Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityki Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D4POLUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityki Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z politykami UE, a także przekazanie wiedzy na temat instrumentów oraz mechanizmów tworzenia i realizacji wybranych polityk UE.


Student zapozna się z systematyzacją polityk unijnych oraz zasadami realziacji polityk unijnych, priorytetami obranymi przez UE w latach 2010-2020 (Stategia Europa 2020) jak i na lata 2019-2024 (plan Komisji Eurpejskiej Ursuli von der Leyen).


Student zapozna się także z problematyką zmian struktury wydatków (ustalanych w ramach Wieloletnich Ram Finansowych) a wzrostem lub spadkiem znaczenia poszczególnych polityk unijnych.


Omawiane na zajeciach polityki unijne są analizowane według następujacych zagadnień: charakterystyka polityki, cele, zasady, geneza, instrumenty realizacji, proces decyzyjny, wyzwania/ problemy w realizacji. Analizowane w ramach zajęć są wybrane polityki ponadnarodowe, komptencji dzielonych oraz polityki, w których Unia tylko wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z politykami UE, a także przekazanie wiedzy na temat instrumentów oraz mechanizmów tworzenia i

realizacji wybranych polityk UE.

Pełny opis:

Wykłady

1.

Wprowadzenie. Wyjaśnienie zasad zaliczania i przystępowania do egzaminu końcowego. Omówienie programu wykładów.

kompetencji

2

Znaczenie polityk Unii Europejskiej. Zasady realizacji polityk unijnych. Klasyfikacja polityk UE uwzględniająca podstawy traktatowe wg. podziałuZakres i różnorodność polityk UE, stopień zaangażowania UE w poszczególne polityki

Klasyfikacja i typologia polityk UE

- klasyfikacja uwzględniająca podstawy traktatowe/podział kompetencji

- klasyfikacja oparta na sposobie zarządzania: międzyrządowe, wspólnotowe

- typologia wg. Simona Hixa

- klasyfikacja ze względu na zakres oddziaływania: polityki sektorowe i horyzontalne

- klasyfikacja ze względu na przedmiot i cele

3 Koordynacja polityk unijnych. Modele tworzenia i realizacji polityk UE

Kwestia koordynacji polityk unijnych

Multilevel Governance – zarządzanie politykami w UE w wielopoziomowym systemie (UE, państwa narodowego i regionu). Metody

wspólnotowe: substytucji, harmonizacji, koordynacji, strukturalna oraz wzajemnego uznania; - intensywna transrządowość, -

scentralizowane podejmowanie decyzji

Nowe metody kreacji polityk UE: otwartej koordynacji i delegacyjna, normy pozaprawne, prawo miękkie a prawo twarde.

4. Polityka budżetowa.

Ewolucja zasad finansowania Kształtowanie budżetu UE – obowiązujące zasady. Reforma mechanizmu finansowania budżetu UE. Projekt

wprowadzenia unijnego podatku od transakcji finansowych. Kwestia dochodów budżetowych UE.

5. Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Zmiana struktury wydatków a wzrost lub spadek znaczenia poszczególnych

polityk unijnych. Perspektywa Finansowa 2014-2020 - analiza unijnych priorytetów finansowych.

6. Modernizacja UE a unijne strategie rozwojowe.

Pojęcie modernizacji, cele modernizacyjne UE

Strategia Lizbońska – geneza, zasady i cele. Przyczyny fiaska.

Strategia „Europa 2020” – strategia w kierunku uzyskania przewagi konkurencyjnej. Analiza głównych założeń, reforma wdrażania strategii.

7. -8. Działania stabilizacyjne i antykryzysowe w Unii Europejskiej

Kryteria konwergencji. Procedura nadmiernego deficytu. Pakt fiskalny. Semestr Europejski -- metoda współdziałania państw

członkowskich i instytucji UE w płaszczyźnie uzgadniania planów gospodarczych i polityki- wyróżnianie etapów, uczestników oraz ich

zadań i możliwości decyzyjnych.

9.Unia, która mierzy wyżej program dla Europy (2019-2024) Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Program prac Komisji Europejskiej na 2020 r. Priorytety nowej Komisji Europejskiej - realizacja działań na lata 2019-2024

10. Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski

11. Kryzys gospodarczy UE a realizacja polityk unijnych. Międzyrządowość czy wspólnotowość. Scenariusze rozwoju UE Implementacja polityk unijnych w dobie kryzysu. Analiza trudności w realizacji polityk. Wyzwania polityki spójności i społecznej.

12. Polityka przemysłowa i wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Polskie stanowisko wobec strategii UE polityki przemysłowej do 2030 roku – analiza.

