz. UE L 309.

9) Rozporządzenie Rady (EWG) 2137/85 z 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EZIG), Dz. Urz. WE, Nr L 199/1.

10) Rozporządzenie Rady 2157/2001 z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Dz. Urz. WE, Nr L 194/1.

11) Rozporządzenie Rady nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 62 Traktatu (obecnie art. 101 i 102 TFUE), Dz. Urz. L 1/2003.

12) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny), Dz. Urz. UE L 145.

13) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93, Dz. Urz. UE L 91.

14) Rozporządzenie Rady nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Dz. Urz. L 024/2004.

15) Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty, Dz. Urz. UE L 309.

16) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 266.

17) Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, Dz. U. Nr 62, poz. 551 (z późn. zm.).

18) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 (z późn. zm.).

Artykuły, monografie, podręczniki, prace zbiorowe:

1. R. Adamus, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, „Prawo Spółek” 2002, nr 11.

2. B. Bacia, A. Zawidzka, Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

3. C. Banasiński (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), UOKiK, Warszawa 2005, rozdziały I i II, strona internetowa: www.uokik.gov.pl.

4. J. Barcz (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

5. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.

6. J. Barcz, Traktat z Lizbony. Podstawy prawne Unii Europejskiej, „Prawo Unii Europejskiej. Wybór dokumentów”, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

7. J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Instytut Wydawniczy „EuroPrawo”, Warszawa 2010.

8. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

9. K. Bilewska, Spółka europejska, Warszawa 2006.

10. Z. Brodecki, Prawo integracji w Europie, Warszawa 2006.

11. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo spółek. T. I-IV, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2005-2008.

12. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.

13. A. Cieśliński (red.), Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.

14. P. Craig, G. de Burca, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford 2003.

15. P. Dąbrowska, E. Gromnicka, Ł. Gruszczański, B. Nowak, A. Pudło, Swobodny przepływ towarów, Warszawa 2010.

16. A. Gawrysiak-Zabłocka, Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek, Warszawa 2010.

17. F. Grzegorczyk, Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej. Aspekty systemowe harmonizacji, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2010.

18. Z. Hajna (red.), Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

19. A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

20. E. Kaliszuk, Nowe zasady udzielania pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach, „Wspólnoty Europejskie”, nr 1 (182), 2007.

21. M. K. Kolasiński, A. Kustra, Konstytucyjne standardy ochrony przedsiębiorcy a środki zaradcze we wspólnotowym prawie konkurencji, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 5, 2008.

22. M. Koralewski, Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych na tle połączeń krajowych, CeDeWu, Warszawa 2009.

23. M. Kożuch, Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

24. K. Mojzesowicz, Nowe wytyczne Komisji w sprawie grzywien za naruszenie prawa konkurencji, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 3, 2008.

25. J. Napierała, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006.

26. K. Niedzielska, Europejska spółka akcyjna. Założenie. Funkcjonowanie. Likwidacja, Warszawa 2005.

27. A. Nowak-Far (red.), Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.

28. A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Lexis Nexis, Warszawa 2010.

29. K. Oplustil, Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, Warszawa 2005.

30. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Lexis Nexis, Warszawa 2009.

31. T. Skoczny, D. Miąsik, M. Surdek (red.), Sprawa Microsoft – studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2008,

32. R. Riedel, Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa jako fundamentalna zasada wspólnotowej polityki konkurencji w obliczu kryzysu finansowego, „Wspólnoty Europejskie”, nr 1 (194), 2009.

33. T. Skoczny, D. Miąsik, M. Surdek (red.), Sprawa Microsoft – studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2008.

34. I. Skomerska-Muchowska, A. Wyrozumska, System prawa Unii Europejskiej. Podręcznik. Obywatel Unii, t. VI, Instytut Wydawniczy Europrawo, Warszawa 2010.

35. M. Szydło, Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości, Lexis Nexis, Warszawa 2007.

36. S. Włodyka, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych i Spółka Europejska, Kraków 2000.

37. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2015.

