Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

EU Consumer Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D4-ECL
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: EU Consumer Law
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 4 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z prawami przysługującymi konsumentom w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na obszary ochrony konsumenta, z którymi studenci mają najczęściej styczność. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sprzedaży konsumenckiej i elektronicznej, bezpieczeństwu produktów, transportowi lotniczemu i ochronie danych osobowych. Studenci wybierają z zaproponowanej listy tematy, które będą realizowane na zajęciach.

Pełny opis:

Wstęp do unijnego prawa konsumenta – Potrzeba ochrony konsumenta, pojęcie konsumenta, przeciętny konsument, główne założenia systemu ochrony konsumenta w UE, Nowy ład dla konsumentów, Nowy program na rzecz konsumentów (dyrektywa 2019/2161, komunikat COM(2020) 696))

Studenci są proszeni o wybór z poniższej listy tematów, które będą realizowane na zajęciach:

Sprzedaż konsumencka - Zakres przedmiotowy i podmiotowy, uprawnienia konsumenta i obowiązki sprzedawcy, obowiązek informacji, rękojmia za wady (dyrektywa 2019/771)

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość: Zakres przedmiotowy i podmiotowy, obowiązek informowania konsumenta, uprawnienia konsumenta, prawo wycofania się z umowy (dyrektywa 2011/83)

Handel elektroniczny - Zasady zgodności umów, środki regresu (dyrektywa 2019/770)

Nieuczciwe praktyki handlowe – Zakazane praktyki handlowe, mylące praktyki, agresywne praktyki, regres i kary (dyrektywa 2005/29)

Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – zakazane warunki umowne, kary (dyrektywa 93/13)

Geo-Blocking – Zakaz geo-blocking, zakaz dyskryminacji ze względu na konsumenta narodowość lub miejsce zamieszkania, środki płatności (rozporządzenie 2018/302)

Bezpieczeństwo produktów – Zakres przedmiotowy i podmiotowy, produkt bezpieczny i niebezpieczny, obowiązki przedsiębiorcy, nadzór, znakowanie (dyrektywa 2001/95)

Transport lotniczy – Ochrona konsumenta usług transportu lotniczego: obowiązki przewoźnika i uprawnienia pasażera, odpowiedzialność (rozporządzenie 261/2004)

Ochrona danych osobowych - Przedmiot i cel RODO, dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, prawo do informacji, prawo do dostępu, zmiany i sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym, naruszenia RODO (rozporządzenie 2016/679)

Literatura:

Christine Riefa, Severine Saintier (2020), Vulnerable Consumers and the Law, Routledge

Hans-W Micklitz (2021), The Making of Consumer Law and Policy in Europe, Hart Publishing

Geraint Howells, Christian Twigg-Flesner, Thomas Wilhelmsson (2019), Rethinking EU Consumer Law, Taylor & Francis Ltd

Christiana Markou (2019), Consumer Protection, Automated Shopping Platforms and EU Law, Routledge

Pachucka-Smulska Beata (2017), Consumer Protection Law in Poland from the Perspective of EU Law, C.H. Beck

Judith Tillson (2016), Consumer and commercial law, Pearson

Norbert Reich, Hans-Wolfgang Micklitz, Peter Rott, Klaus Tonner (2014), European Consumer Law, Intersentia

Stephen Weatherill (2013), EU Consumer Law and Policy, Edward Elgar

Hans-W. Micklitz (2012), European Consumer Law, The Oxford Handbook of the European Union

Jim Davies (2011), European Consumer Citizen in Law and Policy, Palgrave Macmillan

Hans-W. Micklitz, Norbert Reich and Peter Rott (2009), Understanding EU Consumer Law, Intersentia

Tony Askham, Paolisa Nebbia (2004), EU Consumer Law, Oxford University Press

Efekty uczenia się:

- absolwent zna i rozumie wyniki najnowszych badań naukowych w zagadnieniach unijnej ochrony konsumenta K_W02

- absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu studiów europejskich K_U10

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna

Aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Boiret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)