13. Gospodarka oparta na wiedzy w UE.

Koncepcja. Innowacyjność w czasach kryzysu. Polityka w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego w UE

14. Egzamin zerowy

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Polityka ponadnarodowa. Wspólna Polityka Handlowa

3. Polityki kompetencji dzielonych. Polityki nakładów finansowych. Wspólna Polityka Rolna.

4. Przyszłość WPR

5. Bilans realizacji WPR w Polsce

6. Polityka Rybołówstwa

7. Polityka Ochrony Środowiska.

8. Polityka klimatyczno-energetyczna

9. Polityka transportowa

10. Polityka spójności

11. Polityka spójności - wdrażanie w Polsce

12. Polityki obywatelskie: Polityka społeczna.

13. Polityki zatrudnienia

14. Edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport

Literatura:

R. Riedel, Europeizacja polityk publicznych, „Wrocławskie Studia politologiczne” 8/2015, s. 56-72.

Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski Oceny i wnioski Team Europe, Warszawa 2019 online

M. Pietrzyk, Otwarta metoda koordynacji – soft law w obszarze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, s. 217- 225.www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/51748 on-line

P. Russel, Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, „Studia BAS” Nr 3(31) 2012, s. 87–108. On-line

W. Dugiel, Polityka handlowa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym, „Studia Europejskie” 1/2015, s. 29-66. online

A. Mołdowan, Zagraniczna polityka gospodarcza UE w obliczu nowych wyzwań: modele, cele i interesy. „Przegląd Europejski” tom 2019, numer 2, s. 51-68, online

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 2020 roku: „Przyszłość żywności i rolnictwa UE” z 29.11.2017 COM(2017) 713 final

M. Adamowicz, Aktualne kierunki zmian we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego” 2018, zeszyt 1, s. 7–22.

E. Berkowska, Wspólna polityka Rybołówstwa a potrzeby i oczekiwania polskiego sektora rybołówstwa, „Analizy BAS” nr 4 (4) 2008, http://orka.sejm.gov.pl/

P. Trzpis, Wspólna Polityka Rybacka Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 1/2007, s. 137-162,

J. Truszczyński, Problemy związane ze zmianami klimatycznymi (polityka energetyczna, środowisko) w: Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski Oceny i wnioski Team Europe, Warszawa 2019 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2be782c2-fe1d-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF/source-109760055

P. Turowski, Ochrona klimatu czy gra interesów? Drugi pakiet klimatyczno-energetyczny UE, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014/III. S. 73-92.

M. Księżniakiewicz, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna Francji i Niemiec, „Rocznik Integracji Europejskiej” 8/2014, s. 409-420.

M. Piechowicz, Polityka energetyczna UE w kontekście realizacji, Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej, „Studia Europejskie” 1/2015, s. 49-62.

M. Świstak, Polityka regionalna w: M. Świstak, J. W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015, s. 57-98.

BIAŁA KSIĘGA Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela, dnia 28.3.2011 KOM(2011) 144 wersja ostateczna

M. E. Szatlach, Polityka społeczna w: Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski Oceny i wnioski Team Europe, Warszawa 2019

R. Szarfenberg, Polityka społeczna Unii Europejskiej – przewodnik,

http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/psUEv2.pdf

A. Wesołowska, Proces Boloński i powstanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, „Rocznik Integracji Europejskiej” 7/2013, s.379-388.

20 lat programu ERASMUS na UW https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/wkladka_20_lat_erasmus_na_uw.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student

- ma wiedzę w wybranym wycinku dotyczącym funkcjonowania Unii Europejskiej w obszarach wybranych polityk oraz wzajemnych relacjach między państwami w obszarze wybranych polityk UE [K_W06]

- ma wiedzę o gospodarczych i społecznych aspektach integracji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpływie Unii Europejskiej [K_W07]

- zna podstawową poglądy na temat funkcjonowania Unii Europejskiej w obszarach wybranych polityk UE, rozumie wzajemne relacje [K_W12]

UMIĘJĘTNOŚCI

Student

- potrafi analizować procesy i zjawiska społeczne oraz związki pomiędzy obszarami zjawisk i procesów kulturowym, politycznym,

prawnym, ekonomicznym w Europie i wewnątrz państw europejskich w wybranych obszarach polityk UE [K_U01]

potrafi analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich

otoczeniem krajowym i międzynarodowym w wybranych obszarach polityk UE [K_U02, K_U04]

- analizuje rozwiązania wybranych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy oraz

proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia [K_U07]

- przygotowuje wystąpienia ustne indywidualnie lub zespołowo, przedstawia i interpretuje wyniki badań [K_U08, K_U10]

- przygotowuje wypowiedzi pisemne w oparciu o literaturę zgodnie z akademickimi standardami [K_U09]

KOMPETENCJE

Student

- uznaje znaczenie wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie [K_K01]

- odpowiedzialnie pełnieni role zawodowe, prawidłowo rozstrzyga dylematy zawodowe, ustawia priorytety w realizacji zadań na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych. [K_K02; K_K03; K_K04]

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do EGZAMINU jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin pisemny przeprowadzany jest w terminie sesji. Obejmuje zagadnienia omawiane na ćwiczeniach i wykładzie.

Zaliczenie ćwiczeń uzależnione jest w trakcie realizowania przedmiotu od spełnienia następujących kryteriów: obecność, bieżące

przygotowanie, aktywność podczas zajęć, wykonanie określonych zadań oraz kolokwium końcowe.

1. Obecność na zajęciach:

2. Referat

opracowanie wybranego zagadnienia w formie prezentacji multimedialnej, prezentacja na forum grupy + zagajenie do dyskusji

3. Realizacja pisemnych zadań domowych

Ocena bdb z ćwiczeń podwyższa o stopień ocenę z egzaminu, o ile student uzyskał minimum pkt pozwalających na zaliczenie egzaminu.

Egzamin pisemny w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi - obejmuje tematykę ćwiczeń i wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Miecznikowska-Jerzak
Prowadzący grup: Justyna Miecznikowska-Jerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)