Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UE w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D1UEBM
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: UE w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zadaniem tych zajęć jest przedstawienie współczesnych zagrożeń dla Unii europejskiej, omówienie polityki bezpieczeństwa Unii, instrumentów jej realizacji oraz przedstawienie kryteriów oceniania jej efektywności i analiza wybranych przypadków.

Skrócony opis:

Zadaniem tych zajęć jest przedstawienie współczesnych zagrożeń dla Unii europejskiej, omówienie polityki bezpieczeństwa Unii, instrumentów jej realizacji oraz przedstawienie kryteriów oceniania jej efektywności i analiza wybranych przypadków.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczynają się analizą sytuacji w Europie po skończeniu II wojny światowej i omówieniem następujących po niej prób powołania do życia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Naszkicowany zostaje także wkład podpisania traktatów powołujących do życia Wspólnoty Europejskie w budowanie bezpieczeństwa w Europie. Przedstawiony zostaje także dialog w sprawnie tworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej, a następnie dokonania Europejskiej Współpracy Politycznej. Na tle pojawiających się wspólnot i dialogu politycznego, pokazane zostaje znaczenie powołania do życia Unii Zachodniej/Zachodnioeuropejskiej. W dalszej części pokazana zostaje Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa: jej umocowanie traktatowe (omówione są szerzej postanowienia Traktatu z Maastricht), instrumenty i metody działania. Następnie zmiany w WPZiB śledzone są wraz z wejściem w życie traktatów: Amsterdamskiego, z Nicei i z Lizbony. Szczególną uwagę poświęca się omówieniu misji petersberskich i Europejskiej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. Przedstawiony jest także potencjał wojskowy i cywilny UE do realizowania jej polityk. Szczególna uwaga poświęcona jest analizie strategii bezpieczeństwa UE. Przybliżone są sposoby wykorzystywania innych polityk (szczególnie polityki rozszerzenia, migracyjnej) w celu realizacji strategii bezpieczeństwa oraz instytucji specjalnego przedstawiciela.

Po części poświęconej rozwojowi polityk i instrumentów oddziaływania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, uwaga zostaje skierowana na wymiar praktyczny, czyli na działania Unii i jej państw poza granicami. Omówione są działania w Bośni, Kosowie, Afganistanie, w których udział UE zostaje pokazany w kontekście potrzeb państwa przyjmującego oraz działalności innych organizacji międzynarodowych i państw spoza UE.

Literatura:

Agata Dziewulska, „Pokój po konflikcie: Bośnia, Afganistan, Irak. Wnioski dla strategii bezpieczeństwa UE”, Warszawa: Centrum Europejskie UW, 2016

Patrycja Sokołowska, „Bilans działalności misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie”, ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO, 2009/2010

Aleksandrowicz, Tomasz (2011) „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej”, Warszawa: Difin

Soja, Małgorzata (2011) „Stosunki UE-NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku”, Wydawnictwo Adam Marszałek

Zięba, Ryszard (red.)(2008) „Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie”, WAiP

Anne-Marie Le Gloannec, Bastien Irondelle and David Cadier, „New and Evolving Trends in International Security”, Transworld Working Paper nr 13, kwiecień 2013

Gracjan Cimek „BRICS - w kierunku nowego reformizmu w polityce międzynarodowej”, KONTEKSTY SPOŁECZNE, 2013, strony 62-72

Paddy Ashdown, "Swords and Ploughshares: Bringing Peace to the 21st Century", Orion Publishing, 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student będzie:

- znał historię rozwoju inicjatyw związanych z zakresem bezpieczeństwa we Wspólnotach Europejskich/Unii Europejskiej,

- znał instrumenty oddziaływania UE w sytuacjach, zagrażających bezpieczeństwu w Europie,

- potrafił analizować najważniejsze procesy i zjawiska historyczne warunkujące europejskie procesy integracyjne w sferze polityczno-obronnej oraz umiejscawiania ich w całokształcie integracji w ramach Unii Europejskiej,

- umiał określać i interpretować podstawowe determinanty, mechanizmy i cele funkcjonowania unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w kontekście zarówno sytuacji wewnętrznej w ramach Unii Europejskiej, jak i na arenie międzynarodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - esej na jeden z podanych do wyboru tematów.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Dziewulska
Prowadzący grup: Agata Dziewulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zadaniem tych zajęć jest przedstawienie współczesnych zagrożeń dla Unii europejskiej, omówienie polityki bezpieczeństwa Unii, instrumentów jej realizacji oraz przedstawienie kryteriów oceniania jej efektywności i analiza wybranych przypadków.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczynają się analizą sytuacji w Europie po skończeniu II wojny światowej i omówieniem następujących po niej prób powołania do życia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Naszkicowany zostaje także wkład podpisania traktatów powołujących do życia Wspólnoty Europejskie w budowanie bezpieczeństwa w Europie. Przedstawiony zostaje także dialog w sprawnie tworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej, a następnie dokonania Europejskiej Współpracy Politycznej. Na tle pojawiających się wspólnot i dialogu politycznego, pokazane zostaje znaczenie powołania do życia Unii Zachodniej/Zachodnioeuropejskiej. W dalszej części pokazana zostaje Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa: jej umocowanie traktatowe (omówione są szerzej postanowienia Traktatu z Maastricht), instrumenty i metody działania. Następnie zmiany w WPZiB śledzone są wraz z wejściem w życie traktatów: Amsterdamskiego, z Nicei i z Lizbony. Szczególną uwagę poświęca się omówieniu misji petersberskich i Europejskiej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. Przedstawiony jest także potencjał wojskowy i cywilny UE do realizowania jej polityk. Szczególna uwaga poświęcona jest analizie strategii bezpieczeństwa UE. Przybliżone są sposoby wykorzystywania innych polityk (szczególnie polityki rozszerzenia, migracyjnej) w celu realizacji strategii bezpieczeństwa oraz instytucji specjalnego przedstawiciela.

