Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-UPIR-D1INTL
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to Law
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -UPIR- DZIENNE 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student does not need to havy any apriori knowledge. The subject is of introductory character.

Skrócony opis:

Celem kursu jest omówienie pojęcia prawa, funkcji prawa oraz podstaw głównych gałęzi prawa, odwołując się do polskich regulacji jako rozwiązań przykładowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie i funkcje prawa. Najważniejsze prawne terminy.

Tradycyjne wizje prawa

• Prawo i społeczeństwo

• Prawo i moralność

• Prawo i państwo

• Prawne metody

• Główne gałęzie prawa

• Podporządkowanie prawy

• Norma a przepis

• Reguły a zasady

• Prawa a obowiązki

• System prawa

• Reguły kolizyjne

• Kompletność system prawa – metody eliminacji luk w prawie

• Źródła prawa

• Struktura aktu normatywnego

• Interpretacja prawa

2. Porównanie różnych systemów prawa/ tradycji prawa

• Prawo kontynentalne

• Prawo anglosaskie

• Prawo dalekiego wschodu

• Prawo islamskie

• Prawo afrykańskie

• Prawo skandynawskie

3. Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego

• Zasady systemu politycznego

• Prawa i wolności jednostki

• Zasady państwa prawa

• Zasady demokratycznego państwa

• Władza legislacyjna, wykonawcza, sądowa

4-5. Wprowadzenie do prawa cywilnego

Część ogólna. Prawo kontraktów

• Pojęcie i zakres prawa cywilnego

• Zasady prawa cywilnego

• Podmioty prawa cywilnego

• Osobowość prawna osób fizycznych i prawnych

• Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

• Ochrona dóbr osobistych

• Zdarzenia prawne

• Oświadczenie woli i jego formy

• Zawarcie umowy

• Przedawnienie

• Pojęcie zobowiązania

• Bezpodstawne wzbogacenie

• Dług i odpowiedzialność

• Ochrona konsumenta

Odpowiedzialność. Prawa rzeczowe.

• Odpowiedzialność deliktowa

• Treść praw rzeczowych

• Nabycie I utrata własności

• Ograniczone prawa rzeczowe

6. Prawo własności intelektualnej

7. Prawo rodzinne

• Małżeństwo

• Władza rodzicielska

• Adopcja

• Obowiązek alimentacyjny

8. Prawo spadkowe

• sukcesja testamentowa

• sukcesja ustawowa

• status spadkobierców

9 Wprowadzenie do prawa karnego

• Odpowiedzialność i przestępstwo

• Zasady prawa karnego

• Pojęcie przestępstwa i jego rodzaje

• Okoliczności wyłączające odpowiedzialność

• Kary

• Środki karne

• Zasady karania

10. Wprowadzenie do prawa pracy

• Zasady prawa pracy

• Stosunek pracy – zawarcie, treść, zakończenie

• Umowa o pracę

• Czas pracy

• Urlopy

Literatura:

J. Jabłońska-Bonca, Introduction to law, Warszawa 2008

S. Frankowski (ed.), Introduction to Polish law, Zakamycze 2005.

W. Dajczak, A. Szwarc, P. Wiliński, Handbook of Polish law, Warszawa 2011.

P. Harris, Introduction to law, Cambridge 2005.

WIPO Intellectual Property Handbook

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

Wiedza

Wyjaśnia zakres nauki prawa i identyfikuje główne gałęzie prawa

Definiuje podstawowe terminy prawa

Jest zaznajomiony z metodologią nauk prawnych

Umiejętności

Rozwiązuje proste kazusy prawne

Używa terminów prawnych

Posługuje się aktami prawnymi i je interpretuje

Kompetencje społeczne

Jest przygotowany do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia

Rozumie konieczność nieustającego uczenia się i odświeżania wiedzy

Jest świadomy różnych opinii nt. interpretacji prawnych regulacji

Metody i kryteria oceniania:

Na wynik końcowy składają się:

a) test i zadania do wykonania po zajęciach na platformie Kampus(50%),

b) prezentcja i aktywność na zajęciach (20%)

c) egzamin 30 proc.

Żeby uzyskać zaliczenie student musi uzyskać 51% z sumy punktów możliwych do uzyskani, zdać egzamin końcowy, zaliczyć testy i zadania i uczestniczyć na co najmniej pieciu zajęciach online

Praktyki zawodowe:

None.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sapieżko-Samordak
Prowadzący grup: Joanna Sapieżko-Samordak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)