Wybrane orzecznictwo:

1. Wyrok ETS z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie 79/85 (Segers), Zb. Orz. ETS 1986, s. 2375.

2. Wyrok ETS z dnia 27 września 1988 r. w sprawie C-81/87 (Daily Mail), Zb. Orz. ETS 1988, s. 5506.

3. Wyrok ETS z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie C-212/97 (Centros), Zb. Orz. ETS 1999, s. I- 1459.

4. Wyrok ETS z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie C-208/00 (Überseering), Zb. Orz. ETS 2002, s. I-9919.

5. Wyrok ETS z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-167/01 (Inspire Art), Zb. Orz. ETS 2003, s. I-10155.

6. Wyrok ETS z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie C-411/03 (Sevic Systems), Zb. Orz. ETS 2005, s. 2804.

7. Wyrok ETS z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-210/06 (Cartesio), źródło: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=484894:cs&lang=cs&list=484894:cs,470901:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=

8. Wyrok ETS z dnia 11 lipca 1974 r. w sprawie 8/74 Procurer du Roi przeciwko Benoit i Gustave Dassonville (Dassonville), Zb. Orz. 1974, s. 837.

9. Wyrok ETS z dnia 24 listopada 1993 r. w sprawach połączonych C-267/91 i C-268/91 (postępowania karne przeciwko Keck i Mithouard), Zb. Orz. 1993, s. I-6097.

10. Wyrok ETS z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie C-275/92 (H.M. Customs and Excise/Schindler), Zb. Orz., s. I-1039.

11. Wyrok ETS z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie C-265/95 (Komisja v. Francja), Zb. Orz. 1997, s. I-6959.

12. Wyrok ETS z dnia 21 czerwca 1974 r. w sprawie 2/74 (Reyners/Etat belge), Zb. Orz. 1974, s. 631.

13. Wyrok ETS z dnia 3 lipca 1986 r. w sprawie 66/85 (Lawrie Blum/ Land Baden-Wurttemberg), Zb. Orz. 1986, s. 2121.

14. Orzeczenie w sprawie 53/81 (Levin)

15. Wyrok ETS z dnia 28 listopada 1989 r. w sprawie C-379/87 (Groener), Zb. Orz. 1989 r., s. 3967.

16. Wyrok ETS z dnia 23 marca 1982 r. w sprawie 53/81 (Levin v. Staatssecretaris van Justitie), Zb. Orz. 1982, s. 1035.

17. Wyrok ETS z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie C-415/93 (Bosman), Zb. Orz. 1995, s. I-4921.

18. Wyrok ETS z dnia 4 października 1991 r. w sprawie C-159/90 (SPUC/Grogan), Zb. Orz. 1991, s. I-4685.

19. Wyrok ETS z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie C-19/92 (Kraus v. Land Baden-Wurttemberg), Zb. Orz. 1993 r., s. I-1663.

20. Wyrok ETS z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie 107/83 (Ordre des avocats Au Barrenu des Paris v. Klopp), Zb. Orz. 1984, s. 2971.

21. Wyrok ETS z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie C-55/94 (Gebhard/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano), Zb. Orz. 1995, s. I-4165.

22. Wyrok ETS z dnia 21 czerwca 1974 r. w sprawie 2/74 (Reyners v. Etat belge), Zb. Orz. 1974, s. 631.

23. Wyrok ETS z dnia 8 kwietnia 1976 r. w sprawie 48/75 (Royer), Zb. Orz. 1976, s. 497.

24. Wyrok ETS z dnia 23 listopada 1978 r. w sprawie 7/78 (Thompson), Zb. Orz. 1978, s. 2247.

25. Wyrok ETS z dnia 11 listopada 1981 r. w sprawie 203/80 (Casati), Zb. Orz. 1981, s. 2595.

26. Wyrok ETS z dnia 31 stycznia 1984 r. w sprawach połączonych 286/82 i 26/83 (Luisi i Carbone/ Ministero dello Tesoro), Zb. Orz. 1984, s. 377.

27. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-201/04 Microsoft przeciwko Komisji, Dz. Urz. z 10 listopada 2007 r..

28. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 27/76 United Brands Company przeciwko Komisji, Zb. Orz. 1978, s. 207.

29. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-5/02 Tetra Laval przeciwko Komisji, Zb. Orz. 2002, s. II-4381.

30. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-12/03 Tetra Laval przeciwko Komisji, Zb. Orz. 2005, s. I-987.

31. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 85/76 Hoffman-La Roche przeciwko Komisji, Zb. Orz. 1979, s. 461.

32. Wyrok w sprawach połączonych T-273/06 i T-297/06 z dnia 1 lipca 2009 r., ISD Polska i Industrial Union of Donbass przeciwko Komisji.

33. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-280/00 tzw. sprawa Altmark Trans i Regierungsprasidium, Zb. Orz. 2003, I-7747

Wybrane strony internetowe:

http://europa.eu/documentation/official-docs/index_pl.htm

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

http://www.lex.com.pl/prawo-europejskie

http://eulex.parp.gov.pl/eulexii/glowna

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=pl

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=549&lang=pl

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_en.htm

http://www.llrx.com/features/eulaw2.htm

http://europa.eu/pol/cons/index_pl.htm

http://www.uniaeuropejska.net.pl/

http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1 posiada ogólną wiedzę na temat struktury systemu prawa Unii Europejskiej oraz wiedzę szczegółową w zakresie poszczególnych obszarów regulacji, poczynając od unii walutowej, przez swobody jednolitego rynku, aż do reguł konkurencji

2 rozumie znaczenie regulacji UE dla życia gospodarczego w Polsce, zdaje sobie sprawę z różnic w stopniu ingerencji UE na poziomie krajowym w zakresie różnych polityk

3 zna w stopniu pogłębionym narzędzia, metody i techniki pozyskiwania danych oraz rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu prawa gospodarczego UE (w tym teoretyczne aspekty dotyczące rozwiązywania kazusów)

4 zna i rozumie metody analizy i interpretacji dokumentów publikowanych przez instytucje unijne i krajowe, a także dokumenty dotyczące przedsiębiorstw

UMIEJĘTNOŚCI

1 analizuje podstawowe instytucje rynku wewnętrznego, wskazuje różnice w zakresie i treści poszczególnych swobód jednolitego rynku

2 odszukuje i analizuje dyrektywy wspólnotowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1 jest przygotowany do wykonywania zadań profesjonalnych wymagających kompetencji w zakresie prawa gospodarczego UE

2 jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia

S3_W01, S3_W03, S3_W06, S3_W07, S3_U01, S3_U02, S3_K03, S3_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe w formie pisemnej:

- Sprawdzian pisemny w Google Classroom

- 5 kazusów do rozwiązania

Kryteria oceniania:

60-69,99% - dst

70-79,99% - dst+

80-87,99% - db

88-91,99% - db+

92-100% - bdb

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Kardaś
Prowadzący grup: Szymon Kardaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Zagadnienie wstępne dotyczące rynku wewnętrznego UE

2. Swobodny przepływ towarów

3. Swobodny przepływ osób: swobodny przepływ pracowników najemnych

4. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część I): zagadnienia ogólne

5. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część II): transgraniczne przenoszenie siedziby spółki, transgraniczne fuzje spółek

6. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część III) - harmonizacja i unifikacja krajowego prawa spółek

7. Swoboda przepływu usług:

8. Swobodny przepływ kapitału i płatności bieżących:

9. Unijne prawo konkurencji. Reguły dotyczące przedsiębiorstw

10. Zasady konkurencji dotyczące państw członkowskich.

11. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Pomoc publiczna.

Pełny opis:

1. Zagadnienie wstępne dotyczące rynku wewnętrznego UE

2. Swobodny przepływ towarów:

- pojęcie towaru,

- zakres przedmiotowy swobodnego przepływu towarów,

- dopuszczalne ograniczenia swobodnego przepływu towarów

3. Swobodny przepływ osób: swobodny przepływ pracowników najemnych:

- zakres przedmiotowy swobody

- prawa pracowników związane z pobytem i pracą

- prawa członków rodzin;

- prawa obywateli państw trzecich, zainteresowanych podjęciem pracy na terytorium UE)

4. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część I):

- prawo przedsiębiorczości jako jedna ze swobód rynku wewnętrznego

- spółka jako podmiot swobody przedsiębiorczości

- treść swobody przedsiębiorczości

- zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości

- spółki polskiego prawa handlowego

5. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część II):

