Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy i fundusze unijne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D3PIFU Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy i fundusze unijne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Programy i fundusze unijne – Omówienie polityki spójności UE w perspektywie 2014-2020 (genezy, zasady polityki, istoty, znaczenia, celów, poszczególnych strategii i agend a także funduszy i programów operacyjnych w tym dokumentów unijnych i krajowych).

Pełny opis:

1) Programy i fundusze unijne – Geneza Polityki Spójności UE; Polityka spójności UE – rola funduszy UE (zasady polityki, istota, znaczenie, cel); Omówienie Perspektywy finansowej 2007-2013; Istota znacznie klasyfikacji jednostek terytorialnych UE – NUTSy; Zakres działań funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; Monitorowanie funduszy; Programowanie funduszy; Ewaluacja funduszy; Efektywność polityki spójności w latach 2007-2013; Omówienie Perspektywy finansowej 2014-2020 - ramy czasowe, założenia budżetowe, cele rozwojowe i priorytety oraz dokumenty strategicznie na poziomie unijnym i krajowym: Strategia Europa 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020; 9 Strategii zintegrowanych: Strategia innowacyjności i efektywność gospodarki – SIEG, Strategia rozwoju kapitału ludzkiego – SRKL, Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) – SRT, Strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – BeiŚ, Strategia sprawne państwo – SSP, Strategia rozwoju kapitału społecznego – SRKS, Krajowa strategia rozwoju regionalnego – KSRR, Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP – SRSBN RP, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa – SZRWiR; Dokumenty krajowe – umowa partnerstwa, programy operacyjne oraz regionalne programy operacyjne, kontrakt terytorialny; Przepływ środków finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi, siatką terminologiczną i obszarami tematycznymi interwencji podejmowanych w ramach funduszy europejskich w Polsce.

2) Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla modułu efektów uczenia się:

Udział w zajęciach: 30 godzin;

Przygotowanie do zajęć: 15 godzin;

Przygotowanie do zaliczenia: 45 godzin;

Razem: 90 godzin.

Literatura:

Literatura:

1. Augustyn A., Ostapowicz H. (red.), Fundusze europejskie w polityce spójności, Białystok 2013.

2. Bańka M. S., Gołembski F., Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy, Warszawa 2010.

3. Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria

i praktyka, Warszawa 2013.

4. Jankowska M., Sokół A., Wicher A. Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, Warszawa 2010.

5. Komornicki T. (red.), Dubownik A., Rudnicki R., Szyda B., Adamiak C., Kaliński K., Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego, Warszawa 2019.

6. Krasuska M., Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Warszawa 2014.

7. Laskowska I., Dańska-Borsiak B., Fundusze Unii Europejskiej a atrakcyjność inwestycyjna polskich powiatów: analiza powiązań przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2019, vol. 5, t. 344, s. 115-136.

8. Miś T., Pamuła T., (red.), Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich Podkarpacia, Rzeszów 2016.

9. Nawrat M. A., Grabek N. D., Metodologia zarządzania projektem dofinansowanym z funduszy europejskich, Warszawa 2011.

10. Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B., (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych” podręcznik akademicki, Warszawa 2008.

11. Sikora-Gaca M., Kosowska U. (red.), Fundusze europejskie w teorii i praktyce: edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Warszawa 2014.

Akty prawne i dokumenty

1. Umowa partnerstwa 2014-2020, dokument zatwierdzony przez Komisję Europejską dn. 23 maja 2014 r.

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

5. Program Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

6. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

7. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna".

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006.

10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

11. rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania.

12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.

14. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Efekty uczenia się:

Zgodne z programem studiów:

1) w zakresie wiedzy: K_W06, K_W09.

2) w zakresie umiejętności: K_U01, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10.

3) w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K03, K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.