Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D3PKON Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa konsumenta
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z prawami przysługującymi konsumentom w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na obszary ochrony konsumenta, z którymi studenci mają najczęściej styczność. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sprzedaży konsumenckiej i elektronicznej, bezpieczeństwu produktów, transportowi lotniczemu i reklamie.

Pełny opis:

POJĘCIE KONSUMENTA: Pojęcie konsumenta w prawie unijnym i polskim. Cele, metody i systemy ochrony konsumenta. Pojęcie konsumenta przeciętnego.

SPRZEDAŻ KONSUMENCKA: Zakres przedmiotowy i podmiotowy. Uprawnienia konsumenta i obowiązki sprzedawcy. Obowiązek informacji. Rękojmia za wady. Gwarancja.

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ: Zakres przedmiotowy i podmiotowy. Obowiązek informowania konsumenta. Uprawnienia konsumenta. Prawo wycofania się z umowy. Handel elektroniczny.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW: Zakres przedmiotowy i podmiotowy. Produkt bezpieczny i niebezpieczny. Obowiązki przedsiębiorcy. Nadzór. Znakowanie.

TRANSPORT LOTNICZY: Ochrona konsumenta usług transportu lotniczego: obowiązki przewoźnika i uprawnienia pasażera, odpowiedzialność.

REKLAMA: Budowa reklamy i zabiegi językowe stosowanie w reklamach. Prawo konsumenta do informacji. Prawo przedsiębiorcy do wypowiedzi handlowej. Przeciętny konsument a reklama. Dzieci jako szczególni odbiorcy reklamy. Przedmiotowe ograniczenia reklamy. Reklama nieuczciwa, wprowadzająca w błąd i porównawcza.

Literatura:

M. Jagielska, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa, Prawa konsumenta w teorii i praktyce, Warszawa 2018

M. Jagielska, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa, Ochrona konsumenta na rynku usług, Warszawa 2017

B. Pachucka-Smulska, Consumer Protection Law in Poland from the Perspective of EU Law, Warszawa 2017

D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Ustawa o prawach konsumenta, Warszawa 2015

M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, Warszawa 2013

B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013

S. Kaczorowska, A. Kurzyńska-Lipniewicz, Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i Unii Europejskiej, Leginca 2009

K. Rokita, Prawa konsumenta, Warszawa 2009

Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008

M. M. Bernatt, A. Jurkowska, T. Skoczny, Ochrona konkurencji i konsumentów, Warszawa 2007

C. Banasiński, Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, Warszawa 2004

E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004

J. Dutkiewicz, U. Łysoń, M. Niepokulczycka, E. Sieliwanowicz, Prawa konsumenta, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy:

- ma podstawową wiedzę o konsumencie jako o podmiocie wymagającym szczególnej ochrony

- zna i rozumie prawa, które przysługują konsumentom

- ma podstawową wiedzę o zależności między potrzebą ochrony konsumenta a zagwarantowaniem konkurencji i swobód rynku wewnętrznego

- ma podstawową wiedzę o specyficznym charakterze prawa ochrony konsumenta wśród polityk unijnych

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności:

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę o prawach przysługujących konsumentom w czynnościach życia codziennego

- prawidłowo posługuje się normami prawnymi w celu rozwiązywania trudności napotykanych przez konsumentów w relacjach z przedsiębiorcami

- posiada umiejętność analizowania złożonych zagadnień, odróżniania informacji ważnych od mniej istotnych i przekazywania zdobytych informacji w sposób jasny i zwięzły

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie potrzebę znajomości praw, które przysługują konsumentom

- jest świadom wpływu prawa na życie codzienne i rozumie przydatność dalszej nauki o zasadach regulujących relacje między podmiotami prawa

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Analiza aktów prawnych i orzecznictwa

Dyskusja nad problematycznymi tematami

Prezentacja wybranych zagadnień

Kazusy

Symulacja

Quiz

Kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Test z nabytej wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Bożek
Prowadzący grup: Diana Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Boiret
Prowadzący grup: Karolina Boiret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.