- transgraniczne przeniesienie siedziby spółki:

a) transgraniczne przeniesienie siedziby faktycznej

b) transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej

- zakładanie oddziału spółki w innym państwie Wspólnoty

- transgraniczne łączenie spółek

6. Swobodny przepływ osób: prawo przedsiębiorczości (część III) - harmonizacja i unifikacja krajowego prawa spółek:

- zasady integracji prawa spółek

- dyrektywy europejskiego prawa spółek

- rozporządzenia europejskiego prawa spółek

- uregulowania wspólne dla wszystkich typów spółek (jawność danych, nieważność spółki, ważność zobowiązań zaciągniętych przez spółkę, spółki jednoosobowe, rachunkowość)

Transgraniczne podmioty gospodarcze.

A. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych:

B. Spółka europejska (Societas Europea - SE):

7. Swoboda przepływu usług:

- pojęcie usługi w prawie unijnym

- podmiotowy zakres zastosowania swobody przepływu usług

- przedmiotowy zakres zastosowania swobody przepływu usług

- ograniczenia swobodnego przepływu usług

8. Swobodny przepływ kapitału i płatności bieżących:

– pojęcie kapitału i płatności bieżących,

- zakres przedmiotowy i treść swobody przepływu kapitału i płatności bieżących,

- dopuszczalne ograniczenia swobodnego przepływu kapitału i płatności bieżących

9. Unijne prawo konkurencji. Reguły dotyczące przedsiębiorstw (część I).

- pojęcie i zakres przedmiotowy unijnego prawa konkurencji

- pojęcie przedsiębiorstwa w unijnym prawie konkurencji

- względny zakaz porozumień ograniczających konkurencję i jego zakres

- wyłączenia od zakazu porozumień ograniczających konkurencję

- zwolnienia blokowe

10. Reguły konkurencji dotyczące przedsiębiorstw (część II).

- pojęcie pozycji dominującej i rynku właściwego

- pojęcie i bezwzględny zakaz nadużywania pozycji dominującej

- prawne podstawy przeciwdziałania nadmiernej koncentracji

- przedmiot, zasięg i właściwość organów kontroli procesów koncentracji

- kryteria kontroli (testy konkurencji) i zagadnienia proceduralne.

11. Zasady konkurencji dotyczące państw członkowskich. Państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne.

- zasady funkcjonowania monopoli państwowych.

- nakaz przekształcania państwowych monopoli handlowych w obrocie towarowym

- państwowe monopole finansowe i usługowe oraz przedsiębiorstwa sektora publicznego w świetle unijnych reguł konkurencji.

12. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Pomoc publiczna.

- pojęcie pomocy publicznej

- zakaz pomocy publicznej

- automatycznie dozwolona pomoc publiczna

- warunkowo dozwolona pomoc publiczna

- kontrola pomocy publicznej

Literatura:

Źródła prawa:

1) Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE C115, t. 51, 9 maja 2008 r. Strona internetowa:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:pl:HTML

2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132z dnia 14 czerwca 2017 r.w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (tekst jednolity), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017L1132-20200101&from=EN

3) Dyrektywa Rady nr 2001/86/WE z 8 października 2001 r., uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników, Dz. Urz. WE L 294/2001.

4) Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. UE L 376.

5) Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 255.

6) Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz. Urz. UE L 319.

7) Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG. Dz. Urz. UE L 158.

8) Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.Urz. UE L 309.

9) Rozporządzenie Rady (EWG) 2137/85 z 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EZIG), Dz. Urz. WE, Nr L 199/1.

10) Rozporządzenie Rady 2157/2001 z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Dz. Urz. WE, Nr L 194/1.

11) Rozporządzenie Rady nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 62 Traktatu (obecnie art. 101 i 102 TFUE), Dz. Urz. L 1/2003.

12) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny), Dz. Urz. UE L 145.

13) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93, Dz. Urz. UE L 91.

14) Rozporządzenie Rady nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Dz. Urz. L 024/2004.

15) Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty, Dz. Urz. UE L 309.

16) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 266.

17) Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, Dz. U. Nr 62, poz. 551 (z późn. zm.).

18) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 (z późn. zm.).

Artykuły, monografie, podręczniki, prace zbiorowe:

1. R. Adamus, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, „Prawo Spółek” 2002, nr 11.

2. B. Bacia, A. Zawidzka, Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

3. C. Banasiński (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), UOKiK, Warszawa 2005, rozdziały I i II, strona internetowa: www.uokik.gov.pl.