Po części poświęconej rozwojowi polityk i instrumentów oddziaływania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, uwaga zostaje skierowana na wymiar praktyczny, czyli na działania Unii i jej państw poza granicami. Omówione są działania w Bośni, Kosowie, Afganistanie, w których udział UE zostaje pokazany w kontekście potrzeb państwa przyjmującego oraz działalności innych organizacji międzynarodowych i państw spoza UE.

Literatura:

Agata Dziewulska, „Pokój po konflikcie: Bośnia, Afganistan, Irak. Wnioski dla strategii bezpieczeństwa UE”, Warszawa: Centrum Europejskie UW, 2016

Patrycja Sokołowska, „Bilans działalności misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie”, ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO, 2009/2010

Aleksandrowicz, Tomasz (2011) „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej”, Warszawa: Difin

Soja, Małgorzata (2011) „Stosunki UE-NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku”, Wydawnictwo Adam Marszałek

Zięba, Ryszard (red.)(2008) „Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie”, WAiP

Anne-Marie Le Gloannec, Bastien Irondelle and David Cadier, „New and Evolving Trends in International Security”, Transworld Working Paper nr 13, kwiecień 2013

Gracjan Cimek „BRICS - w kierunku nowego reformizmu w polityce mie ̨dzynarodowej”, KONTEKSTY SPOŁECZNE, 2013, strony 62-72

Paddy Ashdown, "Swords and Ploughshares: Bringing Peace to the 21st Century", Orion Publishing, 2007

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Dziewulska
Prowadzący grup: Agata Dziewulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zadaniem tych zajęć jest przedstawienie współczesnych zagrożeń dla Unii europejskiej, omówienie polityki bezpieczeństwa Unii, instrumentów jej realizacji oraz przedstawienie kryteriów oceniania jej efektywności i analiza wybranych przypadków.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczynają się analizą sytuacji w Europie po skończeniu II wojny światowej i omówieniem następujących po niej prób powołania do życia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Naszkicowany zostaje także wkład podpisania traktatów powołujących do życia Wspólnoty Europejskie w budowanie bezpieczeństwa w Europie. Przedstawiony zostaje także dialog w sprawnie tworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej, a następnie dokonania Europejskiej Współpracy Politycznej. Na tle pojawiających się wspólnot i dialogu politycznego, pokazane zostaje znaczenie powołania do życia Unii Zachodniej/Zachodnioeuropejskiej. W dalszej części pokazana zostaje Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa: jej umocowanie traktatowe (omówione są szerzej postanowienia Traktatu z Maastricht), instrumenty i metody działania. Następnie zmiany w WPZiB śledzone są wraz z wejściem w życie traktatów: Amsterdamskiego, z Nicei i z Lizbony. Szczególną uwagę poświęca się omówieniu misji petersberskich i Europejskiej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. Przedstawiony jest także potencjał wojskowy i cywilny UE do realizowania jej polityk. Szczególna uwaga poświęcona jest analizie strategii bezpieczeństwa UE. Przybliżone są sposoby wykorzystywania innych polityk (szczególnie polityki rozszerzenia, migracyjnej) w celu realizacji strategii bezpieczeństwa oraz instytucji specjalnego przedstawiciela.

Po części poświęconej rozwojowi polityk i instrumentów oddziaływania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, uwaga zostaje skierowana na wymiar praktyczny, czyli na działania Unii i jej państw poza granicami. Omówione są działania w Bośni, Kosowie, Afganistanie, w których udział UE zostaje pokazany w kontekście potrzeb państwa przyjmującego oraz działalności innych organizacji międzynarodowych i państw spoza UE.

Literatura:

Agata Dziewulska, „Pokój po konflikcie: Bośnia, Afganistan, Irak. Wnioski dla strategii bezpieczeństwa UE”, Warszawa: Centrum Europejskie UW, 2016

Patrycja Sokołowska, „Bilans działalności misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie”, ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO, 2009/2010

Aleksandrowicz, Tomasz (2011) „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej”, Warszawa: Difin

Soja, Małgorzata (2011) „Stosunki UE-NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku”, Wydawnictwo Adam Marszałek

Zięba, Ryszard (red.)(2008) „Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie”, WAiP

Anne-Marie Le Gloannec, Bastien Irondelle and David Cadier, „New and Evolving Trends in International Security”, Transworld Working Paper nr 13, kwiecień 2013

Gracjan Cimek „BRICS - w kierunku nowego reformizmu w polityce mie ̨dzynarodowej”, KONTEKSTY SPOŁECZNE, 2013, strony 62-72

Paddy Ashdown, "Swords and Ploughshares: Bringing Peace to the 21st Century", Orion Publishing, 2007

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)