4. J. Barcz (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

5. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.

6. J. Barcz, Traktat z Lizbony. Podstawy prawne Unii Europejskiej, „Prawo Unii Europejskiej. Wybór dokumentów”, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

7. J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Instytut Wydawniczy „EuroPrawo”, Warszawa 2010.

8. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

9. K. Bilewska, Spółka europejska, Warszawa 2006.

10. Z. Brodecki, Prawo integracji w Europie, Warszawa 2006.

11. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), Europejskie prawo spółek. T. I-IV, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2005-2008.

12. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.

13. A. Cieśliński (red.), Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.

14. P. Craig, G. de Burca, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford 2003.

15. P. Dąbrowska, E. Gromnicka, Ł. Gruszczański, B. Nowak, A. Pudło, Swobodny przepływ towarów, Warszawa 2010.

16. A. Gawrysiak-Zabłocka, Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek, Warszawa 2010.

17. F. Grzegorczyk, Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej. Aspekty systemowe harmonizacji, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2010.

18. Z. Hajna (red.), Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

19. A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

20. E. Kaliszuk, Nowe zasady udzielania pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach, „Wspólnoty Europejskie”, nr 1 (182), 2007.

21. M. K. Kolasiński, A. Kustra, Konstytucyjne standardy ochrony przedsiębiorcy a środki zaradcze we wspólnotowym prawie konkurencji, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 5, 2008.

22. M. Koralewski, Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych na tle połączeń krajowych, CeDeWu, Warszawa 2009.

23. M. Kożuch, Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

24. K. Mojzesowicz, Nowe wytyczne Komisji w sprawie grzywien za naruszenie prawa konkurencji, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 3, 2008.

25. J. Napierała, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006.

26. K. Niedzielska, Europejska spółka akcyjna. Założenie. Funkcjonowanie. Likwidacja, Warszawa 2005.

27. A. Nowak-Far (red.), Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.

28. A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Lexis Nexis, Warszawa 2010.

29. K. Oplustil, Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, Warszawa 2005.

30. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Lexis Nexis, Warszawa 2009.

31. T. Skoczny, D. Miąsik, M. Surdek (red.), Sprawa Microsoft – studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2008,

32. R. Riedel, Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa jako fundamentalna zasada wspólnotowej polityki konkurencji w obliczu kryzysu finansowego, „Wspólnoty Europejskie”, nr 1 (194), 2009.

33. T. Skoczny, D. Miąsik, M. Surdek (red.), Sprawa Microsoft – studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2008.

34. I. Skomerska-Muchowska, A. Wyrozumska, System prawa Unii Europejskiej. Podręcznik. Obywatel Unii, t. VI, Instytut Wydawniczy Europrawo, Warszawa 2010.

35. M. Szydło, Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości, Lexis Nexis, Warszawa 2007.

36. S. Włodyka, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych i Spółka Europejska, Kraków 2000.

37. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2015.

Wybrane orzecznictwo:

1. Wyrok ETS z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie 79/85 (Segers), Zb. Orz. ETS 1986, s. 2375.

2. Wyrok ETS z dnia 27 września 1988 r. w sprawie C-81/87 (Daily Mail), Zb. Orz. ETS 1988, s. 5506.

3. Wyrok ETS z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie C-212/97 (Centros), Zb. Orz. ETS 1999, s. I- 1459.

4. Wyrok ETS z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie C-208/00 (Überseering), Zb. Orz. ETS 2002, s. I-9919.

5. Wyrok ETS z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-167/01 (Inspire Art), Zb. Orz. ETS 2003, s. I-10155.

6. Wyrok ETS z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie C-411/03 (Sevic Systems), Zb. Orz. ETS 2005, s. 2804.

7. Wyrok ETS z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie C-210/06 (Cartesio), źródło: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=484894:cs&lang=cs&list=484894:cs,470901:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=

8. Wyrok ETS z dnia 11 lipca 1974 r. w sprawie 8/74 Procurer du Roi przeciwko Benoit i Gustave Dassonville (Dassonville), Zb. Orz. 1974, s. 837.

9. Wyrok ETS z dnia 24 listopada 1993 r. w sprawach połączonych C-267/91 i C-268/91 (postępowania karne przeciwko Keck i Mithouard), Zb. Orz. 1993, s. I-6097.

10. Wyrok ETS z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie C-275/92 (H.M. Customs and Excise/Schindler), Zb. Orz., s. I-1039.

11. Wyrok ETS z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie C-265/95 (Komisja v. Francja), Zb. Orz. 1997, s. I-6959.

12. Wyrok ETS z dnia 21 czerwca 1974 r. w sprawie 2/74 (Reyners/Etat belge), Zb. Orz. 1974, s. 631.

13. Wyrok ETS z dnia 3 lipca 1986 r. w sprawie 66/85 (Lawrie Blum/ Land Baden-Wurttemberg), Zb. Orz. 1986, s. 2121.

14. Orzeczenie w sprawie 53/81 (Levin)

15. Wyrok ETS z dnia 28 listopada 1989 r. w sprawie C-379/87 (Groener), Zb. Orz. 1989 r., s. 3967.

16. Wyrok ETS z dnia 23 marca 1982 r. w sprawie 53/81 (Levin v. Staatssecretaris van Justitie), Zb. Orz. 1982, s. 1035.

17. Wyrok ETS z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie C-415/93 (Bosman), Zb. Orz. 1995, s. I-4921.

18. Wyrok ETS z dnia 4 października 1991 r. w sprawie C-159/90 (SPUC/Grogan), Zb. Orz. 1991, s. I-4685.

19. Wyrok ETS z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie C-19/92 (Kraus v. Land Baden-Wurttemberg), Zb. Orz. 1993 r., s. I-1663.

20. Wyrok ETS z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie 107/83 (Ordre des avocats Au Barrenu des Paris v. Klopp), Zb. Orz. 1984, s. 2971.

21. Wyrok ETS z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie C-55/94 (Gebhard/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano), Zb. Orz. 1995, s. I-4165.

22. Wyrok ETS z dnia 21 czerwca 1974 r. w sprawie 2/74 (Reyners v. Etat belge), Zb. Orz. 1974, s. 631.

23. Wyrok ETS z dnia 8 kwietnia 1976 r. w sprawie 48/75 (Royer), Zb. Orz. 1976, s. 497.

24. Wyrok ETS z dnia 23 listopada 1978 r. w sprawie 7/78 (Thompson), Zb. Orz. 1978, s. 2247.

25. Wyrok ETS z dnia 11 listopada 1981 r. w sprawie 203/80 (Casati), Zb. Orz. 1981, s. 2595.

26. Wyrok ETS z dnia 31 stycznia 1984 r. w sprawach połączonych 286/82 i 26/83 (Luisi i Carbone/ Ministero dello Tesoro), Zb. Orz. 1984, s. 377.

27. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-201/04 Microsoft przeciwko Komisji, Dz. Urz. z 10 listopada 2007 r..

28. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 27/76 United Brands Company przeciwko Komisji, Zb. Orz. 1978, s. 207.

29. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-5/02 Tetra Laval przeciwko Komisji, Zb. Orz. 2002, s. II-4381.

30. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-12/03 Tetra Laval przeciwko Komisji, Zb. Orz. 2005, s. I-987.

31. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 85/76 Hoffman-La Roche przeciwko Komisji, Zb. Orz. 1979, s. 461.

32. Wyrok w sprawach połączonych T-273/06 i T-297/06 z dnia 1 lipca 2009 r., ISD Polska i Industrial Union of Donbass przeciwko Komisji.

33. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-280/00 tzw. sprawa Altmark Trans i Regierungsprasidium, Zb. Orz. 2003, I-7747

Wybrane strony internetowe:

http://europa.eu/documentation/official-docs/index_pl.htm

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

http://www.lex.com.pl/prawo-europejskie

http://eulex.parp.gov.pl/eulexii/glowna

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=pl

http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=549&lang=pl

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_en.htm

http://www.llrx.com/features/eulaw2.htm

http://europa.eu/pol/cons/index_pl.htm

http://www.uniaeuropejska.net.pl/

http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Uwagi:

Link do zajęć:

meet.google.com/rww-vwfe-sxp

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)